GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI (İNG.)
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Geomatik Mühendisliği Bölümü Lisans Programı, eğitim dili İngilizce olarak 2013-2014 öğretim yılı güz döneminde başlamıştır. Yüksek Lisans Programı'nda ise eğitim 2011-2012 bahar yarıyılından itibaren sürdürülmektedir.

Geomatik Mühendisliği Doktora Programı, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Geomatik Mühendisliği Anabilim Dalı altında sürdürülmektedir. Programın eğitim dili İngilizcedir. Doktora Programı içeriğinde, geomatik mühendisliği alanında uluslararası düzeydeki güncel gelişmeler dikkate alınarak, bilgi teknolojilerine ve bu teknolojilerin kullanılmasına ağırlık verilmiştir. Öğrenciler jeodezi, ölçme tekniği, fotogrametri, uzaktan algılama, küresel navigasyon uydu sistemleri, coğrafi bilgi sistemleri, kartografya, kamu ölçmeleri gibi disiplinlerden uzmanlaşmak istediği alanı seçerek eğitimini sürdürme imkânına sahiptir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Programa kabul için adayın aşağıdaki koşulları sağlamış olması gerekmektedir:

· Bölümün onay verdiği alanlardan lisans ve yüksek lisans diploması almış olmak.

· Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) Üniversite Senatosu tarafından belirlenen asgari puanı sağlamış olmak.

· Merkezi yabancı dil sınavından ya da ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından programın giriş koşullarında belirtilen yabancı dil asgari puanını sağlamış olmak.

· Sözlü ve/veya yazılı giriş sınavından gerekli puanı almış olmak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Geomatik Mühendisliği alanında doktora derecesi alabilmek için toplam 240 AKTS kredisi tamamlanmalıdır. Bunun toplam 90 AKTS kredilik kısmı zorunlu ve seçmeli derslerden, 30 AKTS kredilik kısmı “Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık” çalışmasından ve 120 AKTS kredilik kısmı ise tez çalışmalarından sağlanmalıdır. Öğrenci hazırladığı doktora tezini jüri önünde sunarak tez savunma sınavında başarılı olmalıdır. Dersten başarılı sayılma, ağırlıklı not ortalaması ve mezuniyet için gerekli diğer koşullar “Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve ilgili Senato kararları ile düzenlenmiştir

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Üniversite veya diğer yükseköğretim kurumlarının doktora programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Doktora Programına yatay geçiş yapmak için başvuruda bulunabilirler. Başvuruların kabul şartları ve önceki öğrenimin intibakı ile ilgili diğer koşullar “Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Geomatik ve geoinformatik alanlarında bilimsel araştırma projelerini hazırlama ve yürütme yeteneğine sahip, güncel mesleki teknoloji ve uygulamaları kullanan ve geliştiren, ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel ve üretim gereksinimleri karşılayacak teknik yeterlilikte, sosyal ve çevresel olgulara duyarlı, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen mühendisler ve bilim insanları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu doktora programından mezun olanlar, birçok kamu kuruluşunda istihdam edilebilirler. Bu kurumlardan bazıları; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Belediyeler ve İl Özel İdareleri'dir. Kamu kurumlarının yanı sıra inşaat, enerji, altyapı ve madencilik gibi sektörlerde faaliyet gösteren özel şirketlerin araştırma geliştirme birimlerinde çalışabilir; TÜBİTAK ve kurulması planlanan Türkiye Uzay Ajansı başta olmak üzere yurtiçi ve yurtdışı araştırma kurumlarında ve üniversitelerde görev alabilirler.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Geomatik Mühendisliği Doktora Programı eğitim dili İngilizce'dir. Programın yapısı “Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” esasları doğrultusunda oluşturulmuştur.

Program zorunlu ve seçmeli dersler, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Program kapsamında en az 8 seçmeli dersten tamamlanacak en az 80 AKTS kredilik seçmeli ders yükü, 10 AKTS kredilik “Seminer” dersi, 30 AKTS kredilik “Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık” çalışması ve 120 AKTS kredilik tez çalışması (“Özel Konular”) olmak üzere toplamda 240 AKTS kredilik çalışmanın tamamlanması gerekmektedir. 1 AKTS kredisi 30 saatlik iş yüküne denk gelmektedir.

Programda “Seminer”, “Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık” ve “Özel Konular” dışında sunulan tüm dersler seçmeli statüsündedir. Seçmeli derslerden tamamlanması gereken 80 AKTS, 90 AKTS kredilik toplam ders yükünün %89'una denk gelmektedir.

Ders yükünü başarıyla tamamlayan ve akademik ortalaması “Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde belirtilen asgari koşulu sağlayan öğrenciler doktora yeterlik sınavına girebilirler. Doktora yeterlik sınavının yanı sıra öğrencilerin mezuniyetlerine kadar tez çalışmasını ve tez savunma sınavını ilgili yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde başarılı bir şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ders bilgi paketinde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak “Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencinin mezun olabilmesi için:

- Zorunlu ve seçmeli derslerden 90 AKTS, “doktora yeterlik sınavına hazırlık” çalışmasından 30 AKTS ve tez çalışmasından 120 AKTS olmak üzere toplam 240 AKTS kredisini tamamlamış olması,

- Doktora yeterlik sınavında başarılı olması,

- Hazırladığı doktora tezini, doktora tez jürisi önünde sunarak tez savunma sınavında başarılı olması,

gerekmektedir.

Dersten başarılı sayılma, ağırlıklı not ortalaması ve mezuniyet için gerekli diğer koşullar “Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve ilgili Senato kararları ile düzenlenmiştir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön


Prof. Dr. Mustafa TÜRKER

Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı

E-Posta: mturker@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 297 6990

Faks: +90 312 297 6167

Adres: Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara

Web Adresi: http://geomatik.hacettepe.edu.tr