KONSÜLTASYON-LİYESON PSİKİYATRİSİ PROGRAMI(TEZSİZ)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi'nde devam etmekte olan konsültasyon-liyezon tezsiz yüksek lisans programı ile psikiyatri eğitimini tamamlamış hekimlerin genel hastane hizmetleri içerisinde görülen psikiyatrik hastalıkların tanı-tedavi süreçleri hakkında ileri düzeyde uzmanlaşmaları hedeflenmiştir.  Aynı zamanda, psikiyatrik hizmetlerin sunulduğu birimlerde çalışan diğer branş hekimleri ile yakın işbirliği kurma ve yürütme becerilerinin geliştirilmesi, konsültasyon hizmetlerinde ekip çalışması disiplininin kazandırılması hedeflenmiştir.

Genel hastaneler içerisinde görev yapan konsültan psikiyatristlerin temel işlevleri kendilerine danışılan hastaların psikiyatrik muayenelerini gerçekleştirerek tedavilerini planlamak (konsültasyon) ve bu tedavi sürecinde diğer branş hekimleri ile yakın bir işbirliği içerisinde olmak, onlara psikiyatrik kavramları tanıtmak ve eğitimlerini sağlamaktır (liyezon).  Konsültasyon Liyezon  Psikiyatrisi yüksek lisans programı bu iki boyutta üst düzeyde bilgi ve beceriye sahip klinisyenler yetiştirmeyi amaçlamıştır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamlamış tıp doktoru olmak.

Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 30 krediden az olmayan ders ve bir dönem projesi dersinden oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise bu program, en az 60 kredilik ders ve bir dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi son yarıyılda alınır. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırır ve yarıyıl sonunda danışmanına yazılı bir proje raporu sunar.

Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için dönem projesi dersinden başarılı olması ve akademik ortalamasının 4 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.


D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin tanınması hususunda ilgili yönetmelik kuralları uygulanır;

Başka bir yükseköğretim kurumunda belli bir süre öğrenim görmüş öğrencilerin bu öğrenimlerinin akademik olarak tanınması akademik kurul kararı ile belirlenir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

1-    Dahili ve cerrahi birimlerde izlenen hastaların psikiyatrik rahatsızlıklarının muayenelerini ve tedavilerini yapabilen, bu alanda üst düzeyde bilgi ve beceriye sahip klinisyenler yetiştirmek,

2-    Konsültasyon hizmetinin kalitesini artırmak, bu hizmetin yürütülmesi sırasında, disiplinler arası ekip çalışmasına uygun, bir ortamın oluşmasını sağlamak,

3-    Dahili ve cerrahi servislerde yatan ya da bu kliniklerde ayaktan takip edilen hastalara yönelik psikososyal müdahaleler gerçekleştirmek,

4-    Dahili ve cerrahi hastalarda psikososyal ve tıbbi etkenlerin karşılıklı etkileşimi konusunda bilgi birikimine katkıda bulunmak, bu konuda klinik araştırmaları  yönlendirmek,

5-    Dahili ve cerrahi hastalarda görülen psikiyatrik komplikasyonlar ya da eşlik eden tıbbi durumları tanıma, acil müdahale yapabilme konusunda psikiyatri dışı hekimleri, hemşireleri, sosyal hizmet uzmanlarını ve tıp öğrencilerini eğitmek,

6-   Genel hastane işlevleri ve iç-dinamikleri konusunda bilgi sahibi, hastane çalışanlarının karşılaştıkları zorlukları anlayan ve gerekli müdaheleleri doğru zamanda yapabilen klinisyenler yetiştirmek,

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu program psikiyatri ihtisasını tamamlamış olan hekimlere konsultasyon liyezon psikiyatrisi alanında ileri uzmanlık eğitimi sunmaktadır. Bu programı tamamlayan kişiler akademik kurumlarda ve diğer genel sağlık kuruluşlarında aldıkları bu eğitimi tatbik edebilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bu program 2 tanesi zorunlu (toplam 33 AKTS), 12 tanesi ise seçmeli (toplam  69 AKTS) olmak üzere toplam 14 dersten oluşmaktadır. Ayrıca 30 AKTS'ye karşılık gelen bir dönem projesi dersi içermektedir. Katılımcıların her bir sömestr boyunca 30 kredilik ders almaları planlanmıştır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planı?nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS'den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. H.Ü.Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin  Mezuniyet Koşullarını yerine  getiren tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir

https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-262

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Hülya KARATAŞ KURŞUN

Tel: 305 23 13

Mail: hulyak@hacettepe.edu.tr

Program Yürütücüsü: Prof. Dr. Başaran Demir

Tel: 305 18 73

e-mail: basaran@hacettepe.edu.tr