ORTA ÖĞRETİM FEN ve MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü, Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Ana Bilim Dalı olarak 2003 yılında doktora programını yürütmeye başlamıştır.Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün kurulmasıyla, 2013 yılında bu enstitüdeki programlar arasında yerini almıştır. Ana Bilim Dalı'nda Türk Milli Eğitimi'nin amaçları doğrultusunda, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, gerek alan bilgisi ve gerekse meslek bilgisi yönünden iyi yetişmiş, mesleğinde çağın teknolojilerini kullanan üstün nitelikli akademisyenler ve öğretmenler yetiştirilmektedir.

Doktora programına, kayıt kabul şartlarını taşıyan lisans ve yüksek lisans mezunları başvurabilmektedir (ebe.hacettepe.edu.tr). Doktora programında öğrencilerin derslerini başarı ile tamamlamaları ve alanlarında hazırladıkları tez çalışmasını belirlenmiş bir jüri karşısında başarıyla savunmaları beklenmektedir.

Doktora programı, 120 AKTS ders döneminde 120 AKTS tez döneminde kazanılmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşur. İlk dört dönem ders dönemi, ikinci dört dönem ise tez dönemidir. Ders döneminin ilk üç dönemi 90 AKTS'lik ders, dördüncü dönem ise 30 AKTS değerinde “Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık ” dersinden oluşur. Öğrenciler, programda yer alan zorunlu seminer derslerinden yalnızca birini, anabilim dalı başkanının ve danışmanın görüşü ile almak zorundadırlar. Zorunlu seminer dersi dışında tüm dersler seçmeli olup öğrenciler alanlarına göre ilgileri doğrultusunda danışmanın görüşünü alarak yönetmeliğin (ebe.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html ) izin verdiği oranda dersi üniversite içinden ve üniversite dışından alabilirler.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Kayıt kabul koşulları için ebe.hacettepe.edu.tr

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az 120 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışmasını, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az 180 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışmasını başarı ile tamamlamak durumundadır.

Doktora programının toplam AKTS kredisi 240'dır. İlk dört dönem ders dönemi, ikinci dört dönem ise tez dönemidir. Ders döneminin ilk üç dönemi 90 AKTS'lik ders, dördüncü dönem ise 30 AKTS değerinde “Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık ” dersinden oluşur.

Dersleri başarı ile tamamlayan ve akademik ortalaması en az 3.00 olan öğrenci doktora yeterlik sınavına girebilir. Doktora yeterlik sınavını geçen öğrenciler danışman gözetiminde bir tez hazırlar. Tez savunma sınavı ve eğitim-öğretimle ilgili diğer konularda H.Ü. Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine uyulur (ebe.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html).

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bir öğrencinin kayıt yaptırdığı programdaki toplam kredi miktarının 2/3'ünden fazlası özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü derslerin kredilerinin transferinde dikkate alınmaz. (ebe.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bu programın amacı, fen ve matematik alanlar eğitimi konusunda gerekli bilgi birikimine sahip, bağımsız olarak bilimsel araştırma yapabilen; bilimsel bulgu ve olayları ayrıntılı olarak yorumlayan ve değerlendirebilen; yeni sentezler oluşturabilecek yetkinliğe ulaşmış; ulusal ve uluslararası zeminde alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üreten ve bunların ulusal ve uluslararası zeminde geliştirilmesi gerektiğini savunan nitelikli bilim doktorları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev alabilmektedir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Doktora programı, 120 AKTS ders döneminde 120 AKTS tez döneminde kazanılmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşur. İlk dört dönem ders dönemi, ikinci dört dönem ise tez dönemidir. Ders döneminin ilk üç dönemi 90 AKTS'lik ders, dördüncü dönem ise 30 AKTS değerinde “Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık ” dersinden oluşur. Öğrenciler, programda yer alan zorunlu seminer derslerinden yalnızca birini, anabilim dalı başkanının ve danışmanın görüşü ile almak zorundadırlar. Zorunlu seminer dersi dışında tüm dersler seçmeli olup öğrenciler alanlarına göre ilgileri doğrultusunda danışmanın görüşünü alarak yönetmeliğin (ebe.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html) izin verdiği oranda dersi üniversite içinden ve üniversite dışından alabilirler.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma sistemi Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde (ebe.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html) belirtildiği gibidir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Doktora programındaki öğrenim sürecinde bütün derslerini (120 AKTS) başarı ile tamamlayan ve alanında hazırladığı tez çalışmasını belirlenmiş bir jüri karşısında başarıyla savunan öğrencilere Doktora diploması verilir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Levent TURAN

Hacettepe Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü (OFMAE)

06800 Beytepe Ankara-Türkiye

E-mail: letur@hacettepe.edu.tr

hacettepeofmae@gmail.com

Telefon: 0090 312 297 86 01

Fax: 0090 312 297 86 00

Web Adresi: www.ofma.hacettepe.edu.tr