KBRN TEHDİTLERİ ve YÖNETİMİ
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Kimya Bölümü, Hacettepe Üniversitesi'nin Beytepe Kampüsü'nde bulunan Fen Fakültesi'ne bağlı beş bölümden biridir. 1964 yılında Ankara Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri fakültelerine bağlı bir bölüm olarak kurulmuştur. Aynı yıl Kimya ve Kimya Mühendisliği programları birlikte başlatılmıştır. Kimya Bölümü, 1967 yılında Hacettepe Üniversitesi'nin kurulmasıyla birlikte Fen ve Mühendislik Fakültesi içerisinde yer almıştır. 1971 yılında yeni kurulan Kimya Fakültesi bünyesine girmiştir. 1983 yılında Kimya Fakültesi'nin Mühendislik Fakültesi'ne katılımıyla, Mühendislik Fakültesi'ne ve 1992 yılında ise Fen Fakültesi'ne bağlanmıştır. Kimya Bölümünde, Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya, Organik Kimya, Polimer Kimyası ve Teorik Kimya Anabilim dalları bulunmaktadır. 40 öğretim üyesi ile birlikte eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümde 8 öğrenci laboratuvarı, 40 araştırma laboratuvarı, merkezî araştırma laboratuvarı ve bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü, kimya bölümünden veya farklı bilim dallarından mezun öğrencilere Kimya biliminin her alanında ileri araştırma çalışmaları yaparak yüksek lisans derecesine sahip olma şansı vermektedir. Kimya alanında yüksek lisans yaparak öğrencilerimiz kimya, farmakoloji, tekstil, ilaç, gıda endüstrilerinde çalışabilme yeterliliğine sahip olmaktadır.

Kimya bölümü, modern kimyanın her alanında ve disiplinler arası çalışmalar ile birçok farklı alanda araştırma olanağı sağlamaktadır. Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya, Organik Kimya, Polimer Kimyası ve Teorik Kimya olmak üzere yedi anabilim dalından oluşmaktadır. Yüksek Lisans eğitimi kapsamında öğrenciler seçmiş oldukları anabilim dalında bir projeye dahil olarak kendi orjinal çalışmalarını yapmakta; sonuçlarını tez olarak ve ayrıca uluslararası dergilerde yayınlayarak bilime sunmaktadırlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

KBRN Tehditleri ve Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı'na, fen ve mühendislik alanlarından, tıp, diş hekimliği, eczacılık ve sağlık bilimleri fakültelerinden mezun lisans derecesine sahip olanlar ve lisans diploması/4 yıllık lisans diplomasına denk diplomaya sahip silahlı kuvvetler ve emniyet teşkilatı mensupları başvurabilirler. Yüksek lisans programına alınacak öğrenci kontenjanları Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından önerilir, başvuru için gerekli belgeler, yapılacak sınav ve tarihi ile diğer koşullar Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/26112016yonetmelik.pdf) ilgili madde hükümleri gereğince belirlenir ve uygulanır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü internet adresinde yayınlanacaktır. Ayrıca, bir yükseköğretim kurumunda lisans ya da lisansüstü öğrenim gören ya da bu öğrenimlerini tamamlamış fakat belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak isteyenler, ders sorumlusu ve anabilim dalı başkanının uygun görüşleri ve Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilerek ilgili derslere Özel Öğrenci konumuyla devam edebilirler.D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 30 krediden az olmayan ders ve bir dönem projesi dersinden oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise bu program, en az 60 kredilik ders ve bir dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi son yarıyılda alınır. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırır ve yarıyıl sonunda danışmanına yazılı bir proje raporu sunar.

Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için dönem projesi dersinden başarılı olması ve akademik ortalamasının 4 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınması konusunda Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne bakınız.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans Kimya programının amacı, endüstri ve akademik hayatta uzmanlaşmış olduğu anabilim dalında,

Bilgiye ulaşma ve bilgiyi yorumlama becerisine sahip;

Çevreye ve topluma duyarlı;

Alanında karşılaşmış olduğu sorunları bilimsel yaklaşımla gözlemleyip, çözüm yolları bulabilen;

Alanında ki modern cihazlar ve metotlar hakkında uygulamalı ve teorik tüm bilgilere sahip;

Elde ettiği sonuçları gerek yazılı gerekse sözlü olarak sunabilecek;

uzman kimyagerler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımız uzman kimyager unvanını alır. Endüstri de ilaç, gıda, tarım, sağlık, askeri, petrol, çevre, otomotiv, plastik, boya, maden gibi birçok alanda uzman kimyager olarak çalışabilir. Ayrıca üniversitelerin kimya ve kimya ile ilgili birimlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinde akademisyen olarak ta çalışabilmektedir.

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Kimya bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

KBRN Tehditleri ve Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 3 yarıyılda alınması gereken toplam 90 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Yüksek lisans programında, zorunlu dersler için 50 AKTS, seçmeli dersler için 40 AKTS kredisi belirlenmiştir. Zorunlu dersler için ayrılan 50 AKTS kredisinin 30 AKTS kredisi Dönem Projesi çalışmasına aittir. Yüksek lisans programında 40 AKTS kredisi ayrılan seçmeli dersler ise KBRN Tehditleri ve Yönetiminin çeşitli uzmanlık alanlarındaki beceri ve yetkinliklere yöneliktir ve program içinde her yarıyıl alınabilmektedir. Seçmeli derslerin en fazla yarısı ders danışmanının onayıyla Kimya (KBRN Tehditleri ve Yönetimi) Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen diğer programlara ait dersler arasından seçilebilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili dersi veren öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planı?nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. 

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Adil Denizli 

Adres: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 06800 Beytepe Ankara

e-mail: denizli@hacettepe.edu.tr  

Tel: +90 312 297 79 63