KİMYA PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Kimya Bölümü, Hacettepe Üniversitesi'nin Beytepe Kampüsü'nde bulunan Fen Fakültesi'ne bağlı beş bölümden biridir. 1964 yılında Ankara Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri fakültelerine bağlı bir bölüm olarak kurulmuştur. Aynı yıl Kimya ve Kimya Mühendisliği programları birlikte başlatılmıştır. Kimya Bölümü, 1967 yılında Hacettepe Üniversitesi'nin kurulmasıyla birlikte Fen ve Mühendislik Fakültesi içerisinde yer almıştır. 1971 yılında yeni kurulan Kimya Fakültesi bünyesine girmiştir. 1983 yılında Kimya Fakültesi'nin Mühendislik Fakültesi'ne katılımıyla, Mühendislik Fakültesi'ne ve 1992 yılında ise Fen Fakültesi'ne bağlanmıştır. Kimya Bölümünde, Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya, Organik Kimya, Polimer Kimyası ve Teorik Kimya Anabilim dalları bulunmaktadır. 40 öğretim üyesi ile birlikte eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümde 8 öğrenci laboratuvarı, 40 araştırma laboratuvarı, merkezî araştırma laboratuvarı ve bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü, kimya bölümünden veya farklı bilim dallarından mezun öğrencilere Kimya biliminin her alanında ileri araştırma çalışmaları yaparak yüksek lisans derecesine sahip olma şansı vermektedir. Kimya alanında yüksek lisans yaparak öğrencilerimiz kimya, farmakoloji, tekstil, ilaç, gıda endüstrilerinde çalışabilme yeterliliğine sahip olmaktadır.

Kimya bölümü, modern kimyanın her alanında ve disiplinler arası çalışmalar ile birçok farklı alanda araştırma olanağı sağlamaktadır. Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya, Organik Kimya, Polimer Kimyası ve Teorik Kimya olmak üzere yedi anabilim dalından oluşmaktadır. Yüksek Lisans eğitimi kapsamında öğrenciler seçmiş oldukları anabilim dalında bir projeye dahil olarak kendi orjinal çalışmalarını yapmakta; sonuçlarını tez olarak ve ayrıca uluslararası dergilerde yayınlayarak bilime sunmaktadırlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Yüksek lisans programına kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamış / sınavları başarmış olmak zorundadır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Fen Bilimleri Enstitüsü Internet adresinde yayınlanmaktadır (Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği). Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

Yüksek lisansa başvuracak adayların, öncelikle 1.Lisans Diplomasına, 2.Lisans üstü giriş sınavından (ALES) geçerli minumum puana ve 3.Yabancı dil sınavlarından (ÜDS, KPDS, TOEFL vb.) Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun öngördüğü minimum puanlara sahip olmaları gerekir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Kimya alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin, toplam AKTS kredisi 120 olacak şekilde yüksek lisans programlarında yer alan zorunlu ve seçmeli dersleri (dersler+seminer toplamı, 60 AKTS) başarı ile geçmesi, 4,00'lık puan sistemine göre en az 2,75 genel akademik ortalamayı sağlaması gerekmektedir. Ders aşamasını müteakip danışman öğretim üyesinin yönetiminde konusu ile ilgili bir alanda araştırma yapmalı (dönemlik 30 AKTS olacak şekilde) ve hazırladığı tezini jüri önünde başarı ile savunması gereklidir (Hacettepe üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim ve Sınav yönetmeliği).

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınması konusunda Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne bakınız.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans Kimya programının amacı, endüstri ve akademik hayatta uzmanlaşmış olduğu anabilim dalında,

Bilgiye ulaşma ve bilgiyi yorumlama becerisine sahip;

Çevreye ve topluma duyarlı;

Alanında karşılaşmış olduğu sorunları bilimsel yaklaşımla gözlemleyip, çözüm yolları bulabilen;

Alanında ki modern cihazlar ve metotlar hakkında uygulamalı ve teorik tüm bilgilere sahip;

Elde ettiği sonuçları gerek yazılı gerekse sözlü olarak sunabilecek;

uzman kimyagerler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımız uzman kimyager unvanını alır. Endüstri de ilaç, gıda, tarım, sağlık, askeri, petrol, çevre, otomotiv, plastik, boya, maden gibi birçok alanda uzman kimyager olarak çalışabilir. Ayrıca üniversitelerin kimya ve kimya ile ilgili birimlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinde akademisyen olarak ta çalışabilmektedir.

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Kimya bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında doktora derecesine başvuruda bulunabilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Kimya doktora programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Programa göre her yarıyılda 30 AKTS'lik ders olmak üzere toplam 240 AKTS'lik ders başarı ile tamamlanmalıdır. İlk 2 yarıyıl doktora programında yer alan derslerden 21 krediden (120 AKTS) az olmamak koşulu ile en az yedi ders ve seminer dersinin alınması gerekmektedir. Program kapsamında bulunan derslerin seminer hariç %100' ü seçmelidir. Son 2 yarıyılda ise uzmanlık alan dersinin alınması ve uzmanlık alanında yapılmış olan çalışmaların bir tez olarak hazırlanılıp jüri önünde savunulması gerekmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili dersi veren öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrenci, Kimya Bölümü yüksek lisans programında yer alan 60 AKTS' lik dersleri başarıyla tamamlamalı ve genel akademik ortalaması en az 2.75/4.00 olmalıdır. Ayrıca 60 AKTS' lik uzmanlık dersi ve danışmanı gözetiminde bir konu üzerine yaptığı araştırmaları tez şeklinde jüri önünde başarıyla vermiş olmalıdır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Nurşen Altuntaş Öztaş                         

Adres: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 06800 Beytepe Ankara

e-mail: nursen@hacettepe.edu.tr  

Tel: +90 312 297 7941                                         

Fax: +90 312 299 2163