JEOLOJİ MÜHENDİSLİGİ(HİDROJEOLOJİ MÜH.) PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Lisans eğitim – öğretim programı 1968 yılında 5 yıllık olarak başlatılmış, 1969 yılında ise 6 yıla çıkarılmıştır. 6 yıllık program, üniversitelerde yapılan değişiklikle bölümün Mühendislik Fakültesine bağlanmasına kadar, 1973 yılına kadar sürdürülmüştür. Bu sürede “Yüksek Mühendislik” derecesi ve Jeoloji (Maden) Mühendisliği ünvanıyla diplomalar verilmiştir. 1973 yılından itibaren ise 4 yıllık lisans eğitimine geçilmiştir. Başlangıçta maden aramalarına ve değerlendirilmesine yönelik eğitim uygulanması nedeniyle diplomalara yazılan (Maden) kelimesi ve Jeoloji mühendisliği (Hidrojeoloji) diplomasındaki Hidrojeoloji kelimeleri ilerleyen yıllarda uygulanan eğitim-öğretim programında yapılan değişikliklere bağlı olarak 1997 yılında diplomalardan kaldırılmıştır. Bu tarihten sonra diplomalarda “Jeoloji Mühendisliği Programı”ndan ve “Hidrojeoloji Mühendisliği Programı”ndan mezun olunduğu belirtilmiştir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü, X-RF, X-RD, Su kimyası, Çevresel Trityum, LA ICP-MS, Duraylı İzotop, Mikroskop, İncekesit-parlatma, Mineral mikroanaliz, Kırma-öğütme ve kil ayırma, Paleontoloji, Jeohidroloji, Yeraltısuyu izleme, Coğrafi Bilgi Sistemi, Mobilize Alan Araştırma-GeoProbe, kömür teknolojileri ve petrografisi, kayaç ve toprak mekaniği gibi kapsamlı laboratuvar olanaklarıyla, çağdaş eğitim ve araştırma alt yapısına sahiptir.

Bölümümüzde, Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Jeoloji ve Hidrojeoloji Mühendisliği lisansüstü programları yürütülmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınmaktadır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilmektedir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilmektedir. Adayların ilgili anabilim dalı başkanlığınca ya da anabilim dalı ile ilgili esaslarda belirtilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan bir lisans diplomasına sahip olması, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES'ten ilgili puan türünde Senato tarafınca kabul edilen asgari taban puanı veya ALES sonucu yerine Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavlarda başarılı olmaları ve Senato tarafından kabul edilen ÜDS sınavında asgari başarı taban puanına veya benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan KPDS, TOEFL (Test of English As A Foreign Language), IELTS (International English Language Testing System) ve benzeri dil sınavlarında asgari taban puanına sahip olmaları gerekmektedir. Adayların ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar Fen Bilimleri Enstitüsü'ne başvurmaları gerekmektedir. Kesin kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrenciler için gerekli belgeler ise 2 adet Türkçe pasaport tercümesi ve 6 adet vesikalık fotoğraftır. Adayların kayıt işlemleri ilgili Fen Bilimleri Enstitüsü'nce düzenlenmekte ve yürütülmektedir.

Adayların değerlendirmesi sınav jürileri tarafından yapılmaktadır. Sınav jürisi anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulu kararıyla onaylanan en az 3 asıl, 2 yedek öğretim üyesinden oluşmaktadır. Bir anabilim dalında yürütülen farklı lisansüstü programlar için ayrı jüriler kurulabilir. Yüksek lisans programına öğrenci kabulünde, adayların genel başarı notu, 100 üzerinden tam nota dönüştürülen ALES puanının %50'si, lisans not ortalamasının %20'si ve giriş sınavı sınav tam notu üzerinden alınan notun %30'u alınarak hesaplanır. Yüksek lisans öğrencilerinin sınav değerlendirmesinde tam not üzerinden en az %50 alan ve genel başarı notundan da tam notun en az %60'ını sağlayan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır. Genel başarı notunun eşitliği halinde sınav notu dikkate alınır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Program müfredatındaki derslerden ve tez çalışmasından toplam 120 AKTS kredisi kazanmak ve bir yüksek lisans tezi sunmak ve başarılı olmak mezuniyet için gerekli koşullardır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, Üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; ilgili anabilim dalında yüksek lisans öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin lisansüstü programlara öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26. maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen başarı notlarını almış olması gerekir. Yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin intibakları anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır.

Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak isteyenler, ders sorumlusu ile ilgili anabilim dalı başkanının uygun görüşleri ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilerek belirlenen derslere devam edebilirler. Bu öğrenciler de kayıtlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadırlar. Özel öğrenciler kayıtlı öğrencilerin yararlandığı öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Evrensel değerleri ilke edinen, bilim ve teknolojiden yararlanan, yerbilimleri ve mühendislik alanındaki güncel teknikler ve yöntemler hakkında derinlemesine bilgi sahibi olan, su kaynakları ile ilgili problemleri bütüncül ve sürdürülebilir yönetim anlayışıyla bilimsel araştırma teknikleri kullanarak çözen, bilgiye ulaşan, bilgiyi üretip değerlendiren, çalışmalarının süreç ve sonuçlarını ulusal ve uluslararası platformlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ve sözlü olarak paylaşan, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, toplumsal ve bilimsel etik kurallarına saygılı, girişimci, yeniliğe açık, ulusal ve uluslararası alanda saygınlığı yüksek olan araştırmacılar ve yüksek lisans derecesine sahip mühendisler yetiştirmek programın eğitim amacıdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Hidrojeoloji mühendisliği yüksek lisans programı mezunlarımızın önemli bir bölümü TPOA, DSİ, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, İller Bankası, MTA, Karayolları Genel Müdürlüğü, EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Belediyeler, vb gibi kamu kurumlarında, çeşitli ölçekteki, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında çalışmaktadır. Ayrıca, meslek yaşamlarını akademide sürdürmek isteyen mezunlarımız kolaylıkla yurt içi ve dışı üniversitelerce kabul görmektedir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Yüksek lisans programı, toplam 24 yerel krediden az olmamak koşuluyla, özel konular dersi, seminer ve tez çalışmasından oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise 60 krediden az olmamak koşuluyla ders ve 60 krediden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konular derslerinden oluşur.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri/görevlileri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr).

Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Yüksek lisans tezi savunma sınavı jürisi, tarihi ve yeri ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Jüri, en az biri Üniversitenin içindeki başka bir anabilim dalından ya da başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asıl; en az biri Üniversitenin içindeki diğer bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden, öğretim üyesi bulunmadığı takdirde doktoralı öğretim görevlisinden oluşur. Tez danışmanı jürinin doğal üyesidir.

Tez savunma sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Jüri üyelerinin bireysel raporları ile jüri kararı en geç üç işgünü içinde bir tutanakla anabilim dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bildirilir. Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini, enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlayıp ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde enstitüye teslim eder.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Herhangi bir lisansüstü programın bütün gereklerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için; Yüksek lisans jüri raporları ve tutanaklarının, Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin basılmış ve ciltlenmiş altı kopyasının, Tezin elektronik ortamda kaydedilmiş kopyası ile enstitü tarafından istenen diğer belgelerin, Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir. İlgili bütün belge ve bilgiler enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası enstitü yönetim kurulunca incelenerek mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Mezuniyetine karar verilen yüksek lisans öğrencilerine yüksek lisans diploması verilir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Yurdal GENÇ (Anabilim Dalı Başkanı)

e-mail: ygenc@hacettepe.edu.tr

Tel: +90(312)2977700

Doç. Dr. Harun AYDIN (Bologna Koordinatörü)

e-mail: harun@hacettepe.edu.tr

Tel: +90(312)2977700