GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Geomatik Mühendisliği Bölümü, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde 1995 yılında Jeodezi ve Fotogrametri adıyla kurulmuştur. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği olan bölüm adı, YÖK'ün 18 Nisan 2012 tarih ve B.30.0.EÖB-101.03.01-2816 sayısı ile Geomatik Mühendisliği olarak değiştirilmiştir. Lisans eğitimi henüz başlamamış olan Geomatik Mühendisliği bölümünde 2011-2012 Bahar yarıyılından itibaren Yüksek Lisans eğitimi verilmektedir. Yüksek Lisans programı hazırlanırken uluslararası alanda Geomatik Mühendisliği'nde görülen güncel gelişmeler dikkate alınmış olup, Türkiye'deki diğer emsal programlardan farklı olarak programlarımızda sürekli gelişen bilgi teknolojilerine ve bu teknolojilerin kullanılmasına ağırlık verilmiştir. Geomatik Mühendisliği bölümünde öğrencilerin hizmetine sunulmak üzere bir tane bilgisayar laboratuvarı mevcut olup, uzaktan algılama laboratuvarı, fotogrametri laboratuvarı, jeodezi ve ölçme laboratuvarı ve coğrafi bilgi sistemleri laboratuvarı kurulma aşamasındadır. Geomatik Mühendisliği yüksek lisans programında eğitim dili yüzde yüz Türkçe'dir. Ancak, enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirli programlarda bütün dersler ya da bazı dersler yabancı dilde verilebilir. Tezler ve tez çalışmalarına ilişkin raporlar Türkçe yazılır. İlgili akademik kurulun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir tezin ve çalışma raporlarının yabancı dilde yazılmasına karar verilebilir. Bu ve benzeri Hacettepe Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlar ile ilgili usul ve esaslar “Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği” ile belirlenmiştir.

(Link: http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Kabul ve kayıt işlemleri, eğitim – öğretim ve sınavlar Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre yürütülür. Yüksek Lisans Eğitim – Öğretim Programına üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinin Jeodezi ve Fotogrametri, Geomatik, Harita, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Maden, Çevre, İnşaat, Jeoloji, Şehir Bölge ve Planlama bölümlerinin yanı sıra, akademik yeterliliği Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nca onaylanan, en az 4 yıllık lisans eğitimi programı mezunları başvurabilir. Başvuracak adayların ALES Sayısal puan türünde üniversitemiz senatosunca saptanacak standart puanını almış olması beklenir. Adayların ÜDS, KPDS TEOFL ya da IELTS sınavlarından birinden asgari taban puanı almış olması ve İngilizce yabancı dil yeterliliğini sağlaması beklenir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe dil yeterlik derecesi, Senato tarafından belirlenen sınavlardan alınacak puana göre değerlendirilir.

(Link: http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Bu programdan mezun olmak için en az 24 kredi toplamında, zorunlu dersleri (3 adet), alan içi seçmeli dersleri (en az 5 adet), bir adet seminer dersini ve tez çalışmasını tamamlamış olmak gerekir. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise program, toplam 60 krediden az olmamak koşuluyla ders ve 60 krediden az olmamak koşuluyla tez/sanat çalışmasını içeren özel konular derslerinden oluşur. Programa kayıt yaptıran öğrencinin en geç 4. yarıyıl sonunda ders yükünü tamamlamış olması ve en geç 6. yarıyıl sonunda bir danışman eşliğinde yüksek lisans tezini teslim etmiş olması gerekir. Yüksek lisans tezi ve tez çalışmasına ilişkin raporlar Türkçe yazılır. İlgili akademik kurulun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir tez çalışması ve raporlarının raporlarının yabancı dilde yazılmasına karar verilebilir. Geomatik Mühendisliği yüksek lisans öğrecileri için başarı kriterleri H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.

Link: http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yurtiçi veya yurtdışındaki başka yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında öğrenim görmüş öğrencilerin önceki öğrenimlerinin Hacettepe Üniversitesi, Geomatik Mühendisliği Bölümünce nasıl tanınacağına ilişkin bilgiler H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde bulunabilir.

Link: http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın amacı; Ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları tarafından ihtiyaç duyulan konumsal veri desteğini; güncel mesleki teknoloji ve uygulamaları kullanarak doğru ve ekonomik olarak sağlayacak, ülkemizin bilimsel ve üretim gereksinimlerini karşılayacak yeterlilikte; sosyal ve çevresel olgulara duyarlı, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen mühendisler ve bilim insanları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Coğrafi Bilgi Teknolojileri sektörü hızla gelişen ve büyüyen sektörler arasındadır. Geomatik Mühendisliği lisans programı mezunları için iş sahası çok geniştir. Program mezunları kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarında, başta Coğrafi/Kent/Arazi/Afet Bilgi Sistemleri, altyapı, inşaat, imar, planlama, seyir, enerji, çevre, orman, ulaşım, savunma sanayi ve iletişim sektörleri olmak üzere, geniş bir yelpaze içerisinde çalışma olanağına sahiptirler. Özellikle ülkemiz şartları göz önüne alındığında bu sektörler ekonomik açıdan önemli bir yerde bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu sektörleri kalkındırarak gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek bir seviyeye ulaştırmak için uzmanlaşmış ve nitelikli Geomatik Mühendislerinin yetiştirilmesine gereksinim vardır. Geomatik Mühendisliği lisans ve yüksek lisans programı mezunlarının istihdam edilebileceği kamu kurumlarından bazıları şunlardır.

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı
 • Belediyeler
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 • İller Bankası Genel Müdürlüğü
 • Karayolları Genel Müdürlüğü
 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
 • İl Özel İdareleri

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Geomatik Mühendisliği Bölümü, Geomatik Yüksek Lisans programı öğrencisi, Anabilim Dalı Başkanlığı'nın gözetimi ve ders danışmanının onayı ile toplamda 24 yerel krediden (120 AKTS) az olmamak koşulu ile 3 zorunlu ve en az 5 seçmeli ders ile bunlara ek olarak zorunlu seminer dersini ve bir yüksek lisans tez çalışmasını başarıyla tamamlamakla yükümlüdür. Programda AKTS kredi toplamı 60'a eşit olan, 4 zorunlu (seminer dahil) ve 5 seçmeli ders bulunmakta olup, bunların dönemlere dağılımı öğretim programı tablosunda verilmektedir. Kalan 60 AKTS kredilik kısım ise 3. ve 4. yarıyıllarda yürütülecek olan tez çalışmasına (Özel Konular) karşılık gelmektedir. Seçmeli dersler toplamda 35 AKTS'lik kredi yükü ile programın %29'na karşılık gelmektedir. Seçmeli dersler hem bahar hem de güz yarıyılı için geniş bir havuzdan seçilebilir. Kalan 85 AKTS'lik (%71) ders yükü ise zorunlu dersler, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Seminer dersi zorunlu olup bahar ve güz yarıyıllarında açılacaktır.

Öğrenciler belirlenen ders programında yer alan dersleri alabilecekleri gibi, danışmanları tarafından gerekli görülmesi halinde, üniversite içi veya diğer üniversitelerin ilgili anabilim dallarında açılan Lisans ve Lisansüstü derslerden de alarak kredilerini tamamlayabilirler. Yüksek Lisans öğrencilerinin alacağı derslerden Anabilim Dalı Başkanlığı'nca uygun görülen ve onaylanan en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamlayan öğrenci, danışmanı yönetiminde bir tez hazırlamak zorundadır. Tez çalışması (GMT 800 – Özel Konular) 3. ve 4. yarıyıllarda yürütülecek olup her bir dönemde 30 AKTS lik bir krediye sahiptir. Tez konusu önerisi 2. Yarıyılın sonunda, program zorunlu derslerini başarı ile tamamlamış ve akademik ortalaması 2.75'in üzerinde olan öğrenciler tarafından verilebilir. Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nun onayına sunulur. Anabilim Dalı tarafından uygun görülen tez konusu önerisi Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bildirilir ve Enstitü onayıyla kesinleşir.

Geomatik Mühendisliği yüksek lisans programı için eğitim dili yüzde yüz Türkçe'dir. Ancak, enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirli programlarda bütün dersler ya da bazı dersler yabancı dilde verilebilir. Tezler ve çalışmasına ilişkin raporlar Türkçe yazılır. İlgili akademik kurulun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir tezin ve çalışma raporlarının yabancı dilde yazılmasına karar verilebilir.

Tezin yazılması ve savunulması dahil olmak üzere tüm program, H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bağlı kalınarak yürütülür.

(Link:http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı'nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

(Link: http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencinin öğrenimini tamamlamış ve mezun durumda kabul edilmesi için H.Ü. Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği belirtilen şartları sağlaması gereklidir.

(Link: http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Mustafa TÜRKER

E-Posta: mturker@hacettepe.edu.tr

Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı