FARMASÖTİK BİYOTEKNOLOJİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Farmasötik Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalının 1993 yılında kurulmasına ve ülkemizdeki Eczacılık Fakültelerinde Farmasötik Biyoteknoloji alanında lisans üstü eğitimin başlamasında öncü rol oynamıştır.

Farmasötik Biyoteknoloji bilim alanı biyoteknoloji kökenli biyolojik ilaçların ve kombinasyon ürünlerinin üretimleri, kalite güvenceleri, kalite risk yönetimi, risk temelli yaklaşımla ruhsatlandırılmaları, klinik araştırmaları ve tedavide uygulamaları dahil olmak üzere yaşam döngülerinde gerekli olan teknolojleri, ileri teknolojileri ve araçlarını, araştırma ve geliştirmeyi, eğitimi ve öğrenimi ve bilginin yönetimini kapsamaktadır. İlaç ve eczacılık temellerinin esas alındığı Farmasötik Biyoteknoloji, bioyteknoloji alanında en hızlı gelişen, tedaviye sunulan inovatif (yenilikçi) ilaçlar ve ürünler ile insan sağlığı ve topluma katkı sağlayan, ülkelerin ekonomisinde yüksek kata değer yaratan, mültidisipliner bilgi ve deneyim gerektiren bir kapsama sahiptir.

Farmasötik Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programında farmasötik biyoteknoloji kökenli biyolojik tıbbi ürünlerin (rekombinant DNA teknoloji ile üretilen protein yapıda ilaçlar, monoklonal antikorlar (MoAk), biyobenzer ilaçlar, immünofarmasötikler (aşılar), kök hücre kökenli ilaçlar, ileri tedavi tıbbi ürünleri (İTTÜ) (somatik hücre tedavisi tıbbi ürünleri, gen tedavisi tıbbi ürünleri, doku mühendisliği ürünleri, kombine İTTÜ)), rejeneratif ileri tedavi ilaçları ve ürünleri, biyolojik ilaç-tıbbi cihaz, biyolojik ilaç-ilaç kombinasyon ürünlerinin özellikleri, üretim teknolojileri , kalite güvencesi, riske dayalı ruhsatlandırılma, dağıtım ve takip süreçleri, klinik araştırmaları, tedavide uygulanmaları, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeleri, etik ve biyoetik ilkelerde Yüksek Lisans düzeyindeki teorik ve pratik eğitim Türkçe olarak sürdürülmektedir.

Farmasötik Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programına giren öğrencilerin beklenen yeterlikleri kazanması amacıyla her öğrencinin lisans mezuniyet alanı göz önüne alınmakta ve öğrencinin isteği ve danışmanın görüşleri doğrultusunda eğitimi planlanmaktadır.

Programa kayıt olan öğrenciler Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı araştırma ve hücre kültür laboratuvar altyapı ve olanaklarından yararlanmaktadır. Laboratuarlarımızda protein ve gen analizleri için yatay ve dikey elektroforez sistemleri, mikroplaka floresan spektrofotometre, UV spektrofotometre, santrifüj ve biyogüvenli ultrasantrifüj sistemleri, bakteri ve memeli hücre kültürü olanakları (çalkalayıcı inkübatörler, karbondioksit inkübatörü, laminar akışlı güvenlik kabini, su banyosu ve soğutma sistemleri, dijital görüntüleme sistemli invert faz kontrast- floresan mikroskop, konvansiyonel ve HTS elektrot sistemli voltohmmetreler) jel görüntüleme cihazı, ısı ceketli lipozom ekstrüzyon cihazı, yüksek devirli karıştırıcı, nanosizer partikül büyüklüğü tayin cihazı, polarizan invert faz kontrast mikroskop ve görüntüleme sistemi ile diğer küçük laboratuvar cihazları bulunmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Eczacılık Fakültesi; Fen Fakültesi Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Kimya Bölümleri,

Mühendislik Fakültesi; Kimya Mühendisliği, Biyomühendislik Bölümleri, 

Tıp Fakültesi ve Veteriner Hekimlik Fakültesi mezunu olmak. 

(Eczacılık dışındaki farklı disiplinlerden mezunları kabul eden bu programda, doktora öğrencisinin kendi istediği, danışman öğretim üyesinin önerisi ve program yeterlilikleri ile ilgili gereksinimler göz önüne alınarak bilimsel hazırlık ve özel koşullar uygulanabilir.)

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Farmasötik Biyoteknoloji yüksek lisans programı aşağıda bağlantısı verilen Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili madde ve  hükümleri ile bunların güncellemelerine göre ders aşaması, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşmaktadır.

Farmasötik Biyoteknoloji Yüksek Lisans derecesinin kazanlması için tamamlanması gereken toplam AKTS  120 kredi olup, bu değer 21 ulusal krediye karşı gelmektedir.  Toplam 60 AKTS kredi olan ders aşamasında kredinin  % 31,67?si programın zorunlu derslerinden, geri kalan % 68,33 kredinin programın seçmeli ve/veya Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve/veya diğer Enstitülerde Farmasötik Biyoteknoloji alanında öğrencinin eğitimine ve tez çalışmasına katkı sağlayacak seçmeli derslerden kazanılması gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Lisanüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği: http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/Sabil/yonetmelik13.pdf

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamında başvuruların kabul edilebilmesi için, Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalında yüksek lisans öğrenci kontenjanının olması ve Anabilim Dalı Akademik Kuruluna ait değerlendirme ve uygunluk kararının bulunması gerekmektedir.

Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından yatay geçişi uygun bulunan öğrencilerin kabulü ve intibakları Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili madde ve hükümleri uyarınca Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir.

Hacettepe Üniversitesi Lisanüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği: http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/Sabil/yonetmelik13.pdf

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Farmasötik Biyoteknoloji kökenli biyolojik ilaçların (tıbbi ürünlerin) ve kombinasyon ürünlerinin araştırılması, geliştirilmesi, tasarımı, üretimi, kalite güvencelerinin sağlanması, kalite kontrolü, ruhsatlandırılması, klinik araştırmaları, tedavide uygulamaları ve bunlara ilişkin ileri teknolojilerde gerekli olan bilgi ve deneyimin uzmanlık düzeyinde kazandırılması Farmasötik Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programın başlıca hedefleri arasında yer almaktadır

Farmasötik Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programının Amaçları:

  • Öğrenciye Farmasötik Biyoteknoloji alanındaki özgün bilgileri ve bu alanda karşılaşılan problemlerin çözümünde analitik- kritik düşünme ve bağımsız karar alma yaklaşımını kazandırmak;
  • Öğrencinin bilgi ve pratik becerilerini arttırmak ve öğrencinin gelecekte çalışacağı iş ortamına veya Farmasötik Biyoteknoloji doktora programına devam etmesi için hazırlanmasını sağlamak;
  • Farmasötik Biyoteknoloji alanında yeterli mültidisipliner bilgi ve beceri ile donatılmış, Farmasötik Biyoteknoloji, Eczacılık, ilaç (tibbi ürün), biyolojik tıbbi ürün, rekombinant protein ilaçlar, monoklonal antikorlar (MoAk) immünofarmasötikler (aşılar), ileri tedavi tıbbi ürünleri (İTTÜ) (somatik hücre tedavisi tıbbi ürünleri, gen tedavisi tıbbi ürünleri, doku mühendisliği tıbbi ürünleri, kombine İTTÜ), kök hücre kökenli ilaçlar, bireysel ilaçlar, rejeneratif ilaçlar, yetim ilaçlar, tıbbi cihazlar, ve kombinasyon ürünleri ile ilgili alanlarda veya Farmasötik Biyoteknoloji ile bağlantılı alanlarda farklı görev sorumluluklar ile çalışabilecek;
  • Farmasötik Biyoteknoloji alanındaki kazanımnlarını yasal, etik ve biyoetik ilkeler doğrultusunda insan sağlığı ve toplum yararına kullanacak Farmasötik Biyoteknoloji Uzmanı yetiştirmektir

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Farmasötik Biyoteknoloji yüksek lisans programından mezun olanlar akademik personel olarak üniversitelerde, ilaç endüstrisinin farmasötik biyoteknoloji kökenli ilaçlar ve ürünlere yönelik Ar-Ge, kalite güvencesi, üretim, kalite kontrol, ruhsatlandırma, mikrobiyoloji ve patent birimlerinde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda, Sosyal Güvenlik Kurumunda ve ilaç danışmanlığı alanında faaliyet gösteren özel sektörde çalışmaktadır.

Ülkemizde Farmasötik Biyoteknoloji alanında uzman ve yetişmiş insan gücüne büyük bir talep bulunmaktadır. Mezunlar Farmasötik Biyoteknoloji, ilaç, eczacılık, tıbbi cihaz, ileri tedavi tıbbi ürünleri ve bunlar ile bağlantılı multidisipliner alanlarda üniversitelerin akademik kadrolarında, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu, ilaç endüstrisi, hastaneler, hücre, kök hücre, gen, ileri tedaviler ve ileri teknolojiler ile ilgili araştırma ve uygulama merkezlerinde, klinik araştırmalar ile ilgili sözleşmeli araştırma kuruluşlarında, sözleşmeli üretim kuruluşlarında, ilaç danışmalığı alanında faaliyet gösteren kuruluşlarda, tıbbi cihazla ilgili onaylanmış kuruluşlarda, üretim, kalite kontrol, denetim, uygulama, ruhsatlandırma, farmokovijilans, biyovijilans, vijilans süreçlerinde, teknoloji değerlendirme ve geri ödeme ile karar alıcı süreçlerdeki işlerde görev alırlar ve önceki eğitimlerine bağlı olarak Farmasötik Biyoteknoloji Uzmanı ünvanı ile farklı görev ve sorumluluklar üstlenerek, çalışırlar.

.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Farmasötik Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programdaki tüm dersler güz ve bahar dönemlerinde açılmaktadırlar. Öğretim programının yapısı, programdaki zorunlu-seçmeli dersler, kredileri ve diğer bilgiler Öğretim Programı başlığı altında gösterilmektedir.

Öğrencinin mezun olması için en az 60 AKTS kredilik ders ( % 20'si zorunlu dersler, % 80'i seçmeli dersler) ve 60 AKTS tez çalışması ile ilgili özel konular derslerini alarak, başarılı olması gerekmektedir. Seçmeli dersler kapsamında diğer programlardan ders alınabilmektedir. Öğrencinin alacağı seçmeli derslerde Farmasötik Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programındaki öğrenme çıktılarının göz önünde bulundurulması gerekmektedir

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Farmasötik Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programında bulunan her dersin ölçme ve değerlendirme yöntemleri Öğretim Programı kısmında ilgili dersin öğretim üyesi/üyeleri tarafından hazırlanan ders bilgi paketinde açıklanmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi ve ders başarı notlarında aşağıda bağlantısı gösterilen Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili madde, hükümleri ve güncellemeleri uygulanmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Lisanüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği: http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/Sabil/yonetmelik13.pdf

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Farmasötik Biyoteknoloji Yüksek Lisans derecesinin kazanılması için aşağıda bağlantısı bulunan Hacettepe Üniversitesi Lisanüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili madde ve hükümlerine göre, öğrencinin 60 AKTS kredilik ders ( % 20'si zorunlu dersler, % 80'i seçmeli dersler) ve 60 AKTS tez çalışması ile ilgili özel konular derslerini alması ve başarılı olması gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği: http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/Sabil/yonetmelik13.pdf

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Betül ARICA YEGİN

Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı

e-mail: barica@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 (312) 305 12 41 / 21 68 (Sekreter)

       +90 (312) 310 15 24 (Sekreter)

        + 90 (312) 305 43 70 (Direkt hat)

        + 90 (312) 305 23 42 (Direkt hat)

Fax: +90 312 311 47 77

Adres: Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

            Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı

            06100 Sıhhiye - Ankara

Anabilim Dalı Web Adresi:

http://www.eczacilik.hacettepe.edu.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=43%3Afarmasoetik-biyoteknoloji-anabilim-dal&catid=19&Itemid=10

Program Web Adresi:

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/programlar.html