YOĞUN BAKIM FİZYOTERAPİSTLİĞİ (TEZSİZ)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans eğitiminde sağlanan bilgi ve beceri, çoğu zaman yoğun bakım fizyoterapistliği açısından değerlendirildiğinde, ihtiyaca tam olarak cevap verememektedir. Lisans eğitimi süresince mesleki bilginin, özellikle yoğun bakım ortamında klinik uygulamaya uyum konusunda yetersiz kalması; fizyoterapist istihdamı sırasında sorunlara yol açabilmektedir. Bu program ile, yoğun bakım alanında, güncel bilgi ve beceri ile donatılmış fizyoterapistler yetiştirilmesi, mesleki uygulamalarına katkı sağlanması, uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon değerlendirmesi ve tedavisinin yapılması ve izlenmesi konusunda yetkinlik kazanması ve ülkemizin bu alanda yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik bir katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Programın dili Türkçedir. Öğrenciler mezun olmak için toplam 30 krediden ve 60 AKTS'den az olmamak kaydıyla en az on ders ile 30 AKTS'lik dönem projesi dersini tamamlamış olmalıdır. Eğitim programı teorik derslerin yanı sıra hasta değerlendirme/klinik uygulama/izleme gibi klinik becerileri de içermektedir. Programda belirtilen temel ve mesleki derslerle ilgili seçmeli dersler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim dalımızın ilgili uzman öğretim üyeleri tarafından verilecektir. Uygulamalı dersler, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesinde ve gerektiğinde de Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri yoğun bakımlarında yürütülecektir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında lisans diplomasına sahip olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yoğun bakım fizyoterapistliği tezsiz yüksek lisans programından mezun olmak için öğrencilerin 60 AKTS kredi miktarını seçmeli ve zorunlu dersler ile sağlaması ve dönem projesini tamamlaması gerekmektedir. Toplam ders kredilerinin en az % 40'ının alan içi ve dışı seçmeli derslerden kazanılması, derslerin HÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre dersleri ve dönem projesini başarı ile tamamlaması ve en az 2.50 genel akademik ortalamanın sağlanması gereklidir. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans diplomasına sahip adaylar bu programa başvurabilir. Yurt içinde benzeri bir program mevcut değildir. Yurt dışındaki başka bir merkezde eş değer bir öğrenim gören ve en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrencilerin yatay geçiş yapması olanaklıdır. Başvuruların kabul edilebilmesi için anabilim dalında tezsiz yüksek lisans öğrenci kontenjanın olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden en az C1 notu ile geçmiş olması gerekir. Yatay geçiş ve derslerin tanınması Yoğun bakım Fizyoterapistliği tezsiz yüksek lisans programı Akademik Kurulda görüşülerek kabul edilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Yoğun bakım fizyoterapistliği tezsiz yüksek lisans programının amacı, fizyoterapistlerin yoğun yoğun bakımdaki fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında belirli bir bilgi birikimi ve uygulama becerisi kazanması; ülkemizde bu alanda uzmanlaşmış fizyoterapistlerin yetiştirilmesidir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Her meslekte olduğu gibi fizyoterapistlik alanında da branşlaşmanın gün geçtikçe önemi artmaktadır. Bu doğrultuda yoğun bakım alanında yetişmiş fizyoterapistlerin mesleki yeterliliklerini artırmaya yönelik bu tezsiz yüksek lisans ile uzmanlıklarını belgelemeleri sağlanmaktadır. Yoğun bakım fizyoterapistliği tezsiz yüksek lisans programı mezunları, hastanelerin erişkin veya çocuk yoğun bakımlarında görev alabilirler. 

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Yoğun Bakım Fizyoterapistliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı üç eğitim yarıyılında gerçekleştirilmek üzere planlanmıştır. Program ders dönemi (2 yarıyıl) ve dönem projesi dönemi (1 yarıyıl) olmak üzere iki bölümden oluşmuştur. Ders dönemi boyunca adayın zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere 60 AKTS karşılığı ders alması ve bunlardan başarılı olması beklenmektedir. Öğrenciler program içindeki seçmeli derslerden veya Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki Anabilim Dalımız Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Programı ve programdaki öğretim üyelerinin uygun gördüğü başka programlardan ders alabilirler. Programdaki dersler, ilk yarıyıldan itibaren öğrenciye alan ile ilgili temel bilgileri sağlarken, uygulamalı dersler de öğrenilen bilginin, beceri ve yetkinliğe dönüştürülmesine yöneliktir. Dönem Projesi döneminde adaylar danışmanları nezaretinde belirlenen proje konusu üzerinde araştırma çalışması yaparlar. Dönem Projesi dönemi,  bir yarıyıldan oluşur. Bu dönem sonunda elde edilen veriler Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu'nda belirlenen kurallara göre yazılır ve proje olarak sunulur. 

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Programdan mezun olmak için öğrencilerin toplam 30 krediden az olmamak şartıyla toplam 60 AKTS ders ve dönem projesini tamamlaması, bu toplam kredinin en az % 40'ının alan içi ve dışı seçmeli derslerden kazanması, programın öngördüğü bütün ders, uygulama ve dönem projesi çalışmasını HÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarı ile tamamlaması ve en az 2,50 genel akademik ortalamayı sağlaması gereklidir.


 http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğretim programında belirlenmiş en az on ders ve kredileri ilk iki yarıyılda başarı ile tamamlayan öğrenciler üçüncü yarıyılda Dönem Projesi dersini almak zorundadır. Öğrenci, Dönem Projesi dersinin alıdığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Deniz İnal İnce

Telefon: 0-312-305 1576-148

Faks:0-312-305 2012

e-posta: dince@hacettepe.edu.tr