OPERA PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde ilk olarak 1998 yılında mezun vermiştir. Program 2012 yılı güz döneminde Güzel Sanatlar Enstitüsü'ne aktarılmıştır.

Bu programda, opera sahnelerinde ve müzik eğitimi kurumlarında görev alacak nitelikte, ileri düzey ses ve oyunculuk teknikleri, müzikal bilgi-beceri ve tutumlarla donatılmış opera sanatçısı, eğitmen ve akademisyen yetiştirme amacıyla eğitim verilmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Opera Yüksek Lisans Programına Devlet Konservatuvarlarının ilgili anasanat dalı lisans mezunları ile buna eşdeğer sayılabilecek diploma sahibi adaylar başvurabilir. Programa özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul edilir.

Bu programa kabul edilme aşamasında Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir.

Uluslararası öğrenciler için Hacettepe Üniversitesi'nin yurtdışından öğrenci kabulüne yönelik belirlediği koşullar geçerlidir http://www.iso.hacettepe.edu.tr/

Giriş Sınavı

Tüm başvuru koşullarını sağlayan ve Üniversite'nin belirlediği kurallara uygun olarak başvuru

yapan adaylar Giriş Sınavı'na alınırlar.

Giriş Sınavı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

Giriş Sınavı'nda, sınav jürisi tarafından seçilecek bir eserin deşifresi yanında, aşağıdaki

kategorilerden eserler, ezber olarak seslendirilir:

• Barok Dönem'den seçilmiş 1 (bir) adet opera ya da oratoryo aryası

• Farklı dönemlerden seçilmiş 2 (iki) adet lied

• Biri reçitatifli, biri Wolfgang Amadeus Mozart'a ait olmak üzere 3 (üç) adet opera aryası

• Opera, oratoryo, kantat ya da şarkılardan seçilmiş 1 (bir) adet Türk eseri

• Aryası ve en az ikinci derece rolü olan 1 (bir) adet komple opera

Giriş Sınavı için piyano eşlikçilerinin temini adayların sorumluluğundadır.

Giriş Sınavı sesli ve görüntülü olarak kaydedilir ve kayıtlar iki yıl süre ile saklanır.

Adayların genel başarı notu, lisans not ortalamasının %40'ı ile Giriş Sınavı'ndan alınan puanın

%60'ının toplamı olup 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

Giriş Sınavı'ndan en az 50 (elli) puan alan ve genel başarı notu en az 60 (altmış) olan adaylar

başarılı olarak kabul edilirler. Genel başarı notunun eşitliği halinde Giriş Sınavı puanı dikkate

alınır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Program'dan mezun olabilmek için, elde edilmesi gereken en düşük ulusal kredi toplamı 21, AKTS kredi toplamı ise 120'dir. Ders dönemi ve Savunma Sınavı'nı başarıyla tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi elde etme hakkı kazanırlar.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Opera Anasanat Dalı Opera Yüksek Lisans Programı'nın amacı; opera sahnelerinde ve müzik eğitimi kurumlarında görev alacak nitelikte, ileri düzey ses ve oyunculuk teknikleri, müzikal bilgi - beceri ve tutumlarla donatılmış, sanat kültürü ve estetik değerlere sahip, değişime ve gelişime açık, araştırmacı, çalışmalarıyla alanındaki gelişmelere katkıda bulunabilen, opera sanatçıları ve akademisyenler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Devlet veya özel opera sahnelerinde, korolarda, pedagojik formasyon istenmeyen müzik eğitimi kurumlarında görev alabilir, bireysel olarak veya bir toplulukla birlikte konser ve resitaller gerçekleştirebilir, işitsel ve/veya görsel-işitsel medya kayıtları gerçekleştirebilirler.

Örnek: Devlet Opera ve Balesi Kurumları, Kültür Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu,

TRT Çoksesli Korosu, Devlet Konservatuvarları.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

İki yıllık yüksek lisans programı dört dönemden oluşmaktadır. Birinci ve ikinci dönem ders dönemi üçüncü ve dördüncü dönemler ise tez dönemidir. Tez dönemi sonunda öğrenci Opera Anasanat Dalı'nın belirlediği yönergeye uygun halka açık bir resital programı sunmakla sorumludur.

Dersler dönemlik olarak açılır. Öğrenci, programın birinci ve ikinci döneminde ileri düzey alan bilgileri ve çalışmaları yapar. Üçüncü ve dördüncü dönemde özel konular başlığı altında tez çalışması ve resital sınavına yönelik çalışmalarını sürdürür.

Programın sahip olduğu toplam 120 AKTS kredisinin % 86'sı zorunlu derslere ait olup % 34' ü seçmeli dersleri kapsamaktadır.

Programda açılan seçmeli derslerin ulusal kredi toplamı 32, AKTS kredi toplamı 80'dir.

Programda 1 AKTS 30 saatlik öğrenci işyüküne denk gelmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve “Ders Bilgi Paketi” paketinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” başlıklı maddede tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen mezuniyet koşulları geçerlidir.

Bu programdan mezun olabilmek için, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde belirtilen mezuniyet koşullarının yanı sıra, mezuniyet kredisi en az 21 yerel kredi ve 120 AKTS kredisinden az olmamalıdır. Ders dönemi, tez savunması ve halka açık bitirme resitali sınavını başarıyla tamamlayan öğrenciler OperaYüksek Lisans Programı'ndan mezun olma hakkı kazanırlar.

Sanat Çalışması kapsamında verilecek resitalde aşağıdaki kategorilerden eserler, ezber olarak seslendirilir:

  • Barok Dönem'den seçilmiş 1(bir) adet opera ya da oratoryo aryası
  • Farklı dönemlerden ve bestecilerden seçilmiş 3 (üç) adet lied
  • Oratoryo, Kantat ya da Missalardan seçilmiş 1 (bir) adet arya
  • Opera, oratoryo, kantat ya da şarkılardan seçilmiş 1 (bir) adet Türk eseri
  • Biri reçitatifli, biri Wolfgang Amadeus Mozart 'a ait olmak üzere 3 (üç) adet opera aryası
  • Birinci derece rolü olan 1(bir)adet komple opera

Resital, sesli ve görüntülü olarak kaydedilir ve Sanat çalışması raporu/tez ile birlikte muhafaza edilir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

San. Öğr. El. Aylin İpekçioğlu (Opera Anasanat Dalı Başkanı)

aylin.ipekcioglu@hacettepe.edu.tr