FİZİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Bölümümüz kuruluşundan itibaren yürütmekte olduğu yüksek lisans ve doktora programlarına özel önem vermektedir. Bölümümüzden yüksek lisans ve doktora derecesini almış çok sayıda bilim insanı gerek üniversitemizde, gerek ülkemizin farklı üniversitelerinde bilim alanında önemli katkılar vermişlerdir. Doktora programımız yüksek lisans programı ile bütünleşmiş şekilde tasarlanmıştır. Yüksek lisans derecesinden başlayarak uzmanlık alanlarında seçmeli dersler ve bölümümüzde mevcut araştırma laboratuvarlarının etkin kullanımıyla mezunlarımızın teknolojik bilimsel araştırma yetenekleri en üst seviyede gelişmektedir. Program dili Türkçedir, ancak öğrenciler programa kabul edilebilmek için YÖK'ün belirlediği bir İngilizce seviye tespit sınavına katılarak Bölümün belirlediği dil puanı eşiğini aşmak durumundadır. Öğrencilerin bu seviyede kullanabilecekleri kitap makale vb. dokümanların yabancı dilde bulunması onların zorunlu olarak yabancı dil hakimiyetlerinin en üst seviyede olmasını gerektirmektir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre yapılır. Programa kabul için koşullar:
a) Fizik Mühendisliği anabilim dalına ilişkin esaslarda belirlenen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan bir yüksek öğrenim kurumundan yüksek lisans diplomasına sahip olmak,
b) Başvurduğu programın puan türünden Senato tarafından belirlenecek ALES veya eşdeğeri bir sınav puanına sahip olmak,
c) Senato tarafından kabul edilerek başarı taban puanı belirlenen ÜDS ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan KPDS, TOEFL ve benzeri dil sınavlarında asgari taban puanına sahip olmak.
http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf Bu programa kabul edilecek adayların lisans eğitimini fizik mühendisliği veya mühendislik fakültelerinin diğer bölümleri ile fen fakültelerinin fizik bölümünden en az 2.50 ortalama (4' lük sistemde) akademik ile tamamlamış olmaları gerekir. Doktora programına başvuran adaylardan başarılı bulunan ancak lisans ve yüksek lisans öğrenimini Bölümümüz dışında tamamlayanlar için, gerek duyulursa sınav jürisinin önerisi doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla düzenlenip yürütülen Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7. Maddesinde açıklanan bilimsel hazırlık programı uygulanır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Mühendisliği Anabilim doktora programını tamamlamak için gerekli 240 AKTS kredi koşulu sağlanmalıdır. Bu kredinin 30 kredisi yeterliliğe hazırlık dersinden olmak üzere toplam 120 kredilik kısmı ders, geri kalan 120 kredilik kısmı ise tez çalışmasından alınmalıdır.
Programa kayıtlı öğrenci bulunduğu dönemin (ders ya da tez) gerektirdiği başarı koşulunu sağlamak zorundadır. Zorunlu ve seçmeli dersler D.8.'de, mezuniyet için sağlanması gereken koşullar detaylı olarak D.16.'da verilmiştir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yurtiçi veya yurtdışında eşdeğer bir programda öğrenimine başlamış öğrenciler yatay geçiş için Fen Bilimleri Enstitüsü'ne başvuru yapabilirler. Öğrenci kabulü yönetmelikler ve Fizik Mühendisliği Anabilim dalı tarafından ön görülen kontenjanlar çerçevesinde dönem başlamadan, her bir öğrenci için şartlar ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.
Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları (örneğin Erasmus) kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler Enstitü Anabilim Dalı`nda İngilizce olarak verilen dersleri alabilirler. Öğrenci Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse Ders Planı`nda belirtilen herhangi bir Türkçe derse kayıt yaptırabilir. Bu kapsamda Üniversitemize gelmek isteyen öğrenciler programa başvuru ve kayıt işlemlerini Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Erasmus Ofisine yapmaktadırlar. Başvuru süreci ve işlemler ile ilgili detaylı bilgiler Erasmus Ofisi`nin internet adresinde mevcuttur.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Fizik ve Fizik Mühendisliğinin çeşitli alanlarında üst düzey bilgi ve beceriye sahip, araştırmalar yapıp bilim ve teknoloji üretebilecek ve öğretebilecek mühendisler yetiştirmek, nitelikli araştırıcı olarak çalışacak bilim insanlarına evrensel normlarda bilimsel bilgi ve donanım kazandırmak.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımız yurtiçinde veya yurtdışındaki üniversitelerin yanında bilimsel veya teknik araştırmalar yapan kurum ve kuruluşlarda iş bulmaktadırlar. Halen pek çok mezunumuz kamu kurumlarının yanı sıra ASELSAN, HAVELSAN, TAI, ROKETSAN, VESTEL, Türk Telekom, vd. özel şirketlerde mühendis, TÜBİTAK'ın çeşitli enstitülerinde araştırmacı olarak görev yapmaktadırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Fizik Mühendisliği Anabilim dalı doktora programı 8 yarıyıldan ve her yarıyılda 30 AKTS değerinde olmak üzere toplam 240 AKTS krediden oluşmaktadır. Programda Seminer, Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık ve Özel Konular dersleri hariç 2 zorunlu ve 15 seçmeli olmak üzere 17 ders bulunmaktadır. Seçmeli dersler birinci yarıyıldan itibaren verilmeye başlanır.
Programdaki derslerle ilgili ön koşullar öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ders bilgi paketlerinde yer almaktadır. En fazla üç seçmeli ders danışmanın önerisi ve Anabilim Dalı Başkanı'nın onayı ile bölüm dışından alınabilir. Doktora programına kabul edilmiş ancak programdaki zorunlu derslerin ön koşullarını yerine getirmemiş öğrenciler, önkoşullarda yer alan dersleri bilimsel hazırlıkla tamamlar.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ders bilgi paketinde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Fizik Mühendisliği Doktora Programı'ndan mezun olmak olabilmek için Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre 120 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışması olmak üzere toplam 240 AKTS kredisi sağlanmalıdır.


Mezun olabilmek için öğrencilerimizin izlemesi gereken adımlar şöyledir:
-Programdaki en az 2 zorunlu ders (28 AKTS) ve 7 seçmeli ders (56 AKTS) ve Seminer (6 AKTS) derslerini genel akademik ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olacak şekilde başarıyla tamamlanmalıdır.


-Öğrencinin, ders dönemini başarıyla tamamladıktan sonra doktora yeterlik sınavından geçmesi gerekmektedir.


-Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci doktora tez önerisini tez izleme komitesi önünde sunar ve kabul edilmesi durumunda tez danışmanı denetiminde tez çalışmalarına başlar.
-Öğrenci ilgili yönetmeliğin tanımladığı süre içinde tez çalışmalarını bitirerek jüri önünde tezini savunur.


-Öğrenciye, tüm derslerinden geçip gerekli koşulları sağlaması ve tez savunma sınavı jürisinin yapılan tezi yeterli bulması halinde doktora derecesi verilir.


Mezuniyet koşulları ile ilgili diğer detaylı bilgiler H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde verilmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Mustafa POLAT

E-posta: polat@hacettepe.edu.tr

Tel: 0 (312) 297 72 06

Fax: 0 (312) 299 20 37

Hacettepe Üniversitesi
Fizik Mühendisliği Bölümü
Beytepe/ANKARA