YAYLI ÇALGILAR PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Sanatta Yeterlik Programı 1994-1995 öğretim yılında açılmıştır. Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı'nın kuruluşu Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün bünyesinde gerçekleşmiş, daha sonra Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün bünyesinde devam etmiştir. Ülkemizdeki ilk Yaylı Çalgılar Sanatta Yeterlik Programı olma özelliği taşımaktadır.

Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı, yürüttüğü Sanatta Yeterlik Programı'yla yaylı çalgıların tüm alt disiplinlerine yönelik çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vererek ulusal ve uluslararası müzik ve eğitim kurumlarına sanatçı ve eğitimciler yetiştirmeye devam etmektedir

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Sanatta Yeterlik

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Program'a başvuruda bulunabilmek için; yürürlükteki mevzuatın zorunlu kıldığı koşulların yanında,

1- Devlet konservatuvarları veya eşdeğeri eğitim kurumlarından keman, viyola, viyolonsel ya da kontrbas alanında yüksek lisans diplomasına sahip olma,

2- YDS, e-YDS ya da YÖKDİL den en az 55 puan almış olma ya da geçerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen diğer ulusal ya da uluslararası dil sınavlarının birinden bu puana eşdeğer puan almış olma koşulları aranır.

Uluslararası öğrenciler için, Hacettepe Üniversitesi'nin, yurtdışından öğrenci kabulüne yönelik belirlediği koşullar geçerlidir. 

Giriş Sınavı

Tüm başvuru koşullarını sağlayan ve Üniversite'nin belirlediği kurallara uygun olarak başvuru yapan adaylar Giriş Sınavı'na alınırlar.

Giriş Sınavı'nda, aşağıdaki kategorilerden eserler, piyanolu sonat hariç olmak üzere ezber olarak seslendirilir:

Keman:

1- N. Paganini'ye ait 1 (bir) adet kapris

2- İstenilen bir konçertonun tamamı

3- L. van Beethoven'in Op. 24, Nr. 5 `?İlkbahar'' sonatının 1. Bölümü

4- J.S. Bach'ın keman için solo sonat ve partitalarından, aşağıda belitilen seçeneklerden biri :

-Bir sonatın 1. ve 2. bölümleri

-Bir solo partitanın ardışık 4 bölümü

Viyola:

1- Solo ya da piyano eşlikli 1 (bir) etüt (F. Hermann, M. Vieux, A. Hoffmeister, K. Stani?ki 6 Kapris, J.

Palashko Artistik Etütler Op. 44 ya da Op. 62, L. Fuchs Fantasy Etudes)

2- 1 (bir) konçertonun tamamı3

3- Romantik veya sonrası dönem bir sonatın 1. bölümü 

4- J. S. Bach'ın Piyanolu Sonatlarından birinin (bir) 1 bölümü

5- 20. veya 21. Yy bestecilerinden birinin, solo ya da piyano eşlikli bir eserinin 2 (iki) bölümü

Viyolonsel:

1- A. Francomme, A. F. Servais ya da C. A. Piatti'ye ait 1 (bir) adet kapris

2- Bir konçertonun tamamı

3- L. van Beethoven'in Op. 69, La Majör sonatının 1. bölümü

4- J. S. Bach'ın solo süitlerinden BWV 1010 No: 4 ya da BWV 1011 No: 5. Süitinin ''Prelüd'' başlıklı bölümü

Kontrabas:

1- G. F. Telemann'ın solo sonatının 1. bölümü

2- J.S. Bach 5 numaralı solo süitinin 1. bölümü

3- G. Bottesini ''La sonnambula'' başlıklı eserin 3. ve 4. çeşitlemeleri

4- G. Bottesini Fa diyez minör konçertonun 3. bölümü


Giriş Sınavı jürisi, gerekli gördüğü hallerde sınav programının tamamını dinlemeyebilir.

Giriş Sınavı için piyano eşlikçilerinin temini adayların sorumluluğundadır.

Giriş Sınavı sesli ve görüntülü olarak kaydedilir ve kayıtlar iki yıl süre ile saklanır.

Adayların genel başarı notu, yüksek lisans not ortalamasının %40'ı ile Giriş Sınavı'ndan alınan

puanın %60'ının toplamı olup 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

Giriş Sınavı'ndan en az 60 (altmış) puan alan ve genel başarı notu en az 70 (yetmiş) olan

adaylar başarılı olarak kabul edilirler. Genel başarı notunun eşitliği halinde Giriş Sınavı puanı

dikkate alınır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı'ndan mezun olabilmek için, elde edilmesi gereken en düşük ulusal kredi toplamı 21 olup, AKTS kredi toplamı ise 240'tır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Yaylı Çalgılar Sanatta Yeterlik Programı'nın amacı; ulusal ve uluslararası çerçevede yer alan sanat ve müzik eğitimi kurumlarında görev alacak ileri düzeyde bilgi, beceri ve donanıma sahip, alanının tarihsel gelişimini özümseyerek eserleri dönemine uygun yorumlayabilen, müzik anlayışında seçkin bir estetik beğeniye ulaşmış, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen ve yürüttüğü çalışmalarla gelişmelere katkı sağlayabilecek düzeye erişmiş ve sanat etiğine sahip yaylı çalgı yorumcuları ve eğitimcileri yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımız; yurt içi, yurtdışında faaliyet gösteren; Devlet ve özel kuruluşlara bağlı orkestralarda(Senfoni, Opera, Üniversitelere bağlı akademik orkestralar, Oda orkestraları) orkestra üyesi veya solisti olarak; Devlet ve özel kurumlara bağlı konservatuarlarda akademisyen olarak, oda müziği gruplarında grup üyesi olarak iş olanaklarına sahiptirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

8 yıllık yarıyıl sisteminin 4 dönemi ders, 4 dönemi ise tez çalışmalarından oluşmaktadır. 21 ulusal kredilik ve 90 AKTS kredilik ders dönemi tamamlanıp yeterlik sınavında başarılı olunması halinde, tez dönemine geçme hakkı kazanılır. D.16'da belirtilen mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciye "Sanatta Yeterlik" derecesi verilir.

Programın dersleri dönemlik olup, programda önkoşullu ders bulunmamaktadır.

Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren dersi yüksek lisans eğitimi esnasında almamış olan öğrenciler sanatta yeterlik eğitim programında almak zorundadırlar.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve Program Bilgi Paketi'nde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ndeki ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

21 ulusal kredi ve 240 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla; zorunlu statüdeki dersleri ve

seçtiği diğer dersleri başaran ve hazırladığı sanat çalışması, Savunma Sınavı sonucunda jüri

tarafından başarılı bulunan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Program?dan mezun

olma hakkını kazanırlar. Sanat çalışması, izleyicilere açık 2 (iki) resital ve Sanat Çalışması

Raporu?ndan oluşur.İzleyicilere açık resitallerde, aşağıdaki kategorilerden eserler, piyano eşlikli sonat haricindeezber olarak seslendirilir:

Keman:

1. N. Paganini'ye ait 2 (iki) adet kapris veya N.Paganini'ye ait 1 kapris ve eşlikli veya eşliksiz 1 virtüöz parça 

2. J. S. Bach'ın solo sonat ve partitalarından aşağıda belirtilen seçeneklerden biri :

-BWV 1004 Re Minör Partitanın tümü

-BWV 1005 Do Majör Sonatın tümü

3. L.van Beethoven'ın aşağıdaki sonatlarından biri: 

- Op. 30, Nr.7 Do Minör Sonatı

- Op. 47, Nr.9 ''Kreutzer'' Sonatı 

- Op. 96, Nr.10 Sol Majör Sonatı

4. E.Ysaye ya da B. Bartok'a ait 1 (bir) solo keman sonatı 

5. Barok Dönem'den seçilmiş eşlik partisi olan 1(bir) keman sonatı 

6. Çağdaş repertuvardan seçilmiş 1 (bir) konçerto 

7. Romantik Dönem'den seçilmiş 1 (bir) konçerto 

8. W.A. Mozart'a ait 1 (bir)  konçerto 


Viyola:

1. Solo ya da piyano eşlikli 1 (bir) etüt. (F. Hermann, M. Vieux, A. Hoffmeister, K. Stanicki 6 Kapris, J. Palashko Artistik Etütler Op. 44 ya da Op. 62, L. Fuchs Fantasy Etudes ya da eşdeğer etüt veya kapris )

2. 2 (iki) piyanolu sonat (P. Hindemith, A. Benjamin, D. Shostakovich, H. Vieuxtemps, R.Clarke, A. Bliss, J. Martinon Rapsodi Op.77, B. Martinu, F. Bridge Sonat)

3. Biri 20. Yy sonrasından bestelenmiş olan 2 (iki) adet konçerto

4. Solo viyola için yazılmış 1 (bir) sonat ya da süitin tamamı. (Hindemith solo sonatlar ya da J.S. Bach, M. Reger, H. Hess Süit, Capriccio, Romans gibi eşdeğer eserler)

5. Solo ya da piyano eşlikli 1 (bir) viyola yapıtının tamamı.

Viyolonsel:

1. A. F. Servais ya da C. A. Piatti'ye ait 2 (iki) adet kapris

2. J. S. Bach'ın Nr. 6, Re Majör solo süitinin tümü

3. F. Schubert'in ''Arpeggione'' Sonatı

4. Farklı dönemlerden seçilmiş 2 (iki) adet piyanolu sonat (P. Locatelli, G. Valentini, J. Brahms Nr. 2 , P. Hindemith, S. Prokofiev, B. Britten, A. A. Saygun ya da çağdaş dönemden seçilmiş)

5. En az 15 dakikalık bir Türk Eseri 

6. Farklı dönemlerden seçilmiş 2 (iki) adet konçerto (L. Boccherini, J. Haydn ''Re Majör

Konçerto'', R. Schumann, R. Strauss ''Don Quixotte'', S. Prokofiev ''Symphonic Concertante'',

D. Shostakovich Nr.1 ya da Nr.2, P. Hindemith ya da Çağdaş Dönemden seçilmiş)

Kontrabas:

1. F. Zbinden'in Op.44 ''Hommage a J.S. Bach für Kontrbass'' başlıklı eseri

2. H.Fryba'nın ''A Suit in the Old Style'' başlıklı eseri

3. G.Bottesini'nin ''Bolero'' başlıklı eseri

4. G.Bottesini'nin ''Capriccio de Bravura'' başlıklı eseri

5. G.Bottesini'nin ''Introduction et variations sur le Carnavale de Venice'' başlıklı eseri 

6. J.M.Sperger Nr.18 konçertonun tamamı veya N.Rota konçertonun tamamı ya da C.Cassern konçertonun tamamı 


D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Fatma Ceylan KABAKCI (Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanı)

0 312 2126210-1210

ckabakci@hacettepe.edu.tr