ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİGİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 1976 yılında lisansüstü eğitimi vermeye başlamıştır. Yüksek lisans programı halen Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı altında açılmaktadır. Çoğunluğu yüksek lisans öğrencisi olmak üzere 250'nin üzerinde lisansüstü eğitim alan öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilerimiz Sinyal İşleme, Haberleşme, Elektromanyetik Kuramı ve Mikrodalga, Kontrol Kuramı, Elektrik Makinaları ve Elektrik Tesisleri alanları başta olmak üzere Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin ilgilendiği pek çok alandan, uzmanlaşmak istediği alanı seçerek eğitimini sürdürme olanağına sahiptir. Öğrenciler yüksek lisans eğitimleri boyunca, seçtikleri alanla ilgili dersleri alıp, konuyla ilgili bir öğretim üyesinin denetiminde tez çalışması yapmaktadır.

Program dili Türkçe'dir, ancak öğrenciler programa kabul edilebilmek için bir İngilizce seviye tespit sınavından belirlenen eşiği aşmak durumundadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Programa kabul için adayın

- bölümün kabul ettiği alanlardan birinden lisans diploması almış,

- Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndan (ALES) gerekli puanı almış,

- TOEFL / KPDS/ IELTS/ ÜDS veya Senato tarfından belirlenmiş başka bir İngilizce seviye tespit sınavından gerekli puanı almış,

- mülakat sonucunda gerekli puanı almış olması gereklidir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin sağlaması gereken koşullar şunlardır:

- en az 60 AKTS (24 ulusal kredi) karşılığı enaz 7 ders ve bir seminer dersinden en az C1 derecesiyle geçmiş olmak.

- 4.0 üzerinden en az 2.75 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak.

- 60 AKTS'ye karşılık gelen bir yüksek lisans tez çalışması yapmak, bu çalışmayı jüri önünde sunmak ve tez savunma sınavında başarılı olmak.

Öğrencilerin başarıyla geçtikleri tüm derslerin en az ikisinin aşağıdaki ders grubundan olması zorunludur:

  • ELE 601 Doğrusal Sistem Kuramı
  • ELE 604 Optimizasyon
  • ELE 608 Elektrik Mühendisliğinde Nümerik Yöntemler
  • ELE 609 Olasılık Kuramı ve Olasılıksal Süreçler
  • ELE 670 İstatistiksel Sinyal İşleme

Mezuniyet koşulları ile ilgili diğer detaylı bilgiler H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde verilmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurtiçi veya yurtdışında başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin Bölüm tarafından tanınmasının detayları Fen Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde verilmektedir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin belirli alanlarında uzmanlaşmış, üst düzey bilgi ve becerisini problem çözme ve analitik yaklaşım geliştirmede kullanabilen, yüksek teknoloji içeren projelerde çalışabilecek üstün nitelikli mühendisler yetiştirmek.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımız özel sektörde ve kamuda kolaylıkla iş bulmakta, özellikle yüksek teknoloji şirketlerinde, araştırma ve geliştirme alanlarında tercih edilmektedirler. Halen pek çok mezunumuz kamu kurumlarının yanı sıra ASELSAN, HAVELSAN, TAI, ROKETSAN, Türk Telekom, vs. özel şirketlerde mühendis, TÜBİTAK'ın çeşitli enstitüleri, ulusal ve yurtdışı üniversiteler ile ulusal ve uluslararası araştırma kurumlarında araştırmacı ve akademisyen olarak görev almaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bölümde verilen tüm derslerin süresi bir dönemdir. Derslerin hepsi kuramsal ders formundadır. Derslerde fiili olarak önkoşul kısıtı bulunmamaktadır.

1 AKTS kredisi 25 ila 30 saatlik işyüküne eşdeğerdir.

Öğrencilerin aldıkları tüm derslerin en az ikisinin aşağıdaki ders grubundan alınması zorunludur:

ELE 601 Doğrusal Sistem Kuramı

ELE 604 Optimizasyon

ELE 608 Elektrik Mühendisliğinde Nümerik Yöntemler

ELE 609 Olasılık Kuramı ve Olasılıksal Süreçler

ELE 670 İstatistiksel Sinyal İşleme

Bunlar dışında öğrenciler, danışmanlarının yönlendirmesi doğrultusunda, bulundukları dönemde açılan seçmeli derslerden istediklerini alabilmektedir. Danışman onayı ile en fazla iki seçmeli ders bölümün lisans programının dördüncü sınıf dersleri arasından seçilebilir. En fazla üç seçmeli ders danışmanın önerisi ve Anabilim Dalı Başkanı'nın onayı ile bölüm dışından alınabilir. Ders döneminde öğrencinin tez danışmanının kontrolünde, ELE 699 Seminer dersinden de başarılı olması gereklidir.

Öğrencinin en geç üçüncü dönem kayıt haftasının başına kadar ilgilendiği konuda çalışan bir öğretim üyesi ile anlaşarak tez danışmanını belirlemesi gerekmektedir.

Öğrencinin aldığı dersleri ve akademik gelişimini, tez danışmanı belirlenene kadar bölümün belirlediği ders danışmanı takip eder. Belirlendikten sonra tez danışmanı bu görevi üstlenir.

Öğrenci tez önerisi verip tez danışmanını belirledikten sonra tez çalışmalarına başlar. Öğrenci ilgili yönetmeliğin tanımladığı süre içinde tez çalışmalarını bitirerek bir jüri önünde savunur.

Öğrenciye, tüm derslerinden geçip gerekli koşulları sağladığında ve tez savunma sınavı jürisince yaptığı tez yeterli bulunduğunda yüksek lisans derecesi verilir.

Öğrencinin hakları, sorumlulukları ve lisansüstü eğitim sürecinin detayları Fen Bilimleri Enstitüsü, Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde verilmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olmak için – seminer dersi ve en az 7 dersten oluşan 60 AKTS (24 ulusal kredi) kredilik dersi başarı ile tamamlamak,

– dörtlük sisteme göre en az 2.75 genel akademik ortalama elde etmek ve

– tezini Tez Savunma Jürisi önünde sunarak başarılı olmak gerekmektedir.

Mezun olabilmek için öğrencilerin başarıyla geçtikleri tüm derslerin en az ikisinin aşağıdaki ders grubundan olması zorunludur:

ELE 601 Doğrusal Sistem Kuramı

ELE 604 Optimizasyon

ELE 608 Elektrik Mühendisliğinde Nümerik Yöntemler

ELE 609 Olasılık Kuramı ve Olasılıksal Süreçler

ELE 670 İstatistiksel Sinyal İşleme

Mezuniyet koşulları ile ilgili diğer detaylı bilgiler H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde verilmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. Birsen Saka Tanatar

Bölüm Başkanı

E-Posta: info@ee.hacettepe.edu.tr

Tel: +90-312-2977000

Fax: +90-312-2992125

Adres: Hacettepe Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Müh.Böl., Beytepe, Ankara

Web Adresi: http://www.ee.hacettepe.edu.tr

e-mail:birsen@hacettepe.edu.tr