MATEMATİK PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Matematik anabilim dalı yüksek lisans programı bölümün kuruluşu ile başlamıştır. Öğretim dili Türkçedir. Tezin dili program dilidir; ancak enstitü yönetim kurulu kararıyla farklı bir dilde yazılabilir.

Aşağıda belirtilen alt anabilim dallarında yüksek lisans yaptırılmaktadır.

  • Cebir ve Sayılar Teorisi
  • Fonkisyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz
  • Geometri
  • Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik
  • Topoloji
  • Uygulamalı Matematik

Bölümümüzde lisansüstü öğrencilerin kullanımına ayrılmış bir derslik bulunmaktadır. Öğrenciler, bölümümüzdeki bilgisayar labaoratuvarlarını kullanmaktadırlar. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi yerleşkelerindeki tüm sosyal ve kültürel imkanlardan faydalanmaktadırlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Yüksek lisans programına başvurmak isteyen adayların Senato tarafından belirlenen ve Fen Bilimleri Enstitüsü?nce ilan edilen koşulları sağlaması gerekmektedir,  bkz.  H.Ü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Matematik anabilim dalı yüksek lisans programı toplam 24 krediden (60 AKTS) az olmamak koşuluyla ders ve tezden (60 AKTS) oluşmaktadır. Yüksek lisans derecesini elde etmek için 120 AKTS?yi tamamlamış olmak gerekmektedir. Programın zorunlu derslerini başarı ile tamamlamış ve  dörtlük sisteme göre akademik ortalaması en az 2,5 olan öğrenci ikinci yarıyıl bitiminden sonra tez  önerisi sunabilir, bkz.  H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Kredi transferleri H.Ü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nde belirtilmiştir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Matematik anabilim dalı yüksek lisans programı, belirli bir bilgi ve beceri birikimi edinmiş, karşılaştığı matematiksel problemlere geniş bir bakış açısıyla bakabilen, araştırmacı yönü gelişmiş, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Matematik Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı mezunu matematikçiler kamuda ve özel sektörde geniş çalışma imkanlarına sahiptirler; akademik çalışma (öğretim elemanları); bilişim sistemleri (yazılım geliştirme, bilgisayar işletmeni vs.); bankacılık ve finans sektörü (aktüer, borsacı, broker, hesap uzmanı vs.), hizmet sektörü (kontrolör, satış, pazarlama, danışmanlık vs.) gibi alanlarda iş bulabilmektedir. Kamu sektöründe işletmenlik, matematikçi, uzman ve uzman yardımcılığı kadrolarında çalışabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Matematik anabilim dalı yüksek lisans programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Program toplam 24 krediden (60 AKTS) az olmamak koşuluyla ders ve tezden (60 AKTS) oluşmaktadır. Toplam 120 AKTS?dir. Derslerin 12 kredisi (28 AKTS) zorunlu, 12 kredisi (32 AKTS) seçmelidir. Program derslerinin  %46.6 (AKTS)?sı seçmeli statüsündedir.

Yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Bkz. H.Ü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği.

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü?nde öğrenim gören yüksek lisans öğrencilerinin ders alabilecekleri diğer üniversiteler Bölüm Akademik Kurul kararıyla belirlenmiştir. Öğrencinin talebi üzerine almak istediği ders\dersler kredi, müfredat, vs. açısından bölüm tarafından incelenir ve bölümün teklifi Fakülte Yönetim Kurulu?nda karara bağlanarak öğrencinin programına eklenebilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ders bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planında? tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü Lisansüstü Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği nin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

“Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar” kısmında belirtildiği gibidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Çiğdem ÖZCAN

Adres: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü 06800 Beytepe Ankara

Tel: (0 312) 297 78 50

Fax: (0 312) 299 20 17

e-mail: ozcan@hacettepe.edu.tr