ÜFLEMELİ ve VURMALI ÇALGILAR PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar sanat dallarının (Flüt-Obua-Klarinet-Fagot-Korno-Trompet-Trombon-Tuba-Vurma Çal.) Müzik Bölümü bünyesi altında tarihi, Musiki Muallim Mektebinin kuruluş tarihi olan 1936 yılına dayanmaktadır. Ankara Devlet Konservartuvarı, 1982 yılında Yükseköğretim Kurulu kapsamına alınmasıyla ve Hacettepe Üniversitesi'ne bağlanmasıyla bu sanat dalları “Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı” adı altında birleşerek tekrar yapılanmıştır. Sanatta Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programları ise 1996-1997 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girmiştir.

Bu program 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesine alınmıştır.

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı, bugün yürüttüğü lisans, sanatta yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarıyla, üflemeli ve vurmalı çalgıların tüm alt disiplinlerine yönelik, çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vererek, ulusal ve uluslararası orkestralara ve eğitim kurumlarına sanatçı ve eğitimciler yetiştirmeye devam etmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Programa başvuruda bulunabilmek için, yürürlükteki mevzuatın zorunlu kıldığı koşulların yanında; Flüt, Obua, Klarinet, Fagot, Korno, Trompet, Trombon, Tuba ya da Vurmalı Çalgılar alanında Devlet Konservatuvarları veya eşdeğer eğitim kurumlarından en az 4 (dört) yıllık bir lisans diplomasına sahip olma koşulu aranır.

Tüm başvuru koşullarını sağlayan ve Üniversitenin belirlediği kurallara uygun olarak başvuru yapan adaylar Giriş Sınavına alınırlar.

Giriş Sınavı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Müzikal performans ve sözlü mülakat olarak iki bölümden oluşur. Müzikal performansta adaylar program yönergelerinde belirtilen repertuvarlardan sorumludur.

Kayıt kabul koşulları ile ilgili diğer bilgiler için;

http://www.gse.hacettepe.edu.tr/mevzuat.html

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olabilmek için, elde edilmesi gereken en düşük ulusal kredi toplamı 21, AKTS kredi toplamı ise 120'tır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ndeki ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Sanatta Yüksek Lisans Programının amacı; sanat kurumlarında görev alacak düzeyde müzikal ve teknik becerilere sahip, alanıyla ilgili beceri ve tutumlarla donatılmış, estetik beğeni düzeyi yüksek, yeniliklere ve gelişmelere açık sanatçı ve eğitimciler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Sanatta Yüksek Lisans mezunlarının çalışma alanları özetle; ulusal ve uluslar arası senfoni orkestraları, opera orkestraları ve oda müziği gruplarında, mesleki yeterliliklerine uygun pozisyonlarda icracı olarak çalışmak veya akademik kariyer yaparak konservatuvarlarda ve müzik eğitimi veren kurumlarda araştırmacı ve öğretim üyesi olarak görev almaktır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Öğrenci, mezun olması için gerekli olan asgari 21 yerel krediyi tamamlamak ve 60 AKTS'lik ders almalıdır. Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı'ndan alınabileceği gibi, Konservatuvar ve Enstitünün ortak havuzundan da alınabilmektedir.

Programın dersleri dönemlik olup, programda yer alan temel alan derslerinin önkoşulu yoktur. 21 yerel kredilik ve 60 AKTS lik ders dönemi tamamlandıktan sonra öğrenci tez dönemine geçme hakkı kazanır.

Programda 1 AKTS 30 saatlik öğrenci üşyüküne denk gelmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ndeki ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

21 ulusal kredi ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla; zorunlu statüdeki dersleri ve seçtiği diğer dersleri başaran, hazırladığı “Sanat Çalışması Raporu/Yüksek Lisans Tezi” ve “Yüksek Lisans Bitirme Resitali”, Savunma Sınavı sonucunda jüri tarafından başarılı bulunan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Programdan mezun olma hakkını kazanırlar.

İzleyicilere açık olarak gerçekleştirilen “Yüksek Lisans Bitirme Resitalinde” aşağıdaki kategorilerden eserler, piyano eşlikli sonat haricinde ezber olarak seslendirilir:

1 (bir) adet konçerto ya da konçertino ya da konçertant eser

1 (bir) adet piyano eşlikli sonat ya da sonatin

1 (bir) adet etüt ya da piyano eşlikli parça

Resital, sesli ve görüntülü olarak kaydedilir ve Sanat Çalışması Raporu/Yüksek Lisans Tezi ile birlikte muhafaza edilir.

Mezuniyet koşulları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 43.maddesi uygulanır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön


Doç Dr. Tolga YÜKSEL (Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanı)

e-posta: tolga.yuksel@hacettepe.edu.tr

Lisansüstü koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Mert Can Parlar

mparlar@hacettepe.edu.tr