MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı eğitim-öğretime 2009 yılında başlamıştır. Program Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülmektedir. Programın eğitim dili Türkçedir.

Bu program kapsamında otomotiv, ısıl-akışkan sistemler ve enerji teknolojileri, sistem dinamiği, kontrol ve mekatronik, katı mekaniği ve tasarım, malzeme ve üretim alanlarında temel ve uygulamalı araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülmekte ve bu konularda uzmanlaşmış mühendisler yetiştirilmektedir. Disiplinlerarası projeler üzerinde çalışılması ve üniversite-sanayi işbirliğine yönelik tezlerin üretilmesi, programı benzer programlardan ayıran özelliklerdendir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Başvuru, kabul ve kayıt işlemleri ve eğitim – öğretim ‘Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre yürütülür. Yüksek Lisans Eğitim – Öğretim Programına ulusal ve uluslararası üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin Makina, Malzeme, Mekatronik, Enerji, Üretim/İmalat bölümlerinin yanı sıra, akademik yeterliliği Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nca onaylanan, en az 4 yıllık lisans eğitimi programı mezunları başvurabilir. Başvuracak adayların LES/ALES veya GRE sayısal puan türünde üniversitemiz senatosunca saptanacak standart puanını almış olması beklenir. Tüm adaylarda yabancı dil, uluslararası öğrencilerde ise ayrıca Türkçe dil yeterliliği Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddesine göre aranır.

Programa kabul edilen öğrenciler için gerekirse Anabilim Dalı Başkanının önerisi, Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nun ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun kararıyla en çok iki yarıyıl süreli Bilimsel Hazırlık programı düzenlenebilir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı öğrencileri Anabilim Dalı Başkanlığı'nın gözetimi ve ders danışmanının onayı ile yedi dersten az olmamak koşuluyla 60 AKTS'lik iş yüküne karşılık gelen toplam 21 ulusal kredilik ders yükü ile 3 ulusal kredili olarak alınan bir seminer dersini başarıyla tamamlamakla yükümlüdür.

Öğrenciler 60 AKTS'lik Yüksek Lisans tezi ile toplamda ise 120 AKTS'lik iş yüklerini tamamlamak zorundadırlar.

Öğrenciler belirlenen ders programında yer alan dersleri alabilecekleri gibi, danışmanları tarafından gerekli görülmesi halinde üniversite içi veya diğer üniversitelerin ilgili anabilim dallarında açılan Lisans ve Lisansüstü derslerden de alarak kredi tamamlayabilirler. Yüksek Lisans öğrencilerinin alacağı derslerden Anabilim Dalı Başkanlığı'nca uygun görülen ve onaylanan en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamlayan öğrenci, danışmanı yönetiminde bir tez hazırlamak zorundadır. Tez konusu önerisi Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nun onayına sunulur. Anabilim Dalı tarafından uygun görülen tez konusu önerisi Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bildirilir ve Enstitü onayıyla kesinleşir. Tezin yazılması ve savunulması dahil olmak üzere tüm program, ‘Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre yürütülür.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Kredi transferi ve yatay geçişle öğrenci kabülü ‘Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre yürütülür.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın amacı otomotiv, ısıl-akışkan sistemler ve enerji teknolojileri, sistem dinamiği, kontrol ve mekatronik, katı mekaniği ve tasarım, malzeme ve üretim konularında uluslararası düzeyde eğitim alarak, araştırma yapıp bilgi üretecek, bunları yayımlayarak topluma ve insanlığa hizmet edecek ve ulusal ihtiyaçlara uygun teknolojik gelişmeye önayak olacak uzmanları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımız özel sektör ve devlet kurumlarında görev alarak kariyerlerini ilerletebildikleri gibi isterlerse, üst düzey akademik çalışmalara da devam edebilmektedirler. Örnek olarak, özellikle savunma sanayine yönelik özel sektör veya devlet kurumu ve otomotiv sanayine yönelik özel sektör verilebilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programın her alanında AKTS değerlendirmesine göre zorunlu ders %67 ve seçmeli ders oranı ise %33 olarak sunulmaktadır. İlk öğrenciler ilk yarıyıldan itibaren seçmeli derslerini alabilirler. Fakülte ortak seçmeli ders havuzundan bölüm öğretim üyelerinin uygun gördüğü dersleri alabilirler. 1. ve 2. yarıyılda öğrenciye alan ile ilgili zorunlu ve temel dersler verilirken, 3. ve 4. yarıyılda tez çalışmasına odaklanılan MMÜ 600 kodlu özel konular bölüm öğretim üyeleri tarafından sunulmaktadır. Programda dersler dönemlik olup, özel konular öğrencinin çalışmak istediği konular ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliğinin artmasını sağlamaktadır. Program tezli yüksek lisans şeklinde olup, öğrenciler 3. ve 4. dönemlerde uygulamaya yönlendirilmektedirler.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve ders bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet Koşulları olarak ‘Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' ilgili hükümleri uygulanır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Bora Yıldırım

Bölüm Başkanı

E-Posta: boray@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 (312) 297-6208/116

Fax: +90 (312) 297-6206

Adres: Makina Mühendisligi Bölümü Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusu Beytepe, Ankara, Turkiye 06800

Web Adresi: http://www.me.hacettepe.edu.tr/tr/index.php