GRAFİK PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Grafik Anasanat Dalı 20.07.1982 tarih ve 41 sayılı kanun hükmündeki kararnamenin, 28.03.1983 tarihinde yürürlüğe girmesiyle kurulmuş ve 1983/84 ders yılında eğitime başlamıştır. Amacı, eğitim-öğretim programı süresince tasarımcı ve sanatçı adaylarının çalışma alanlarına giren konularda araştırıcı, yaratıcı, kültürlü, toplumun estetik değerlerini sanat ve grafik tasarım yoluyla geliştiren tasarımcılar olmalarını sağlamaktır.

Öğrencilere, yenilikçi yaklaşım ve yöntemlerle kavramsallaştırma, tasarım ve görselleştirme alanlarında deneyim kazandırır. Grafik tasarım uygulama alanlarında sürekli değişen talepleri, kariyer beklentilerini karşılamak amacıyla disiplinlerarası çalışma anlayışı odaklı yetkin tasarımcılar yetiştirir.

Grafik Bölümü?nde, Anasanat Dalı'nın amaçlarına ulaşmasını sağlayacak etkileşimli tasarım, hareketli grafikler ve yeni medyaya yönelik dersler ve atölyeler bulunmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Program'a başvuruda bulunabilmek için; yürürlükteki mevzuatın zorunlu kıldığı koşulların yanında;
- Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı, Grafik Tasarım Eğitimi, Multimedia Tasarımı alanları öncelikli olmak üzere en az 4 (dört) yıllık lisans ya da yüksek lisans diplomasına sahip olma,
- YDS, e-YDS ve YÖKDİL'den en az 50 puan veya ÖSYM tarafından kabul edilen puan almış olma ve Hacettepe Üniversitesi Lisanüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirlenen hükümler uyarınca Yüksek Lisans Giriş Sınavı'nı başarmış olması koşulu aranır.

Gerek görüldüğünde danışman önerisi, Anasanat Dalı Kurulu kararı ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Yönetim Kurulu onayı ile sanatsal hazırlık amacıyla lisans programından dersler alması gerekir.

Giriş Sınavı: Giriş Sınavı, adayların sisteme yüklemiş oldukları belgeler üzerinden gerçekleştirilir.

Tüm başvuru koşullarını sağlayan ve Üniversite'nin belirlediği kurallara uygun olarak başvuru

yapan adaylar Giriş Sınavı'na alınırlar.

Giriş Sınavı, 35 (otuzbeş) puan üzerinden değerlendirilen grafik alan sınavı, 35 (otuzbeş) puan

üzerinden değerlendirilen desen sınavı ve 30 (otuz) puan üzerinden değerlendirilen sözlü

sınav olmak üzere üç bölümden oluşur ve toplam 100 (yüz) tam puan üzerinden

değerlendirilir.

Giriş Sınavı'nın başlangıcında, adayın özgeçmişi ve sanatsal/bilimsel çalışmalarını içeren bir

tanıtım dosyası, Giriş Sınavı jürisine sunulur.

Alanın gerektirdiği tasarım ve yorum yeterliliğini belirleme amacıyla yapılan grafik alan

sınavında, adaylardan, Giriş Sınavı jürisi tarafından belirlenen bir konuda grafik tasarım

uygulaması yapmaları istenir.

Desen sınavında, adaylardan, canlı modelden karakalem desen çalışması yapmaları istenir.

Grafik alan sınavı ve desen sınavı kağıtları iki yıl süre ile saklanır.

Sözlü sınavda, adaylara aşağıdaki konu başlıklarından sorular yöneltilir:

- Grafik alan sınavı ve adayın tanıtım dosyasının değerlendirilmesi

- Alana yönelik uygulamalı, kuramsal ve güncel gelişmeler ile yeni teknolojiler

Adayların genel başarı notu, lisans not ortalamasının %40'ı ile Giriş Sınavı'ndan alınan puanın

%60'ının toplamı olup 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

Giriş Sınavı'ndan en az 50 (elli) puan alan ve genel başarı notu en az 60 (altmış) olan adaylar

başarılı olarak kabul edilirler. Genel başarı notunun eşitliği halinde Giriş Sınavı puanı dikkate

alınır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Grafik Tasarım alanında Yüksek Lisans derecesi almak için 120 AKTS?yi (21 ulusal kredi) başarı ile tamamlamış olmak gerekir. 120 AKTS'nin 60?ı ders döneminde, 60?ı ise tez döneminde kazanılmaktadır. Bu koşullar Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiştir. 

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Grafik Tasarım alanında Yüksek Lisans derecesi almak için 120 AKTS?yi (21 ulusal kredi) başarı ile tamamlamış olmak gerekir. Yüksek Lisans derecesi almak için gereken 120 kredinin 60?ı ders döneminde, 60?ı ise tez döneminde kazanılmaktadır. Bu koşullar Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiştir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Çalışma alanlarına giren konularda araştırıcı, sorun çözücü, yaratıcı, kültürü ve tasarım gücü yüksek; yaptığı tasarımlarla ortaya koyduğu bilgilendirme, yönlendirme biçemleri sayesinde toplumun kültürel değerlerini ve beğeni düzeylerini geliştirme gizil gücüne (potansiyel) sahip yetkin grafik tasarımcılar yetiştirmek.

Öğrencileri; verilen eğitimle, grafik buluşlarını uygulama alanlarına aktarırken, hem maddi hem de manevi yönden toplumsal gelişmişlik düzeyinin farkında,  bilgiyi gereksinimler doğrultusunda grafik dile dönüştürmede başarılı, yetenekli grafik tasarımcılar olarak yetiştirmek, içinde yaşadığı toplumun kültürel değerlerini çağdaş yorumlarla yeni sentezlere ulaştırabilecek niteliklerle donatmak.
 

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Grafik Bölümü Yüksek Lisans mezunları öncelikle akademik alanda iş sahibi olabilir; özel, vakıf veya devlet alanında Güzel Sanatlar Fakülteleri?nin Grafik ve Görsel İletişim Bölümleri?nde akademisyen olarak çalışabilir ve kariyer yapabilirler.

Özel şirketlerde ve reklam ajanslarında grafik tasarımcı, sanat yönetmeni, reklam fotoğrafçısı, profesyonel illüstratör, web tasarımcısı olarak çalışabilir; televizyon ve yayın sektöründe hareketli grafik, jenerik tasarımları, animasyonlar oluşturabilir.

Oyun sektöründe konsept tasarımcısı, karakter tasarımcısı ve çizer olarak çalışabilir. Dokunmatik medyalarda kullanılmak üzere hazırlanan uygulamalar için arayüz tasarımları yapabilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Grafik Anasanat Dalı Grafik Dalı Lisanüstü programında  Grafik Atölye, Seminer ile Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği dersleri zorunlu, diğer derslerin tamamı seçmeli ders olarak açılmaktadır. Öğrenciler anasanat dalı programından aldıkları dersler dışında, diğer anasanat ya da anabilim dallarından alanlarına yönelik katkı sağlayacak dersler alabilmektedir. Programda  yer alan derslerin hepsi dönemliktir. Ön koşullu ders bulunmamaktadır. Güz ve Bahar dönemlerine ayrı ayrı yerleşen dersler dışında, aynı kodla her iki dönemde de açılabilen dersler de bulunmaktadır. Program uygulama ağırlıklı bir program olmakla birlikte, kuramsal dersler de bulunmakta; bazı derslerde uygulamalı ve kuramsal olarak yürütülmektedir. Her dönem zorunlu olan dersler dışında çeşitli seçmeli dersler bulunmaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

 Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri  ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planı?nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?nin ilgili maddeleri uygulanır

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

 Yüksek Lisans Programı?ndan mezun olabilmek için 120 AKTS?lik ders ve gerçekleştirebilecekleri sergi, proje, tasarım, uygulama, gösterim vb. bir tasarım etkinliği ile bu etkinlik kapsamında hazırlayacakları yazılı raporu teslim etmeleri ve tez savunma sınavını başarmaları gerekmektedir.

Bu koşullar  Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiştir 

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Nadire Şule Atılgan