İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Güzel Sanatlar Enstitüsü'ne bağlı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı 2 yıllık örgün eğitim vermektedir. Bu program boyunca verilen tüm derslerin eğitim dili Türkçe'dir.

Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama bölümleri öncelikli olmak üzere, 4 (dört) yıllık herhangi bir lisans programını ya da yüksek lisans programını başarı ile tamamlamış ve Giriş Sınavı'nda başarılı olan adaylar programa kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı'nın temel hedefi; bilimsel yöntemler ve teknikler ile sanatsal yaklaşımlar kullanarak, öğrencinin kuram ve uygulama ilişkisini kavramasını sağlamaktır. Bu program doğrultusunda özgün çalışmalar ortaya çıkartarak bu yolla disiplinler arası etkileşimi sağlamayı amaç edinmiştir.

 

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Program'a başvuru için adayların Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama bölümleri öncelikli olmak üzere herhangi bir 4 yıllık lisans programı ya da yüksek lisans programını başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca,  YDS, e-YDS, YÖKDİL'den en az 55 puan ya da geçerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen diğer ulusal ya da uluslararası dil sınavlarının birinden bu puana eşdeğer puan almış olma koşulları aranır. (http://www.gse.hacettepe.edu.tr/).

Bu başvuru koşullarını sağlayan ve Üniversite'nin belirlediği kurallara uygun olarak başvuru yapan adaylar Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilen Giriş Sınavı'na alınırlar. Giriş Sınavı, 50 (elli) puan üzerinden değerlendirilen tasarım ve yazılı sınav ile 50 (elli) puan üzerinden değerlendirilen sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur ve toplam 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Tasarım ve yazılı sınavın başlangıcında Giriş Sınavı jürisine adayın özgeçmişi ve sanatsal/bilimsel çalışmalarını içeren bir tanıtım dosyası sunulur. Bu dosyayı sunmayan adaylar sınav haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Giriş sınavı, alanın gerektirdiği temel tasarım becerileri ve yorumlama yeterliliğini belirleme amacıyla düzenlenmiş bir adet tasarım problemi ve bir adet yazılı sınavdan oluşur. Sınav belgeleri iki yıl süre ile saklanan adaylar aşağıdaki başlıklardan sorumludur:

  • Tasarım: Giriş Sınavı jürisi tarafından belirlenen bir mekanın ölçüsünün alınması, tasarlanması, iki boyutlu ve üç boyutlu olarak çizilmesi,
  • Yazılı sınav: Tasarım alanlarına ilişkin kuram bilginin yorumlanması.

Tasarım sınavı ve yazılı sınav aşaması için adayların kağıt dışında gerekli tüm çizim ve ölçüm materyallerini yanlarında bulundurulmaları gerekmektedir.

Sözlü sınavda adaylar aşağıdaki konu başlıklarından sorumludur:

  • Tasarım ve yazılı sınavların değerlendirilmesi,
  • Tasarım alanlarına ilişkin kuramsal bilgi.

Sözlü sınav aşaması için adayların portfolyolarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Adayların genel başarı notu, lisans not ortalamasının %40'ı ile Giriş Sınavı'ndan alınan puanın %60'ının toplamı olup 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Giriş Sınavı'ndan en az 50 (elli) puan alan ve genel başarı notu en az 60 (altmış) olan adaylar başarılı olarak kabul edilirler. Genel başarı notunun eşitliği halinde Giriş Sınavı puanı dikkate alınır.


D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yüksek Lisans derecesini elde etmek için toplam 120 AKTS (21 ulusal kredi) tamamlamış, dörtlük sisteme göre en az 2,50 genel akademik ortalama elde etmiş ve Yüksek Lisans Tezini başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir (http://www.gse.hacettepe.edu.tr/mevzuat.html).

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama bölümleri öncelikli olmak üzere 4 yıllık herhangi bir lisans programını ya da ilgili alanlardaki yüksek lisans programını başarı ile tamamlamış olan adaylar programa başvuru hakkı kazanır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Program, mesleğinde teorik ve pratik yeterlik kazanmış kişilerin, yaşam boyu eğitimi gerçekleştirmek üzere, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanına yönelik teknik ve pratik bilgiyi geliştirebilecek ve değerlendirebilecek, tasarım kültürünü geliştirmeye yönelik yeni yöntemler geliştirerek toplumsal gelişime katkıda bulunacak; analitik düşünebilen;  yenilikçi ve yaratıcı araştırmacılar yetiştiren bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunları, akademik ve araştırma kurumlarının yanı sıra, çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda tasarım disiplinine ilişkin proje geliştirme, uygulama ve koordinasyon ile ilgili bölümlerinde görev yapabilir, ayrıca, kendi ofislerini açabilir ve bağımsız olarak çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Programda 2 zorunlu, 29 seçmeli olmak üzere toplam 31 ders bulunmaktadır. Derslerin  %94?ü seçmeli statüdedir. Program tamamlandığında 4 yarıyıl sonunda toplam 120 AKTS?lik (21 ulusal kredi) ders ve Yüksek Lisans Tezi başarılmış olmalıdır. D 14a - PROGRAM YAPISI TABLOSU
YEREL KREDİAKTS KREDİ
21120
D 14b - DERSLER
ZORUNLUSEÇMELİTOPLAM
22931
% 6% 94% 100
D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planı'nda? tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır (http://www.gse.hacettepe.edu.tr/mevzuat.html).

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

21 ulusal kredi ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla; zorunlu statüdeki dersleri ve seçtiği diğer dersleri başaran ve hazırladığı tez, Savunma Sınavı jürisi tarafından başarılı bulunan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Program?dan mezun olma hakkını kazanırlar.

 (http://www.gse.hacettepe.edu.tr/mevzuat.html).

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç.Dr. Gülçin Cankız Elibol

tel: +90 312 2978850, faks: +90 312 2992128, e-posta: gcelibol@hacettepe.edu.tr