TİYATRO PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde ilk olarak 2005 döneminde açılmıştır. Program 2012 yılı güz döneminde Güzel Sanatlar Enstitüsü'ne aktarılmıştır.

Bu disiplinler arası programda tiyatro rejisörlüğü alanını teorik ve uygulamalı dramaturgi-yorum, göstergebilimsel ve yapısalcı yaklaşımlar, dramatik metin yazım teknikleri, tiyatro araştırmaları yorum ve uygulamaları, müzik, sahne tasarımı, estetik gibi alanlarla birleştiren; oyunculuk bilgi ve deneyimi desteğinde ileri düzeyde bir ders programı uygulanmaktadır. Programda rejisörlük ve dram sanatına özgü ileri düzeyde teori, uygulama bilgisi, beceri ve tutumlarla donatılmış sanatçı; tiyatro eğitimi veren eğitim kurumlarında görev alacak nitelikte tiyatro alan bilgi ve deneyimine sahip eğitmen ve akademisyen yetiştirmek amacıyla eğitim verilmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Sanatta Yeterlik

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Program'a başvuruda bulunabilmek için, yürürlükteki mevzuatın zorunlu kıldığı koşulların yanında;

• Devlet konservatuvarları veya eşdeğeri eğitim kurumları bünyesinde yer alan oyunculuk, rejisörlük, dramaturgi, dramatik yazarlık, tiyatro eleştirisi, tiyatro tarihi, tiyatro teorisi, sahne tasarımı, performans, dans tiyatrosu, müzikal tiyatro ya da opera alanında yüksek lisans diplomasına sahip olma,

• YDS, ÜDS ya da KPDS'den en az 55 puan almış olma ya da geçerliliği Senato tarafından kabul edilen diğer ulusal ya da uluslararası dil sınavlarının birinden bu puana eşdeğer puan almış olma koşulları aranır.

Tüm başvuru koşullarını sağlayan ve Üniversite'nin belirlediği kurallara uygun olarak başvuru yapan adaylar Giriş Sınavı'na alınırlar. Giriş Sınavı, 50 (elli) puan üzerinden değerlendirilen yazılı sınav ve 50 (elli) puan üzerinden değerlendirilen sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur ve toplam 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

Yazılı sınavın başlangıcında, adayın özgeçmişi ve sanatsal çalışmalarına ilişkin belge ve kayıtların yer aldığı bir dosya jüri üyelerine sunulur. Dosyada profesyonel, amatör tiyatrolarda ya da üniversite eğitim kurumlarında aday tarafından sahnelenmiş ve seyirci ile buluşmuş en az 1 (bir) eserin belgelerinin ve görüntü kaydının bulunması ön koşuldur. Bu dosyayı sunmayan adaylar sınav haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Yazılı sınavda, adaylara, alanın gerektirdiği temel bilgi ve yorum yeterliliğini belirlemek amacıyla sorular yöneltilir. Yazılı sınav kâğıtları iki yıl süre ile saklanır.

Sözlü sınavdan 1 (bir) gün önce, adaylara, jüri tarafından belirlenen bir yazarın oyunu konu olarak verilir. Her bir aday, bu oyuna ilişkin olarak tasarladığı kendi reji yaklaşımını sözlü sınavda jüri önünde savunur. Sözlü sınavda, adaylara, alanın gerektirdiği temel bilgi ve yorum yeterliliğini belirlemek amacıyla sorular da yöneltilir. Sözlü sınav sesli ve görüntülü olarak kaydedilir ve kayıtlar iki yıl süre ile saklanır. Adayların genel başarı notu, yüksek lisans not ortalamasının %40'ı ile Giriş Sınavı'ndan alınan puanın %60'ının toplamı olup 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Giriş Sınavı'ndan en az 60 (altmış) puan alan ve genel başarı notu en az 70 (yetmiş) olan adaylar başarılı olarak kabul edilirler. Genel başarı notunun eşitliği halinde Giriş Sınavı puanı dikkate alınır.

Bu programa kabul edilme aşamasında Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir.

http://www.gse.hacettepe.edu.tr

Ayrıca özel yetenek sınavı giriş koşulları Tiyatro Anasanat Dalı Yönergesince belirlenir. http://www.gse.hacettepe.edu.tr/tiyatro_yeterlilik.html linkine bakınız.

Uluslararası öğrenciler için Hacettepe Üniversitesi'nin yurtdışından öğrenci kabulüne yönelik belirlediği koşullar geçerlidir. http://www.iso.hacettepe.edu.tr/

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Tiyatro Anasanat Dalı Tiyatro Sanatta Yeterlik Programı'ndan mezun olabilmek için, elde edilmesi gereken en düşük AKTS kredi toplamı ise 240'dır. Ders dönemi, sanatta yeterlik sınavı ve tez savunma sınavını başarıyla tamamlayan öğrenciler Tiyatro Anasanat Dalı Tiyatro Sanatta Yeterlik Programı'ndan mezun olma hakkı kazanırlar. (http://www.gse.hacettepe.edu.tr)

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir. http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Tiyatro Anasanat Dalı Tiyatro-Sanatta Yeterlik programı, sahne sanatları ve ilgili diğer bilim ve sanat alanlarını buluşturan ileri düzeyde disiplinler arası bir program olup amacı; tiyatro sanat alanında başarıyla yer alabilmede gerekli olan ulusal ve evrensel ölçekte kuramsal, teknik ve estetik üst düzeyde bilgi birikimine sahip; sanat ve eğitim alanını diğer alanlarla ve disiplinlerle etkin biçimde ilişkilendirerek yeni kuram ve uygulama sentezlerine, yöntem ve tekniklere ulaşabilen; bilime ve sanata özgün katkı sağlayabilen; akademik eğitim-öğretim yöntemlerini etkin biçimde kullanabilen, sanatın sosyal misyonunun gelişimine katkı sağlayan, bilim ve sanat etiğini benimsemiş, Türk tiyatrosunun uluslararası arenada tanıtımını ideal edinmiş, yaratıcı, yenilikçi, donanımlı, saygın sanatçılar ve eğitmenler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Ödenekli veya özel tiyatrolarda tiyatro rejisörü olarak çalışabilir; pedagojik formasyon alarak tiyatro derslerine yer veren ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında ve/veya pedagojik formasyon istemeyen tiyatro eğitimi veren eğitim kurumlarında görev alabilirler. Staj yapmak koşuluyla devlet ve özel radyo kurumlarında radyofonik tiyatro rejisörlüğü yapabilirler.

Örnek: Devlet Tiyatrosu, Belediye-Şehir Tiyatroları, Özel Tiyatrolar, TRT Kurumu, Devlet Konservatuvarları, Üniversite Tiyatro Bölümleri

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Dört yıllık sanatta yeterlik programı sekiz dönemden oluşmaktadır. İlk dört dönem ders dönemi son dört dönem ise tez dönemidir. Ders dönemi sona erdiğinde öğrenci “TİR 726 İleri Reji Problemleri ve Bağımsız Proje” dersi kapsamında hazırladığı bir oyunun seyirciyle ve sınav jürisiyle buluşmasından ve sanatta yeterlik sınavında savunmasından sorumludur. Tez dönemi sonunda ise öğrenci Tiyatro Anasanat Dalı'nca belirlenen sınav yönergesine uygun olarak hazırladığı, seyirciye açık bir oyunun sunumundan ve sahneye koyulan oyunun “Sanat Çalışması Raporu” nun sınav jürisine sunum ve savunmasından sorumludur (http://www.gse.hacettepe.edu.tr).

Öğrenci, programın ders döneminde üst düzey alan bilgileri ve çalışmaları yapar. Tez döneminde ise özel konular başlığı altında Sanat Çalışması ve Savunma Sınavı'na yönelik çalışmalarını sürdürür.

Programın içerdiği toplam 240 AKTS kredisinin 180'i zorunlu derslere ait olup 60'ı seçmeli dersleri kapsamaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri “Ders Bilgi Paketi” nde yer alan “Değerlendirme Sistemi” başlıklı maddede tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır. (http://www.gse.hacettepe.edu.tr)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Bu programdan mezun olabilmek için, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde belirtilen mezuniyet koşullarının yanı sıra, 21 yerel kredi ve 240 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, sırasıyla ders dönemi, sanatta yeterlik projesi ve sınavı, mezuniyet tezi oyunu ve tez savunma sınavını başarıyla tamamlayan öğrenciler Tiyatro Anasanat Dalı Tiyatro Sanatta Yeterlik Programı'ndan mezun olma hakkı kazanırlar.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Selçuk Göldere (Tiyatro  Anasanat Dalı Başkan)

selcukgoldere@hacettepe.edu.tr

0 312 212 6210-11 Dahili: 189