NANOTEKNOLOJİ ve NANOTIP PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı yüksek lisans programı 2007-2008 eğitim-öğretim yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi-Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde faaliyetine başlamıştır. Nanoteknoloji ve nanotıp günümüzün en sıcak ve üzerinde en yoğun çalışılan araştırma alanlarından biri durumundadır. Hacettepe Üniversitesinin sahip olduğu tıp ve sağlık bilimleri ile fen ve mühendislik alanlarındaki alt yapısının birleştirilmesi ile hayata geçirilmiş olan interdisipliner yapıdaki Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı yüksek lisans programı beş farklı fakülteden (Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesi) öğretim üyesi ve altyapı desteği ile eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini sürdürmektedir. Yüksek lisans programının ilk iki dönemini zorunlu ve seçmeli dersler oluştururken son iki dönem yüksek lisans tez çalışmasına ayrılmıştır. Öğrenciler yüksek lisans eğitimleri süresince seçtikleri alanla ilgili dersleri alıp, konuyla ilgili bir öğretim üyesinin yönlendirmesi ile tez çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim Programına üniversitelerin, Fen, Mühendislik, Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık fakültelerin lisans mezunları ile akademik yeterliliği ve programa uygunluğu Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nca onaylanan, en az 4 yıllık ilgili lisans eğitimi programı mezunları başvurabilir. Başvuracak adayların başvurduğu programa uygun ALES (Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı) puan türünde, Üniversitemiz Senatosunca saptanacak ALES standart puanını almış olması ve yabancı dil yeterliği aranır.

Yüksek lisans programına alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, yapılacak sınav ve tarihi ile diğer koşullar Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (//www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/26112016yonetmelik.pdf) ilgili madde hükümleri gereğince belirlenir ve uygulanır. Bu programa kabul edilebilmek için en az 2.40/4.00 genel akademik ortalama ile mezun olma şartı aranmaktadır.

Programa kabul edilen öğrenciler için gerekirse Anabilim Dalı Başkanının önerisi, Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nun ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun kararıyla en çok bir yıl süreli Bilimsel Hazırlık Programı düzenlenebilir.

(//www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/26112016yonetmelik.pdf)

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yüksek lisans programı Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (//www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/26112016yonetmelik.pdf) ilgili madde hükümleri gereğince ders, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Programdan mezuniyet için Avrupa Kredi Transferi Sistemine (AKTS) göre 60 kredilik ders yükü ve 60 kredilik tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS lik ders alınmaldır. Programdan mezuniyet için Özel Konular dersi hariç en az 21 ulusal kredilik ders  (60 AKTS) alınmalıdır. 1 AKTS kredisi 30 saatlik iş yüküne eşdeğerdir.

Nanoteknoloji ve Nanotıp Yüksek Lisans programı öğrencisi, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın gözetimi ve ders danışmanlarının onayı ile zorunlu NNT 601 Nanobilim ve Teknoloji, NNT 619 Seminer, NNT 620 Nanoteknolojide Güncel Konular derslerini ders dönemlerinde kodlaması gereklidir. Öğrenciler belirlenen ders programında yer alan dersleri alabilecekleri gibi, danışmanları tarafından gerekli görülmesi halinde, üniversite içi veya diğer üniversitelerin ilgili anabilim dallarında açılan Lisans ve Lisansüstü derslerden de alarak kredi tamamlayabilir (Alan dışı seçmeli ders kredi toplamı, öğrencinin aldığı toplam ders kredisinin 1/3'den fazla olamaz). Yüksek Lisans öğrencilerinin alacağı derslerden Anabilim Dalı Başkanlığı'nca uygun görülen ve onaylanan bir kısmı, Lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, Lisans derslerinden seçilebilir. Her yarıyıl açılacak program dersleri Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nca belirlenir.

Kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamlayan öğrenci, NNT 600 Özel Konular'ı kodlayarak, danışmanı yönetiminde bir tez hazırlamak zorundadır. Tez danışmanı (varsa ortak danışmanı) Anabilim Dalı tarafından önerilir, Fen Bilimleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak atanır. Tez konusu önerileri, Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nun onayına sunularak kesinleşir. Anabilim Dalı tarafından uygun görülen tez konusu önerisi Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bildirilir. Tezin yazılması ve savunulması dâhil olmak üzere tüm program, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri içinde belirtilen sürede tamamlanmalıdır. Programlarını tamamlayan öğrencilere Nanoteknoloji ve Nanotıp Yüksek Lisans diplomaları verilir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dâhil olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurt içi/yurt dışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler, danışmanın görüşü, akademik anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Ancak öğrencinin kayıt yaptırdığı programdaki toplam kredi miktarının %50?sini geçemez. (//www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/26112016yonetmelik.pdf)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Nanoteknoloji ve Nanotıp alanındaki yeni ve gelişmekte olan uygulamaların farkındalığında, bilimsel araştırmalar yaparak bilgiye erişebilen, bu konudaki multidisipliner araştırmaları evrensel boyutlara taşıyabilen, deneysel araştırmaları tasarlayabilen, sistem tasarımlarında yenilikçi çözümler üretebilen, yorumlayan ve tez çalışmasının süreç ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik bir şekilde yazılı/sözlü olarak sunabilen ve ulusal ve uluslararası ağ oluşturabilen (toplantılar, ortak araştırmalar, haberleşme, bilgi alışverişi vb.), bu alandaki çalışmaları toplumun yararına aktarabilen, çok disiplinli takımlarda liderlik yapabilen, mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeten, Nanoteknoloji ve nanotıp alanlarında üniversitemizin ve ülkemizin bilimsel araştırma işbirliğini, kapasitesini ve çeşitliliğini artırabilen genç ve deneyimli bireyler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımız biyoloji, kimya, fizik, elektronik, malzeme ve tıp gibi farklı alanlarda iş imkanları bulabilecek multidisipliner bir eğitim almaktadırlar. Almış oldukları bu eğitim sayesinde, danışmanlık, eğitim, kamu sektöründe ürün-üretim yönetimi, araştırma-geliştirme, proses tasarımı ve optimizasyonu, fabrika organizasyonu, kalite güvence, güvenlik ve çevre kalitesi, teknik satışlar, servis ve pazarlama, yönetim, kalite ve iş güvenliği danışmanlığı gibi alanlarda uzman olarak araştırmacı, tasarımcı, proje geliştirici, üst düzey yönetici görevlerinde bulunabilir veya üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar bölümünde açıklanmıştır. Ancak alan dışı seçmeli derslerin ulusal kredisi, toplam alınacak ders kredisinin 1/3'den fazla olamaz. Yüksek Lisans programında NNT601 kodlu Nanobilim ve Teknoloji, NNT 619 kodlu Seminer ve NNT620 kodlu Nanoteknoloji ve Nanotıpta Güncel Konular dersleri zorunludur, geri kalan dersler seçmelidir. Öğrencinin gerçekleştireceği tez çalışması gözönünde bulundurularak danışmanının önerisi ile öğrenci derslerini alır. Tez çalışmaları ilgili alanda karşılaşılan bir probleme dayalı olarak çözüm önerisi getirme amacıyla kurgulanabileceği gibi, teknolojik gelişmeler , eğilimler ve yenilikçi yaklaşımlara bağlı olarak da belirlenebilir. Tez çalışmaları deneysel, bilgisayar destekli ve teorik çalışmalar şeklinde olabilmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet koşulları ?Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar? bölümünde açıklandığı gibidir. Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı Yüksek Lisans programının bütün gereklerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için; 1) 60 AKTS ders yükü ile 60 AKTS tez çalışması olmak üzere toplamda 120 AKTS ders yükünü başarı ile tamamlamalıdır.  2) Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tez çalışmasının basılmış ve ciltlenmiş altı kopyasının, 3) Tezin elektronik ortamda kaydedilmiş kopyası ile enstitü tarafından istenen diğer belgelerin, 4) Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin, enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir. 5) İlgili bütün belge ve bilgiler enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası enstitü yönetim kurulunca incelenerek mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir. (//www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/26112016yonetmelik.pdf)

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Memed Duman

E-mail:memi@hacettepe.edu.tr