KOMPOZİSYON PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Ankara Devlet Konservatuvarı 1982 yılında çıkarılan 41 sayılı kanun hükmünde kararname ve 1983'te onun yerini alan 2809 sayılı kanun ile tüm yüksek öğretim kurumları ile beraber YÖK kapsamına (Hacettepe Üniversitesi) alınmıştır. Üniversite sürecinde 2005 yılından itibaren öğretim üyesi yetiştirmeye dönük olarak Sanatta Yeterlik programı açılmıştır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Sanatta Yeterlik

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

• Kompozisyon alanında yüksek lisans diplomasına sahip olma,

• YDS, ÜDS ya da KPDS'den en az 55 puan almış olma ya da geçerliliği Senato tarafından kabul edilen diğer ulusal ya da uluslararası dil sınavlarının birinden bu puana eşdeğer puan almış olma

koşulları aranır.

Giriş Sınavı

Tüm başvuru koşullarını sağlayan ve Üniversite'nin belirlediği kurallara uygun olarak başvuru yapan adaylar Giriş Sınavı'na alınırlar.

Giriş Sınavı, 60 (altmış) puan üzerinden değerlendirilen yazılı sınav ve 40 (kırk) puan üzerinden değerlendirilen sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur ve toplam 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

Yazılı sınavın başlangıcında, adayın özgeçmişi ve sanatsal çalışmalarına ilişkin belge ve kayıtların yer aldığı bir dosya, 5 (beş) nüsha olarak Giriş Sınavı jürisine sunulur. Bu dosyada yer alması gereken belgeler aşağıdadır:

• Eserlerin listesi ve notaları: Eserlerin en az ikisi orkestra eseri; ya da biri orkestra ve biri büyük müzik topluluğu (en az dokuz icracı için) eseri olmalıdır. Tüm eserlerin toplam seslendirme süresi en az 60 dakika olmalıdır.

• Eserlere ilişkin ses kayıtları, varsa görüntü kayıtları

• Varsa kitap, makale, bildiri ya da konferans metinleri

Bu dosyayı sunmayan adaylar sınav haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Yazılı sınavda, adaylara, her biri 15 (onbeş) puan üzerinden değerlendirilen, aşağıdaki dört konu başlığından sorular yöneltilir:

• Kompozisyon Analiz Yöntemleri: Giriş Sınavı jürisi tarafından belirlenen, Klasik Dönem, Romantik Dönem ya da Geç Romantik Dönem ya da 20. Yüzyıl'a ait bir eser üzerinde armoni ve form analizi

• Armoni: Giriş Sınavı jürisi tarafından belirlenen bas ve soprano ödevinin çözümlenmesi

• Füg: Giriş Sınavı jürisi tarafından belirlenen bir konunun Sergi kısmının yazılması

• Doğaçlama: Giriş Sınavı jürisi tarafından belirlenen tek sesli bir parçanın, armonik diline uygun biçimde ve doğaçlama olarak piyano eşliğiyle çalınması

Yazılı sınav kağıtları iki yıl süre ile saklanır.

Sözlü sınavda, adaylara, her biri 8 (sekiz) puan üzerinden değerlendirilen, aşağıdaki beş konu başlığından sorular yöneltilir:

• Müzik tarihi ve genel sanat kültürü

• Kompozisyon teknikleri

• Kompozisyon literatürü bilgisi

• Enstrümantasyon ve orkestrasyon bilgisi

• Dosyada yer alan eserlere ilişkin sorular

Sözlü sınav sesli ve görüntülü olarak kaydedilir ve kayıtlar iki yıl süre ile saklanır.

Adayların genel başarı notu, yüksek lisans not ortalamasının %40'ı ile Giriş Sınavı'ndan alınan puanın %60'ının toplamı olup 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

Giriş Sınavı'ndan en az 60 (altmış) puan alan ve genel başarı notu en az 70 (yetmiş) olan adaylar başarılı olarak kabul edilirler. Genel başarı notunun eşitliği halinde Giriş Sınavı puanı dikkate alınır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Program'dan mezun olabilmek için elde edilmesi gereken en düşük ulusal kredi toplamı 24, AKTS kredi toplamı ise 240'tır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Program'ın amacı; müzik ve müzik eğitimi kurumlarında görev alacak, üst düzeyde bilgi ve beceri ile donatılmış, sanat ve bilim etiğini özümsemiş, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, yorumlayan ve bu gelişmelere katkıda bulunan; öngörülü, saygılı, katılımcı ve estetik beğeni düzeyi yüksek, yeniliklere ve gelişmelere açık besteciler ve eğitimciler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunları; bestecilik hayatlarını bireysel olarak sürdürebilecekleri gibi aynı zamanda yükseköğretim kurumlarında akademisyen, ya da özel sektöre ait sanat kurumlarında eğitmen olarak çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programda, KOM 700 Özel Konular, KOM 701 – 702 Kompozisyon I – II, KOM 721 – 722 Metod Analizi I- II, YET 790 Yeterlik Sınavına Hazırlık olmak üzere zorunlu ders ve seçmeli dersler verilmektedir. Öğrenci, mezun olması için gerekli olan asgari 21 ulusal krediyi ve 240 AKTS'yi alıp programı tamamlamak zorundadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve “Ders Bilgi Paketi” paketinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” başlıklı maddede tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır (http://www.gse.hacettepe.edu.tr).

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

  1. Mezuniyet Koşulları
Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?nin ilgili maddesinde belirtilen mezuniyet koşulları geçerlidir (http://www.gse.hacettepe.edu.tr).

  1. Programdan mezun olmak için gerekli koşullar

24 ulusal kredi ve 240 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla; zorunlu statüdeki dersleri ve seçtiği diğer dersleri başaran ve hazırladığı sanat çalışması, Savunma Sınavı jürisi tarafından başarılı bulunan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Program?dan mezun olma hakkını kazanırlar.

Savunma Sınavı kapsamında, Savunma Sınavı jürisine aşağıdaki çalışmalar sunulur:

? Orkestra eseri (en az ikili orkestra için kaleme alınmış ve en az 20 dakika seslendirme süreli)

? Sanat Çalışması Raporu


D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç.Dr. Metin Munzur (Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Başkanı) Tel: 0090 312 2126210 – 1262 Email: munzur@hacettepe.edu.tr

Yrd.Doç. A.Turgay Erdener (Kompozisyon Sanat Dalı Başkanı) Email: turgay.erdener@gmail.com