VERİ BİLİMİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Veri Bilimi kavramı, son yıllarda dijitalleşmede yaşanan gelişmeler nedeni ile çok sayıda veri toplanan bir ortam oluşması ve bu verinin ister mikro ister makro düzeyde analiz edilerek yararlı bilgi haline getirilmesi çabası ile önem kazanmıştır. Bu nedenle, veri bilimciye duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır ve üniversitelerde veri bilimi ve analitiği alanında yeni yüksek lisans programları açılmaktadır. Veri bilimi yüksek lisans programı, veri analizinin, modellemelerin, tahmin araçlarının, öğrenme süreçlerini uygulayan yöntemleri kullanan her iş alanında uygulama gücü yüksek istatistikçi, veri bilimci ve veri analitikçisi gibi unvanlara sahip bireyler yetiştirmek için oluşturulan uygulamalı bir programdır. Büyük verinin analizinde uygun yöntemleri kullanan donanımlı mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İstatistiksel analiz, bilgisayar bilimleri, uygulamalı matematik, yapay zekâ algoritmaları, makine öğrenme gibi disiplinlerin birleşiminden oluşan veri bilimi günümüzün en önemli kavramlarından biridir. Veri bilimi tezsiz yüksek lisans programı sözü geçen alanlarda becerilerini geliştirmiş ve güncel iş dünyası problemlerine çözümler üretebilecek veri bilimcileri yetiştirmeyi hedefler. Programda ağırlıklı olarak uygulamalı istatistik, yapay zeka ve bilgisayar programlama dersleri yer almaktadır. 

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki asgari şartlara göre yapılır.

http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf

Başvuru için en az ALES sayısal: 60 puan, İngilizce: 55 puan gereklidir. Başvuru koşullarını sağlayan ve sıralamaya giren adaylara sözlü sınav uygulanır. 

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Veri Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans derecesine sahip olmak için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinin ve aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir.

Tezsiz yüksek lisans programı, toplam otuz yerel krediden ve 60 AKTS?den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurtiçi ve yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunun Veri Bilimi Anabilim Dalından yatay geçiş için başvurular Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddesi'ne göre değerlendirilir; yatay geçiş için uygun görülen öğrencilerin kabulü, kredi ve not transferleri Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hacettepe İstatistik Bölümü tarafından Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü altında bir anabilim dalı olarak açılan ?Veri Bilimi? tezsiz yüksek lisans programı, farklı disiplinlerden gelen ve belli bir düzeyde istatistik ve programlama bilgilerine sahip kişilere aşağıda tanımlanan kazanımları elde etmelerini hedeflemektedir.

Program kazanımları 

1.    Veri biliminin temelini oluşturan İstatistik bilimi ile gelişen teknolojinin getirdiği sistemleri hızlı ve doğru biçimde uygulama yeteneği kazandırmak. 

2.    İstatistiksel karar sürecinde modelleme yapabilme yeteneği kazandırmak. 

3.    Veri analitiğinin gerektirdiği alt yapıyı oluşturmak. 

4.    Verinin ilk elde edilmesinden son kullanımına kadar veri yönetişimini yapabilme bilgisini kazandırmak. 

5.    Veri analizi sonucunda ulaşılacak bilginin görselleştirilmesi, sunulması, raporlanması ve istatistiksel olarak yorumlanabilmesi ve gerçek problemler için uygulanabilmesi yeteneği kazandırmak. 

6.    Veri analitiğinde piyasadaki yaygın paket programları kullanabilmek ve diğer yazılımlarla gerekli algoritmaları kodlama becerisi oluşturmak. 

7.    Veri analizinin arka planında işleyen optimizasyon süreçlerini öğretmek ve ilgili yapay zeka, makine öğrenme algoritmalarının uygulamalarını geliştirebilme yeteneği kazandırmak. 

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Veri Bilimi tezsiz yüksek lisans programından mezun olanlar veri işleme, değerlendirme, analiz ve tahmin gibi en son teknolojik bilgilere ve kavramlara sahip olup bu bilgileri bilişim teknolojilerinde, sanayide ve endüstride, kamu ve özel sektörde uygun alanlarda uygulayabilecek beceriye ve bilgiye sahip olarak mezun olacaklardır. Hem yurtiçi hem de yurdışı platformlarda aranan kalitede teknik insan gücünü oluşturacaklardır. 

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Veri Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 3 yarıyılda alınması gereken toplam 60 AKTS kredisinden ve dönem projesinden oluşmaktadır. Dersler tamamlandıktan sonra üçüncü dönemde bir akademik danışman ile birlikte dönem projesi hazırlayacaklardır. Programdaki tüm dersler seçmelidir.  

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü Lisansüstü Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Veri Bilimi Tezsiz Yüksek Lisans derecesine sahip olmak için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır. Adaylar toplam 60 AKTS ve 10 dersten az olmamak koşuluyla ders dönemini tamamlarlar.  

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 2. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı: Prof. Dr.Serpil Aktaş Altunay

Adres: Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü 06800 Beytepe Ankara

Tel: 0 (312) 297 79 00

e-mail:    spxl@hacettepe.edu.tr