SERAMİK PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

1983/84 ders yılında eğitim ve öğretime başlayan Seramik Anasanat Dalı, Güzel Sanatlar Enstitüsü çatısı altında Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programlarını yürütmektedir. Yüksek Lisans programı 2 yıllık örgün eğitimi kapsamaktadır. Eğitim dili Türkçedir.

Programda öğrenciler, seramik sanatı ile ilgili çeşitli konularda yetkinleşmekte, araştırma, tasarım ve üretim sürecinde etkili çalışmalar yapabilmekte, bilimsel ve sanatsal araştırmanın temel prensiplerini öğrenmekte, çağdaş sanatı ve düşünceyi değerlendirebilme becerisi kazanabilmektedirler.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Programa başvuruda bulunabilmek için, yürürlükteki sınav yönetmeliğinde yer alan koşulların sağlanmış olması gerekmektedir. Seramik alanı öncelikli olmak üzere en az 4 (dört) yıllık bir lisans diplomasına sahip olma koşulu aranır.

Giriş Sınavı

Tüm başvuru koşullarını sağlayan ve Üniversite'nin belirlediği kurallara uygun olarak başvuru yapan adaylar Giriş Sınavı'na alınırlar. Giriş Sınavı, yazılı, uygulama ve sözlü sınav olmak üzere üç bölümden oluşur ve 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

Giriş Sınavı başlangıcında, adayın özgeçmişini ve sanatsal/bilimsel çalışmalarını içeren dosyası Giriş Sınavı jürisine sunulur. Yazılı sınavda; adayın sanat ve seramik alanlarındaki kuramsal bilgisi ölçülür. Uygulama sınavı; desen, tasarım ve seramik uygulama aşamalarından oluşur; çizim, tasarım ve kil ile uygulama becerileri değerlendirilir. Sözlü sınavda, adaylara, alanla ilgili temel bilgilerine, sanatsal algılarına ve araştırma meraklarına yönelik sorular yöneltilir. Bu sınavda, adayların sınavda yaptıkları çalışmalar ve dosyaları birlikte değerlendirilir.

Adayların genel başarı notu, lisans not ortalamasının %40'ı ile Giriş Sınavı'ndan alınan puanın %60'ının toplamı olup 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Giriş Sınavı'ndan en az 50 (elli) puan alan ve genel başarı notu en az 60 (altmış) olan adaylar başarılı olarak kabul edilirler. Genel başarı notunun eşitliği halinde Giriş Sınavı puanı dikkate alınır.

2023 Seramik Anasanat Dalı Lisansüstü Sınavları (01-03 Şubat 2023)

Yüksek Lisans

Adaylardan sınav için istenenler:

Çalışma Dosyası, 2 adet 35 x 50 çizim kağıdı, karakalem çizim malzemeleri

1. Gün - 01 Şubat 2023

10:00-10:30 > Çoktan seçmeli test sınavı (Adnan Turani Konferans Salonu)

13:00-14:00 > Canlı model desen sınavı (Seramik Bölümü Desen At.)

2. Gün - 02 Şubat 2023

10:00-12:00 > Verilen Konu hakkında tasarım sınavı (Seramik Bölümü)

3. Gün  - 03 Şubat 2023

10:00 > Mülakat (Seramik Bölümü)

Adaylar, Çalışma Dosyalarını 1. Gün yanlarında bulundurmak ve sınav öncesi jüriye teslim etmek zorundadır. Dosyasını teslim etmeyen aday sınava alınmayacaktır.


D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Seramik Anasanat Dalı Yüksek Lisans derecesini elde etmek için en az 120 AKTS'yi (21 yerel –ulusal- krediyi) tamamlamış ve Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurt içi ya da yurt dışında bir yükseköğretim kurumunda ders almış ya da yatay geçişle gelen öğrencilerin ders denklikleri ve transferleri, Anasanat Dalı Kurulunun onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca yapılır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Seramik Yüksek Lisans programının amacı; teknik ve teorik araştırma yapabilen, çağdaş sanatı ve düşünceyi değerlendirebilen, bireysel sanatsal yorumunu geliştirebilen, eleştirel düşünebilen çağdaş sanatçı, tasarımcı ve araştırmacı yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Seramik Yüksek Lisans Programı mezunları, özel atölyelerde sanatsal veya tasarıma yönelik çalışmalar yapabilmekte, endüstride tasarımcı olabilmekte, özel kuruluşlarda ve okullarda sanat eğitmeni olarak görev yapabilmekte ve akademisyen olarak üniversitelerde araştırmalarına devam edebilmektedir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Seramik Yüksek Lisans programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Programdaki zorunlu derslerin oranı %33, seçmeli derslerin oranı ise %67'dir. Programda, derslerden en az 60 AKTS ve Özel Konular dersinden de yine 60 AKTS tamamlanması gerekmektedir. Toplam 120 AKTS'yi tamamlayan öğrenci, Tezini ya da Sanat Çalışması Raporunu ve gerekli görülürse bunun kapsamında gerçekleştirilecek sanat etkinliğini değerlendirilmek üzere Savunma Sınavı jürisine sunar.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planında” tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Seramik Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olabilmek için, en az 120 AKTS'yi tamamlamış olmak ve Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerini yerine getirmiş olmak gerekmektedir. Zorunlu statüdeki dersleri ve seçtiği diğer dersleri başaran ve yönergeye uygun olarak hazırladığı tez ya da sanat çalışması raporu ve gerekli görülürse bunun kapsamında gerçekleştirilecek sanat etkinliği, Savunma Sınavı jürisi tarafından başarılı bulunan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Program'dan mezun olma hakkını kazanırlar.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç. Mutlu Başkaya Yağcı (Bölüm Başkanı)

Adres: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik  ve Cam Bölümü, Beytepe, Ankara

Telefon: +90 312 297 88 00