MADEN MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nün lisansüstü programları 1978 yılında başlamıştır.

Maden Mühendisliği alanında yer alan Maden İşletme ve Cevher Hazırlama anabilim dallarına bağlı olarak Tezli Yüksek Lisans Programı bu dallardan herbirinde yürütülmektedir. Öğretim dili Türkçe'dir. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde açıklandığı gibi programda çeşitli dersler yer almaktadır. Dersler için maden mühendisliğinin geniş yelpazesi içinde yer alan öğütme, flotasyon, üretim metalurjisi, çözelti madenciliği, mermer teknolojisi, madencilikte simülasyon, kaya mekaniği gibi konuların oluşturduğu bir havuzdan seçenekler sunulur. Öğrencinin gerçekleştireceği tez çalışması göz önünde bulundurularak Danışmanı?nın önerisi ile öğrenci seçmeli derslerini alır. Tez çalışmaları endüstride karşılaşılan bir probleme dayalı olarak çözüm önerisi getirme amacıyla kurgulanabileceği gibi teknolojik gelişmeler, eğilimler ve yenilikçi yaklaşımlara bağlı olarak da belirlenebilir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

H.Ü. Maden Mühendisliği yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınmaktadır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilmektedir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilmektedir. Adayların ilgili anabilim dalı başkanlığınca ya da anabilim dalı ile ilgili esaslarda belirtilen ve Fen Bilimleri Enstitü yönetim kurulunca onaylanan bir bilim dalında lisans diplomasına, başvurduğu programın puan türünden Senato tarafından belirlenecek ALES veya eşdeğeri bir sınav puanına, Senato tarafından kabul edilerek başarı taban puanı belirlenen ÜDS veya ulusal ve uluslararası geçerliliği olan KPDS, TOEFL (Test of English As A Foreign Language), IELTS (International English Language Testing System) ve benzeri dil sınavlarında asgari taban puanına sahip olmaları gerekmektedir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe yeterlilik derecesi, Senatonun kabul ettiği sınavlardan alınacak puana göre değerlendirilir (Bkz. H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Adayların değerlendirmesi sınav jürileri tarafından yapılmaktadır. Yüksek lisans programına öğrenci kabulünde, adayların genel başarı notu, H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen şekilde; ALES veya eşdeğeri sınav puanı, lisans not ortalaması ve giriş sınavı notu dikkate alınarak hesaplanır ve belirtilen kriterlere göre adayların başarı sıralaması yapılır.

Yüksek lisans programına kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adayların listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Sonuçlar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Kayıtlar, Senato tarafından kabul edilip ilan edilen enstitü akademik takviminde belirtilen günlerde yapılır. Kazanan adaylar, enstitü yönetim kurulunca istenen belgeleri, süresi içinde enstitüye teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Program müfredatında alınması gereken derslerden ve tez çalışmasından toplam 120 AKTS kredisi almak ve bir yüksek lisans tezi sunmuş olmak mezuniyet için gerekli koşullardır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, Üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; ilgili anabilim dalında yüksek lisans öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin lisansüstü programlara öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen başarı notlarını almış olması gerekir. Yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin intibakları anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır.

Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak isteyenler, ders sorumlusu ile ilgili anabilim dalı başkanının uygun görüşleri ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilerek belirlenen derslere devam edebilirler. Bu öğrenciler de kayıtlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadırlar. Özel öğrenciler kayıtlı öğrencilerin yararlandığı öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Yüksek lisans programının amacı; alanında geçerli olan güncel teknikler ve yeni gelişmeler hakkında bilgi sahibi olan; maden mühendisliği alanında karşılaştığı sorunları bilimsel araştırma teknikleri kullanarak çözebilen; alanındaki uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütüp ve sonlandırabilen; çok disiplinli takımlarda çalışabilen; çalışmalarını farklı gruplara yazılı veya sözlü olarak sunabilen; alanında sahip olduğu uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilirebilen nitelikli maden mühendisleri yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımız, başta kömür ve metal madenlerinde olmak üzere her türlü maden işletmelerinde, cevher hazırlama ve zenginleştirme tesislerinde, çimento sanayinde, çeşitli ulaşım tünellerinin açılmasında, taş-mermer ocak ve fabrikalarında, kum ve çakıl ocaklarında ve seramik endüstrisinde, proje ve fizibilite hazırlayan mühendislik-müşavirlik bürolarında iş bulabilmektedirler. Mezunlarımızın ayrıca, Kanada, Avustralya ve Güney Afrika gibi madencilik alanında gelişmiş ülkelerde de iş bulmaları söz konusudur.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Yüksek lisans programı, zorunlu-seçmeli-seminer dersleri (toplamda minimum 24 kredilik ders) ve özel konular dersi ile tez çalışmasından oluşur. Tez çalışması da dahil olmak üzere toplam 120 AKTS kredisi baz alındığında alınan tüm derslerin %35'i seçmeli statüsündedir. Öğrenciler Bölüm Kurulu kararı ile diğer bölümlerden de seçmeli ders (maksimum 3 ders veya tolam 21 AKTS (veya 9 ulusal) kredilik ders) alabilirler. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre (1 AKTS=30 saat iş yükü) ise toplam 60 krediden az olmamak koşuluyla ders ve 60 krediden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konular derslerinden oluşur.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri/görevlileri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr).

Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunma sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini, enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlayıp ciltlenmiş olarak enstitüye teslim eder. Tezi hakkında jüri tarafından düzeltme kararı verilen öğrenciye H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen süre kadar ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı sınav jürisi önünde yeniden sunar ve/veya savunur. Tez savunması reddedilen veya kendisine verilen süre içinde gerekli düzeltmeleri yapmayan öğrenci ise H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre yeniden bir tez önerisi sunarak tez çalışmalarını başlatır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Herhangi bir lisansüstü programın bütün gereklerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için; Yüksek lisans jüri raporları ve tutanaklarının, Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin basılmış ve ciltlenmiş belirli sayıdaki kopyasının, Tezin elektronik ortamda kaydedilmiş kopyası ile enstitü tarafından istenen diğer belgelerin, Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir. İlgili bütün belge ve bilgiler enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası enstitü yönetim kurulunca incelenerek mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Mezuniyetine karar verilen yüksek lisans öğrencilerine yüksek lisans diploması verilir.

Programın azami süresi 6 yarıyıldır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Sair KAHRAMAN

Hacettepe Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara.

Tel: 0312 2977600

Fax: 0312 2992155

E-posta: s.kahraman@hacettepe.edu.tr