İÇ MİMARLIK ve ÇEVRE TASARIMI PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Güzel Sanatlar Enstitüsü'ne bağlı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Anabilim Dalı Doktora Programı Programı 4 yıllık örgün eğitim vermektedir. Bu program boyunca verilen tüm derslerin eğitim dili Türkçe'dir.

Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama alanları öncelikli olmak üzere herhangi bir tezli yüksek lisans programını başarı ile tamamlamış ve Giriş Sınavı'nı başarmış olan adaylar programa kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.

Doktora Programı'nın temel hedefi; bilimsel yöntemler ve teknikler ile sanatsal yaklaşımlar kullanarak, öğrencinin kuram ve uygulama ilişkisini kavraması yoluyla tasarım alanında teorik ve pratik bilginin üretimini sağlamaktır. Bu program doğrultusunda özgün bilimsel ve sanatsal çalışmalar ortaya çıkarılarak, bu yolla bilgi üretimi ve disiplinlerarası etkileşim sağlamak amaç edinilmiştir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Program'a başvuru için adayların Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama alanları öncelikli olmak üzere herhangi bir tezli yüksek lisans programını başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Başvurularda Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca, YDS, e-YDS, YÖKDİL benzeri dil sınavlarından asgari 55 puan almış olması ya da geçerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen diğer ulusal ya da uluslararası dil sınavlarının birinden bu puana eşdeğer puan almış olması koşulları aranır. (http://www.gse.hacettepe.edu.tr/).

Bu başvuru koşullarını sağlayan ve Üniversite?nin belirlediği kurallara uygun olarak başvuru yapan adaylar Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilen Giriş Sınavı?na alınırlar. Giriş Sınavı, 50 (elli) puan üzerinden değerlendirilen tasarım ve yazılı sınav ile 50 (elli) puan üzerinden değerlendirilen sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur ve toplam 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Tasarım ve yazılı sınavın başlangıcında Giriş  Sınavı jürisine adayın özgeçmişi ve sanatsal/bilimsel çalışmalarını içeren bir tanıtım dosyası sunulur. Bu dosyayı sunmayan adaylar sınav haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Giriş sınavı, alanın gerektirdiği temel tasarım becerileri ve yorumlama yeterliliğini belirleme amacıyla düzenlenmiş bir adet tasarım problemi ve bir adet yazılı sınavdan oluşur.  Sınav belgeleri iki yıl süre ile saklanan adaylar aşağıdaki başlıklardan sorumludur:

  • Tasarım: Giriş Sınavı jürisi tarafından belirlenen bir mekanın ölçüsünün alınması, tasarlanması, iki boyutlu ve üç boyutlu olarak çizilmesi,
  • Yazılı sınav: Tasarım alanlarına ilişkin kuram bilginin yorumlanması.

Tasarım sınavı ve yazılı sınav aşaması için adayların kağıt dışında gerekli tüm çizim ve ölçüm materyallerini yanlarında bulundurulmaları gerekmektedir.

Sözlü sınavda adaylar aşağıdaki konu başlıklarından sorumludur:

  • Tasarım ve yazılı sınavların değerlendirilmesi,
  • Tasarım alanlarına ilişkin kuramsal bilgi.

Sözlü sınav aşaması için adayların portfolyolarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Adayların genel başarı notu, lisans not ortalamasının %40?ı ile Giriş Sınavı?ndan alınan puanın %60?ının toplamı olup 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Giriş Sınavı?ndan en az 60 (altmış) puan alan ve genel başarı notu en az 70 (yetmiş) olan adaylar başarılı olarak kabul edilirler. Genel başarı notunun eşitliği halinde Giriş Sınavı puanı dikkate alınır.


D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Doktora derecesini elde etmek için toplam 240 AKTS (21 ulusal kredi) tamamlamış, dörtlük sisteme göre en az 3,00 genel akademik ortalama elde etmiş ve doktora tezini başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir (http://www.gse.hacettepe.edu.tr/mevzuat.html).

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Şehir ve Bölge Planlama alanları öncelikli olmak üzere herhangi bir tezli yüksek lisans programından başarı ile mezun olmuş, ulusal ve uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavından gerekli puanı elde etmiş ve Giriş Sınavı'nı başarmış öğrenciler, Program'a kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Program, bilimsel ve sanatsal yönden teorik ve pratik yeterlik kazanmış kişilerin, yaşam boyu eğitimi gerçekleştirmek üzere, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında yenilikçi ve öncü çalışmalar yapmasını amaçlamaktadır. Öğrencilerin, kültürel, teknik ve pratik bilgiyi geliştirebilecek ve değerlendirebilecek, tasarım alanında yeni bilgi üretecek, yeni yöntemler geliştirmeleri beklenmektedir. Bu yolla; Program, toplumsal gelişime katkıda bulunacak; analitik düşünebilen; yenilikçi ve yaratıcı araştırmacılar yetiştiren bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunları öncelikli olarak akademik ve araştırma kurumlarında öğretim elemanı olarak çalışabilirler. Bunun yanı sıra, çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda disiplinlerarası proje geliştirme, uygulama ve koordinasyon ile ilgili bölümlerinde görev yapabilir, ayrıca kendi özel ofislerini açabilir ve bağımsız olarak çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Programa 3 zorunlu, 24 seçmeli olmak üzere toplam 27 ders bulunmaktadır. Bu derslerin arasında alan dersleri ve meslek bilgisi dersleri bulunmaktadır. Derslerin %88?i seçmeli statüdedir. Program tamamlandığında 8 yarıyıl sonunda toplam 240 AKTS?lik (21 ulusal kredi) ders ve Doktora Tezini başarı ile tamamlanmış olmalıdır. D 14a - PROGRAM YAPISI TABLOSU
YEREL KREDİAKTS KREDİ
21240
D 14b - DERSLER
ZORUNLUSEÇMELİTOPLAM
32427
% 12% 88% 100

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı'nda” tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır (http://www.gse.hacettepe.edu.tr/mevzuat.html).

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Program`dan mezun olmak için zorunlu statude olan 3 adet dersten basarili olmak, en az 21 ulusal kredilik dersi ve 240 AKTS'yi başarı ile tamamlamış, dörtlük sisteme göre en az 3,00 genel akademik ortalama elde etmiş, Yeterlik sınavı öncesinde bir adet özgün bilimsel araştırma makalesi yayınlamış ve Doktora Tezi'ni başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir (http://www.gse.hacettepe.edu.tr/mevzuat.html).

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Pelin Yıldız

tel: +90 312 2978850, faks: +90 312 2992128, e-posta: peliny@hacettepe.edu.tr