KİMYA MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Kimya Mühendisliği Bölümü'nün lisansüstü programları 1967 yılında Mezuniyet Sonrası Eğitim Fakültesi (MESEF) adı altında yapılanan birime bağlı olarak  başlatılmış, 20.7.1982 tarihinden itibaren  de Fen Bilimleri Enstitüsü adı altında yapılanan birime bağlı olarak  devam etmektedir. Bölümümüz eğitim dili Türkçe olup, programımızın kontenjanı 20 öğrenci ile sınırlıdır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Yüksek lisans programına alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, yapılacak  sınav ve tarihi ile diğer koşullar Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği(https://fs.hacettepe.edu.tr/fenbilimleri/dosyalar/yonetmelik_yonerge_esaslar/26112016yonetmelik.pdf)  ilgili madde  hükümleri gereğince belirlenir ve uygulanır. Bu programa kabul edilecek kimya mühendisliği bölümlerinden mezun adaylar ile programımız dışında  mühendislik fakültelerinin diğer  bölümlerinden ve fen fakültelerinin kimya bölümünden lisans diploması almış adaylar için en az 2.50 genel akademik ortalama ile ( 4 lük sistemde) mezun olma şartı aranmaktadır. Yüksek lisans programına başvuran adaylardan genel başarı değerlendirmesinde başarılı bulunan ancak lisans öğrenimini kimya mühendisliği programı dışında bir alanda tamamlayanlar için, sınav jürisinin önerisi ve anabilim dalı başkanlığının görüşü üzerine enstitü yönetim kurulunun kararıyla düzenlenip yürütülen Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 47. Maddesinde açıklanan bilimsel hazırlık programı uygulanır.    

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yüksek lisans programı Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği(https://fs.hacettepe.edu.tr/fenbilimleri/dosyalar/yonetmelik_yonerge_esaslar/26112016yonetmelik.pdf)  ilgili madde  hükümleri gereğince ders, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Programdan  mezuniyet için Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre  en az 60 kredilik ders yükü ve 60 kredilik tez  çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS lik ders alınmalı ve  alınan toplam AKTS'nin en az %25'i (30 AKTS) alaniçi/ dışı seçmeli derslere ait olmalıdır. Programdan mezuniyet için Özel Konular dersi hariç 23  ulusal kredilik ders alınmalıdır. Programda yer alan Seminer dahil 4 zorunlu ders dışında alınacak alan içi/dışı seçmeli derslerin en az 3 tanesi KMÜ kodlu olmalıdır. Yüksek lisans programının azami süresi Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre güncellenmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Kimya mühendisliği bölümlerinden mezun adaylar ile programımız dışında mühendislik fakültelerinin diğer bölümlerinden ve fen fakültelerinin kimya bölümünden lisans diploması almış adaylar için en az 2.50 genel akademik ortalama ile ( 4 lük sistemde) mezun olmuş olan adaylar başvurabilirler.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Kimya Mühendisliği mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındalığında, bilimsel araştırmalar yaparak bilgiye erişebilen, değerlendirebilen, deneysel esaslı araştırmaları tasarlayabilen, sistem tasarımlarında yenilikçi çözümler üretebilen, yorumlayan ve tez çalışmasının süreç ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik bir şekilde yazılı/sözlü olarak sunabilen ve toplumun yararına aktarabilen, çok disiplinli takımlarda liderlik yapabilen, mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeten mezunlar yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımız kimya ve petrokimya endüstrisi, petrol rafineleri, ilaç ve biyoteknoloji, plastik, doğal ve sentetik elyaf, gıda ve içecek, temizlik ürünleri, yakıt ve enerji, atık arıtımı, kağıt, otomotiv, elektronik, boya, cam, seramik, sondaj ve tetkik, metal ve kaplama, proses kontrol, medikal enstrümanlar ve yapay organlar, teknik satış, danışmanlık, eğitim ve araştırma, finans, kamu sektöründe ürün-üretim yönetimi, araştırma-geliştirme, proses tasarımı ve optimizasyon, fabrika organizasyonu ve işletme, kalite güvence, güvenlik ve çevre kalitesi, teknik satışlar, servis ve pazarlama, yönetim, iş güvenliği uzmanlığı, kalite ve iş güvenliği danışmanlığı gibi alanlarda kimya yüksek mühendisi olarak araştırmacı, tasarımcı, projeler geliştirici, üst düzey yönetici görevlerinde bulunabilir veya üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar bölümünde açıklandığı gibi programda zorunlu ve alan içi/dışı seçmeli dersler yer almaktadır. 1 AKTS 30 saatlik öğrenci iş yüküne denk gelmektedir. Yüksek Lisans programında İleri Kimya Mühendisliği Termodinamiği, Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik, Taşınım Olayları I, Yüksek Lisans Semineri dersleri zorunlu dersler olup programa kabul edilen bütün öğrenciler bu dersleri almalıdır. Seçmeli dersler için kimya mühendisliğinin geniş yelpazesi içinde yeralan, kimyasal reaksiyon mühendisliği, ileri kütle ve ısı aktarımı, ileri malzemeler, kütle aktarımında özel konular, biyoteknoloji, polimer teknolojisi, biyokimya mühendisliği, ayırma işlemleri gibi konuların oluşturduğu bir havuzdan seçenekler sunulur. Öğrencinin gerçekleştireceği tez çalışması gözönünde bulundurularak danışmanının önerisi ile öğrenci seçmeli derslerini alır. Tez çalışmaları endüstride karşılaşılan bir probleme dayalı olarak çözüm önerisi getirme amacıyla kurgulanabileceği gibi, teknolojik gelişmeler , eğilimler ve yenilikçi yaklaşımlara bağlı olarak da belirlenebilir. Tez çalışmaları deneysel ve bilgisayar destekli çalışmalar şeklinde olabilmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planı?nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/26112016yonetmelik.pdf)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programdan mezuniyet için Özel Konular dersleri hariç toplamda 23 ulusal kredilik ders almak (Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre 60 kredilik ders yükü ve 60 kredilik tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS), derslerini başarıyla tamamlamak, genel akademik ortalaması en az 2.5 olmak, tez çalışmasını tamamlayıp, yazılı ve sözlü olarak savunmada başarılı bulunmak gerekir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. S. Ali Tuncel

E-posta: atuncel@hacettepe.edu.tr

Tel:  +90-312-297 74 00

Faks: +90-312-299 21 24

Adres: Hacettepe Üniversitesi

Kimya Mühendisliği Bölümü

Beytepe/Ankara