TEMİZ TÜKENMEZ ENERJİLER PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Günümüzde enerji, giderek en önem verilen bir kavram olarak tüm insanları etkilemektedir. Özellikle “sürdürülebilir gelişme” kavramının dünyada tüm toplumların üzerinde önemle durduğu bir konu durumuna gelmesi, günümüzde, alışılagelmiş enerji kaynaklarının verimli üretim ve tüketimi, çevre etkilerinin enaza indirilmesi yanında, temiz ve tükenmez enerji kaynaklarına (Güneş, rüzgar, biyokütle, yeriçi ısısı gibi) geçişi gündeme getirmiştir. Bu alanlarda dünyadaki çalışmalardan uzak kalmamak, hem bu konularda yetişmiş insan gücüne, hem de üniversitelerde bu konulardaki araştırmaların yoğunlaşmasına bağlıdır.

Hacettepe Üniversitesi Temiz Tükenmez Enerjiler Yüksek lisans programı, 2005 yılından bu yana yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları (güneş, biyokütle, rüzgâr, jeotermal) ile ilgili uygulamaya yönelik lisansüstü öğrenim veren ve araştırma çalışmalarında bulunan bir birimdir.

Temiz Tükenmez Enerjiler Yüksek lisans programı, ülkemizde temiz tükenmez enerji uygulamalarında ve yönetimininde görev alacak uzman kişiler yetiştirilmesi amacına yönelik, birden çok anabilim dalının katkısıyla yürütülen disiplinler arası program olarak açılmıştır.

Hacettepe Üniversitesi, yetişmiş bilim gücü ve alt yapı olanakları ile bu tür bir programı ülkemizde en iyi yürütebilecek bilgi ve deneyim birikimi olan seçkin bir kuruluştur.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Temiz Tükenmez Enerjiler Yüksek Lisans Programının kontenjanı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için 10; yabancı uyruklu adaylar için 3 olarak belirlenmiştir. Bu sayılar her eğitim dönemi öncesinde  Bölüm Akademik Kurulu tarafından yeniden değerlendirilerek, Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kuruluna sunulmaktadır. 

Temiz Tükenmez Enerjiler  yüksek lisans programına Türkiye'de yada YÖK'te denkliği onaylanmış dış ülkeler üniversitelerinde aşağıda belirtilen dallarda lisans diploması alan kişiler başvurabilir:

 Fizik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Yerbilimleri (Jeoloji, Hidrojeoloji, Maden Mühendislikleri), Çevre Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Fizik Lisans, Kimya Lisans, Biyoloji Lisans, Yerbilimleri Lisans.

Bu dalların dışında bir daldan lisans diploması almış olan bir kişinin bu programa başvurup girebilmesi, ilgili anabilim dalının önerisi üzerine H.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunun onayına bağlıdır.

Bu yüksek lisans programına başvuruda bulunacak olan adayların;

  • Ulusal ALES-SAY sınavında  ya da uluslararası geçerliliği olan GRE sınavının sayısal (quantitative) bölümünden Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen minimum  puanı almış olması,
  • ÜDS-KPDS dil testleri veya TOEFL (Test of English As a Foreign Language), veya IELTS (International English Language Testing System) gibi ulusal ve uluslararası kabul görmüş diğer dil testlerinde,  Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen Minimum taban puanı alması,
  • Yapılacak mülakatta hazır bulunması,
  • En az iki adet referans mektubu sunması gerekmektedir.

Adayların genel başarısı Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca yazılı prosedürler tarafından belirlenir,  http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/.

Değişim öğrencileri için başvurular Hacettepe Üniversitesi ve ortak üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmaya göre değerlendirilir.Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler. Başvurular doğrudan Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü'ne yapılmalıdır.

Temiz Tükenmez Enerjiler yüksek lisans programına, bir dersle ilgili olarak "Özel Öğrenci" kabul edilebilir. Özel öğrenci herhangi bir derece almaya yönelmemiş, çalışma yaşamına odaklı bir ileri eğitim biçimidir. Başvuranın akademik temeli katılmayı düşündüğü derse uygun olmalıdır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Program toplam 24 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur.

Bu tezli yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler, en az 60 AKTS'lik ders almalıdır. Programı seçen tüm öğrencilere, her öğrencinin danışmanı ve Temiz Tükenmez Enerjiler Anabilim dalı başkanının onayı ile, öğrencinin eksiklerinin giderilmesi ve ileride seçeceği çalışma konusuna temel olabilecek bilgiler edinmesi gözönüne alınarak zorunlu dersler verilir. Bu dersler, temel bilgiler edinme ve temiz enerji uzmanlığı kavramında öğrenciyi belli bir düzeye getirme amacını taşıyan bir yönüyle köprü derslerden oluşmaktadır. Seçmeli dersler, öğrencinin temiz ve tükenmez enerjiler konularında uzmanlaşmasını sağlayacak derslerden oluşmaktadır. Öğrenci seçmeli derslerini, programında açılan derslerden ve Anabilim Dalının öngördüğü dersler arasından seçebilir. 60 AKTS'lik ders programında, diğer proğramlardan seçilen seçmeli ders sayısı ikiyi geçmemelidir.

Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

Programlardan mezuniyet için, gerekli AKTS kredisi 120'dir. Alınan tüm derslerden ve tez çalışmasından başarılı olmak ve Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen en az 2,75'lik bir akademik ortalamaya sahip olmak gerekir, http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Temiz Tükenmez Enerjiler yüksek lisans programına yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversitelerden yatay geçiş için Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen koşullar yerine getirilmelidir. http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/

Avrupa Kredi Transfer Sistemine dahil üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve alınan derslerin transferi Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde yapılır. http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf

Hacettepe Üniversitesi'nde (HÜ) öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumdan alınan dersin içeriğinin, eğitim programında verilen dersin içeriğine uygun olması ve enstitü kurulunca onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın amacı

  • Değişik lisans öğrenimi görmüş öğrencilere (kişilere) yeni çalışma alanları ve iş olanakları yaratacak temiz-tükenmez enerjilerde uzmanlaşma fırsatı doğurmak. Bu konularda bilgi-deneyim kazanmalarına önayak olmak ve yeni bakış açıları kazanmalarını sağlamak; temiz-tükenmez enerjilerin üretimi ile tüketimindeki verimli yöntemleri tanıtmak ve öğretmek.
  • Temiz tükenmez enerjiler uzmanlığının temel konuları olan, temiz tükenmez enerji güç sistemlerinin çalışma ilkeleri, teknolojisi, tasarımı, planlanması, enerji yönetimi konularında yeterli bilgi ve hesaplama deneyimine sahip mezunlar yetiştirmek
  • Günümüzde kullanılan temiz-tükenmez enerji teknolojileri konuları ve bu konular üzerine gelecekteki olası gelişmelere açık, bilgili kişiler yetiştirmek.
  • Temiz tükenmez enerjilerdeki sanayi kuruluşları ile ilişki içinde sorunları çözümleyecek AR-GE çalışmaları yapmak ve Üniversitemizin temiz-tükenmez enerjilerdeki AR-GE çalışmalarına ivme kazandırmak.
  • Sürdürülebilir kalkınma ve gelişme açısından temiz-tükenmez enerji kaynaklarının üretim ve kullanım aşamalarındaki yöntem ve teknolojilerin önemini ve potansiyelini vurgulamak ve bu konularda bilgili kişiler yetiştirmek.
  • Ülkemizde enerji kaynaklarının uygulamalarında çalışacak insan gücü oluşturarak, enerji konularına daha geniş açıdan bakabilen ve çözümler üreten, gelişmeler yapabilen kişiler yetiştirmek.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program temiz tükenmez, yenilenebilir enerji kaynakları  ile ilgili tüm alanlarda  uzmanlık eğitimine yöneliktir.  Bu alan mezunları Yenilenebilir enerji teknolojileri sektöründe nitelikli çalışan, Üniversite ve araştırma enstitülerinde araştırmacı ve akademik personel,  Kamu ya da özel sektör kuruluşlarında yenilenebilir enerji teknolojileri alanında danışman olabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi dönem sisteminde ders verir. Güz dönemi genelde Ekim ayında, bahar dönemi Şubat ayında başlar. Her bir dönem 14 haftalık bir süreyi kapsar ve ilave hafta sınav haftasıdır. Üniversitemizde yaz okulu da açılmaktadır ve açıldığında öğrenciler yaz boyunca aldıkları derslerden kredi kazanabilirler.

Temiz Tükenmez Enerjiler Yüksek Lisans Programı en az 60 AKTS kredilik ders yükü ile 60 AKTS kredilik tez çalışmasından oluşur. (1 AKTS kredisi bir yarıyılda 25 saatlik iş yüküne denk gelmektedir.) Programın zorunlu derslerinin toplam AKTS kredisi 32'dir; bu sayı mezun olmak için gerekli minimum toplam AKTS kredisinin (120) %27'sidir.

“Mühendislik Matematiği” ( 5 AKTS) “Mühendislik Termodinamiği” (5 AKTAS), “ Enerjiye Giriş” ( 6 AKTS), “Temiz Tükenmez Enerji Sistemleri” (8 AKTS) ve “Seminer” (8 AKTS) zorunlu derslerdir.

ENJ kodlu ve diğer anabilim dallarından alınabilecek seçmeli derslerin toplam AKTS kredisi en az 28 olmalıdır; bu sayı genel toplamın % 23'ünü (28/120) oluşturur. Seçmeli derslerin en az 14 AKTS kredilik kısmı ENJ kodlu derslerden alınmalıdır. Yüksek Lisans öğrencisi, danışmanının ve ilgili Bölümün onayı ile diğer Bölümlerin lisans-üstü programlarından ders alabilir.

Yüksek lisans programında, “Enerji sistemleri modelleme laboratuvarı” dersinin dışında hiçbir dersin ön koşulu yoktur. Programda yıllık ders bulunmamaktadır. Programda yer alan derslerden Enerji Mühendisliği Laboratuvarı ve Enerji sistemleri modelleme laboratuvarı , uygulamaya yönelik hazırlanmış derslerdir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Genelde bir dersin başarı notu ödevler, ara sınavlar, derse devam ve genel sınav üzerinden belirlenir. Seminer, özel konular ve dönem projesi başarısında ödevler, sözlü sunum, rapor değerlendirilir. Genel sınav, dönem sonunda 16. hafta içerisinde yapılır.

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

(http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf) .

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edilmesi için aşağıdaki koşulları sağlaması zorunludur. Bu koşullar:

a) Kayıtlı olduğu programın öngördüğü bütün dersleri, ve tez çalışmasını hükümlerine göre başarı ile tamamlamak.

b) Programın öngördüğü toplam 120 AKTS kredi miktarını tamamlamak.

c) En az 2,75  genel akademik ortalamayı sağlamak.

Yönetmeliğin en güncel halini https://fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/yonetmelik_yonergeler_ve_esaslar-43 adresinden yayınlanmaktadır.


D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Akın Bacıoğlu

Anabilim Dalı Başkanı

e-posta: bacioglu@hacettepe.edu.tr

tel : 2977220 - 2976762