İNME ve GİRİŞİMSEL TEDAVİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Bu program özellikle akut dönem tedavisi ön planda olmak üzere Beyin Damar Hastalıkları perspektifinde tanı ve tedavide hızla gelişen yeni yaklaşımların kullanılmasını ve disiplinler arası yaklaşım gerektiren süreçleri içermektedir. Nöroloji, Nöroşirurji ve Radyoloji disiplinlerinin iş birliğini gerektiren konuları kapsayan bu uzmanlık sonrası programın oluşturulmasında, enstitümüzde mevcut olan interdisipliner eğitim deneyimi ve zengin öğretim üyesi kadrosu ideal bir alt yapı sunmaktadır. 

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Tıp Fakültesi mezunu olup Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre Nöroloji, Nöroşirurji veya Radyoloji uzmanı unvanını almış olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

Bu programa özgün olarak ilave mülakat sınavı yapılır. Mülakat için bir nöroloji (nöroyoğun bakım deneyimli), bir radyoloji (girişimsel nöroradyoloji deneyimli) ve bir nöroşirurji (vasküler nöroşirurji deneyimli) olarak en az üç öğretim üyesi hazır bulunmalıdır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Bu programda toplam 120 AKTS kredisi karşılığı alınması gereken tüm derslerini başarı ile tamamlayan, tez çalışmasını gerçekleştirerek tez savunma sınavında yeterli bulunan ve H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitimi Mezuniyet Koşullarını yerine getiren yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin tanınması hususunda ilgili yönetmelik kuralları uygulanır;

Başka bir yükseköğretim kurumunda belli bir süre öğrenim görmüş öğrencilerin bu öğrenimlerinin akademik olarak tanınması akademik kurul kararı ile belirlenir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Önerilen bu program Nöroloji, Nöroşirurji ve Radyoloji klinik dallarında ihtiyaç duyulan ve yan dal eğitimi ile kapsanmayan uzmanlık sonrası bilimsel formasyon kazandırmayı hedefleyen akademik yönelimli interdisipliner eğitim vermek üzere planlanmıştır. Ülkemizde akut iskemik ve hemorajik inme tanı ve tedavi sistemi kurup bölgesel inme merkezlerini yönetecek uzman ihtiyacını karşılamaya yönelik bir programdır. Klinik ve uygulamalı olarak ileri bir eğitim ile inme alanında bilgi ve beceri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Programın amacı bir yan dal uzmanlığı diploması kazandırmak değil zaten uzmanlık derecesine sahip olan adayların bu özelleşmiş alanda akademik gelişmelerini sağlamaktır. İnmenin sık görülen bir hastalık olması, ülkemizde en sık ikinci ölüm nedeni olarak istatistiklerde üst sıralardaki yerini koruması, akut dönem tedavisinde nöroyoğun bakım, trombolitik ve endovasküler tedavi bakımından yaşanan hızlı gelişmeler, bu yenilikleri yakından takip edecek ve uygulayacak uzmanların yetişmesi konusunda bir talebin doğmasına yol açmıştır. Bu hizmetler halen çoğunluğu yurtdışından eğitim alarak gelen uzmanlar tarafından yürütülmeye çalışılmakta ancak, yeterli sayıda olmadıklarından, ülkemizin ihtiyacına cevap verememektedir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

İnme ve Girişimsel Tedavi alanında akademik kariyere aday.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bu program Tezli Yüksek Lisans öğrencilerinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeterliliğini kazanmasını sağlayacak şekilde Yükseköğretim Kurumu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve H.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği' nin tezli yüksek lisans programı için gerekli gördüğü krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Öğretim Planı' nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun ve yonetmelikler-262

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencinin bu programdan mezun olabilmesi için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde istenilen, toplam yerel ve AKTS kredisini almış olması, kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlaması, genel not ortalamasını karşılaması ve tez savunma sınavından geçmiş olması ve takiben Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde istenilen bilgi ve belgeleri Sağlık Bilimleri Enstitüsüne teslim etmesi gerekmektedir.https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun ve yonetmelikler-262

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Hülya KARATAŞ KURŞUN

Klinik Nörolojik Bilimler A.D. Başkanı   

Tel: 0 (312) 305 21 30

E-mail: huyak@hacettepe.edu.tr

Program Sorumlusu: Prof. Dr. Mehmet Akif Topçuoğlu

Tel: 0 (312) 305 25 85

E-mail: mat@hacettepe.edu.tr