ORKESTRA ŞEFLİĞİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Cumhuriyetimizin ilk modern eğitim kurumlarının başında gelen Ankara Devlet Konservatuvarı, 1934-1971 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı'na, 1971-1982 arasında ise Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak eğitim-öğretime devam etmiştir. 1982'de çıkarılan 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 1983'te onun yerini alan 2809 Sayılı Kanun ile tüm yüksek öğretim kurumları ile beraber Ankara Devlet Konservatuvarı, üniversiteler kapsamına (Hacettepe Üniversitesi kapsamına) alınmıştır.

Bu dönemde Kompozisyon Sanat Dalı Lisans Programı'nda ders olarak uygulanan orkestra ve koro Şefliği eğitimi, 1990'lı yıllardan itibaren Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı içerisinde Yüksek Lisans düzeyinde “Orkestra Şefliği Yüksek Lisans Programı” olarak sürdürülmüştür. Bu süreçte Prof. Hikmet ŞİMŞEK, Prof. Sabahattin KALENDER, Prof. Rengim GÖKMEN ve Prof. Erol ERDİNÇ gibi değerli hocalar Orkestra Şefliği Programında ders vermişlerdir.

Yürürlükte olan orkestra şefliği yüksek lisans programıyla, müziğin tüm alt disiplinlerine yönelik, çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim verilerek, ulusal ve uluslararası repertuvardan seçkin örneklerle yapılan uygulamalı çalışmalarla konserler yapılmakta, bilimsel ve sanatsal çevreye katkıda bulunmaya devam edilmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Program'a başvuruda bulunabilmek için; yürürlükteki mevzuatın zorunlu kıldığı koşulların

yanında, Devlet konservatuvarları ve eğitim fakülteleri ya da eşdeğeri eğitim kurumlarının

müzik, müzik eğitimi, müzik bilimi, müzikoloji ya da sahne sanatları (Şan?Opera) alanlarında enaz 4 (dört) yıllık lisans diplomasına sahip olma koşulu aranır.

Giriş Sınavı

Tüm başvuru koşullarını sağlayan ve Üniversite'nin belirlediği kurallara uygun olarak başvuru

yapan adaylar Giriş? Sınavı'na alınırlar.

Giriş? Sınavı; 15 (onbeş) puan üzerinden değerlendirilen sözlü sınav, 30 (otuz) puan üzerinden

değerlendirilen performans sınavı ve 55 (ellibeş) puan üzerinden değerlendirilen yazılı sınav

olmak üzere üç? bölümden oluşur ve toplam 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

Sözlü sınavda, adaylara aşağıdaki üç konu başlığından sorular yöneltilir:

• Enstrümantasyon ve orkestrasyon bilgisi (5 [beş] puan)

• Müzik tarihi ve genel sanat kültürü (5 [beş] puan)

• Partisyon bilgisi: Giriş Sınavı jürisi tarafından verilen partisyonların bestecileri, dönemleri ve

ayrıntıları (5 [beş] puan)

Sözlü sınav sesli ve görüntülü olarak kaydedilir ve kayıtlar iki yıl süre ile saklanır.

Performans sınavında, adaylara aşağıdaki üç konu başlığından sorular yöneltilir:

• Partisyon okuma ve çalma: Giriş Sınavı jürisi tarafından belirlenen, yaylı çalgılar grubu için

yazılmış bir eserin piyanoda seslendirilmesi (5 [beş] puan)

• Piyano performansı: Barok dönemden bir eser ve Klasik ya da Romantik dönemlerden

seçilmiş bir eser olmak üzere, bir programın seslendirilmesi (10 [on] puan)

• Yönetme: Tek bölümlü 1 (bir) senfonik eserin ya da 1 (bir) senfonik eser bölümünün, iki

piyano eşliğinde ezbere yönetilmesi (15 [onbeş] puan)

Adaylar sınavda kendilerine eşlik edecek 2 (iki) piyanisti kendileri sağlayacaklardır.

Performans sınavı sesli ve görüntülü olarak kaydedilir ve kayıtlar iki yıl süre ile saklanır.

Yazılı sınavda, adaylara, aşağıdaki dört konu başlığından sorular yöneltilir:

• Armoni: Giriş Sınavı jürisi tarafından belirlenen bas ve soprano ödevinin çözümlenmesi (10

[on] puan)

• İşitme: Giriş Sınavı jürisi tarafından belirlenen eserlerden en az 8 (sekiz) ölçülük tek sesli

atonal ve çift sesli tonal birer kesitin dikte ettirilmesi (15+15 [otuz] puan)

• Kontrpuan: Giriş Sınavı jürisi tarafından belirlenen kontrpuan ödevinin çözümlenmesi (10 [on]

puan)

• Türkçe Kompozisyon: Giriş Sınavı jürisi tarafından belirlenen, müzikle ilgili bir konu başlığında

Türkçe kompozisyon yazılması (5 [beş] puan)

Yazılı sınav kağıtları iki yıl süre ile saklanır.

Adayların genel başarı notu, lisans not ortalamasının % 40'ı ile Giriş Sınavı'ndan alınan puanın

% 60'ının toplamı olup 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

Giriş Sınavı'ndan en az 50 (elli) puan alan ve genel başarı notu en az 60 (altmış) olan adaylar

başarılı olarak kabul edilirler. Genel başarı notunun eşitliği halinde Giriş Sınavı puanı dikkate

alınır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Program'dan mezun olabilmek için elde edilmesi gereken en düşük ulusal kredi toplamı 21, AKTS kredi toplamı ise 120'dir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Program'ın amacı, sanat ve eğitim kurumlarında yer alacak, özgün bir tarz oluşturmaya imkân sağlayan manuel tekniğe sahip, deneyim kazandırılmış, tarihsel ve güncel müzik eserlerinin icrasında ve yorumunda yetkin bir üslup ve özgün bir yorum getirebilme becerisi olan, çeşitli dönemlere ait stil ve formların icrasına ilişkin yol ve yöntemlere hâkim, mesleğin gerektirdiği yüksek entellektüel niteliklere sahip, psikolojik ve pedagojik yüksek liderlik vasıfları ile donanmış, orkestra ve koro şefleri yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunları; devlet veya özel sektördeki müzik kurumlarının şeflik kadrolarına başvurabilir, üniversitelerde orkestra, koro, partitür çalma vb. şeflik donanımları gerektirecek derslerde görev alabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programda; 60 AKTS'Lik ders ve 60AKTS'lik tez çalışması dersleri alınmalıdır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 23-28. maddeleri uygulanır (http://www.gse.hacettepe.edu.tr).

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

  1. Mezuniyet Koşulları
Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. maddesinde belirtilen mezuniyet koşulları geçerlidir (http://www.gse.hacettepe.edu.tr).

  1. Programdan mezun olmak için gerekli koşullar

Bu programdan mezun olabilmek için, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. maddesinde belirtilen mezuniyet koşullarının yanı sıra, öğrencinin en az 24 ulusal kredi ile 120 AKTS kredisini tamamlaması ve hazırladığı Sanat Çalışması Raporu ile Savunma Sınavı jürisi tarafından başarılı bulunması gereklidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı ya da eşdeğeri

Doç.Dr. Metin Munzur (Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Başkanı) Tel: 0090 312 2126210 – 1262 Email: munzur@hacettepe.edu.tr

Doç. Burak Tüzün (Orkestra Şefi)