KOMPOZİSYON PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Ankara Devlet Konservatuvarı 1982 yılında  çıkarılan 41 sayılı kanun hükmünde kararname ve 1983'te onun yerini alan 2809 sayılı kanun ile tüm yüksek öğretim kurumları ile beraber YÖK kapsamına (Hacettepe Üniversitesi) alınmıştır. Üniversite sürecinde 2005 yılından itibaren öğretim üyesi yetiştirmeye dönük olarak Sanatta Yeterlik programı açılmıştır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Sanatta Yeterlik

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Programa başvuruda bulunabilmek için, yürürlükteki mevzuatın zorunlu kıldığı koşulların yanında;

 • Kompozisyon alanında Konservatuvar dengi eğitim kurumlarının Kompozisyon lisans programlarından mezun olduktan sonra bir yüksek lisans diplomasına sahip olma,
 • YDS, e-YDS ya da YOKDİL'den en az 55 puan almış olma ya da geçerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen diğer ulusal ya da uluslararası dil sınavlarının birinden bu puana eşdeğer puan almış olma koşulları aranır.

Giriş Sınavı

Tüm başvuru koşullarını sağlayan ve Üniversitenin belirlediği kurallara uygun olarak başvuru yapan adaylar Giriş Sınavına alınırlar. 

Giriş Sınavı; 60 (altmış) puan üzerinden değerlendirilen yazılı sınav ve 40 (kırk) puan üzerinden değerlendirilen sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur ve toplam 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. 

Yazılı sınavın başlangıcında, adayın özgeçmişi ve sanatsal çalışmalarına ilişkin belge ve kayıtların yer aldığı bir dosya, 5 (beş) nüsha halinde jüri üyelerine sunulur. Bu dosyada yer alması gereken belgeler aşağıdadır:

 • Eserlerin listesi ve notaları: En az iki orkestra ya da bir orkestra ve bir büyük müzik topluluğu (en az 9 icracı için) eseri. Tüm eserlerin toplam seslendirme süresi en az 60 dakika olmalıdır.
 • Eserlere ilişkin ses kayıtları, varsa görüntü kayıtları,
 • Varsa kitap, makale, bildiri ya da konferans metinleri,

Bu dosyayı sunmayan adaylar sınav haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Yazılı sınavda, adaylara, her biri 15 (onbeş) puan üzerinden değerlendirilen, aşağıdaki dört konu başlığından sorular yöneltilir:

 • Kompozisyon Analiz Yöntemleri: Jüri tarafından belirlenen, Klasik ya da Romantik ya da Geç Romantik ya da 20.yy. dönemine ait bir eser üzerinde armoni ve form analizi,
 • Armoni: Jüri tarafından belirlenen bas ve soprano ödevinin çözümlenmesi,
 • Füg: Jüri tarafından belirlenen bir konunun (temanın) Sergi kısmının yazılması,
 • Doğaçlama: Jüri tarafından belirlenen tek sesli bir parçayı, armonik diline uygun biçimde ve doğaçlama olarak piyano eşliğiyle çalma.

Yazılı sınav kağıtları iki yıl süre ile saklanır.

Sözlü sınavda, adaylara, her biri 8 (sekiz) puan üzerinden değerlendirilen, aşağıdaki beş konu başlığından sorular yöneltilir:

 • Müzik tarihi ve genel sanat kültürü,
 • Kompozisyon teknikleri,
 • Kompozisyon literatürü bilgisi,
 • Enstrümantasyon ve orkestrasyon bilgisi,
 • Dosyada yer alan eserlere ilişkin sorular.

Sözlü sınav sesli ve görüntülü olarak kaydedilir ve kayıtlar iki yıl süre ile saklanır.

Adayların genel başarı notu, lisans not ortalamasının %40'ı ile Giriş Sınavından alınan puanın %60'ının toplamı olup 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Giriş Sınavından en az 60 (altmış) puan alan ve genel başarı notu en az 70 (yetmiş) olan adaylar başarılı olarak kabul edilirler. Genel başarı notunun eşitliği halinde Giriş Sınavı puanı dikkate alınır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

En az 24 yerel kredi ve 240 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla; zorunlu statüdeki dersleri ve seçtiği diğer dersleri başaran ve hazırladığı sanat çalışması, Savunma Sınavı sonucunda jüri tarafından başarılı bulunan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Programdan mezun olma hakkını kazanırlar.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın amacı; müzik ve müzik eğitimi kurumlarında görev alacak; ileri düzeyde bilgi ve beceri ile donatılmış; sanat ve bilim etiğini özümsemiş; alanındaki gelişmeleri yakından izleyen ve yorumlayan; bilimsel, teknolojik, görsel ve işitsel alanlarda yürüttüğü çalışmalarla bu gelişmelere katkıda bulunan; öngörülü, saygılı, katılımcı ve estetik beğeni düzeyi yüksek; yeniliklere ve gelişmelere açık besteciler ve eğitimciler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunları; bestecilik hayatlarını bireysel olarak sürdürebilecekleri gibi aynı zamanda yükseköğretim kurumlarında akademisyen, ya da özel sektöre ait sanat kurumlarında eğitmen olarak çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programda, KOM 700 Özel Konular, KOM701 Kompozisyon I, KOM702 Kompozisyon II, KOM721 Metod Analizi I, KOM722 Metod Analizi II, YET 790 Yeterlik Sınavına Hazırlık olmak üzere  zorunlu ders ve seçmeli dersler verilmektedir. Öğrenci, mezun olması için gerekli olan asgari 24 ulusal krediyi ve 240 AKTS'yi tamamlayarak programı tamamlamak zorundadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve Ders Bilgi Paketi paketinde yer alan Değerlendirme Sistemi başlıklı maddede tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır (http://www.gse.hacettepe.edu.tr).

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet Koşulları

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?nin ilgili maddesinde belirtilen mezuniyet koşulları geçerlidir (http://www.gse.hacettepe.edu.tr).

Programdan mezun olmak için gerekli koşullar

En az 24 yerel kredi ve 240 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla; zorunlu statüdeki dersleri ve seçtiği diğer dersleri başaran ve hazırladığı sanat çalışması, Savunma Sınavı sonucunda jüri tarafından başarılı bulunan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Programdan mezun olma hakkını kazanırlar.

Savunma sınavı kapsamında aşağıdakiler sunulur:

 • Sanat Çalışması (en az 20 dakika seslendirme süreli bir orkestra eseri [en az ikili orkestra] veya en az 4 sesli karma koro için (Yetişkin Koro için),
 • Sanat Çalışması Raporu (savunma sınavına sunduğu orkestra eseri ya da müzik literatüründen seçilmiş bir başka eser üzerine).


D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Halil Levent KUTERDEM (Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Başkanı) 

Tel: 0090 312 2126210 - 1262 

E-Posta: levent.kuterdem@gmail.com