ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi'nde çevre mühendisliği alanındaki çalışmalar 1990 yılında Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulması ile başlamıştır. 1993 yılında, Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak Çevre Bilimleri Anabilim Dalı kurulması ile Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınmasına başlanmıştır. Bu programda sürdürülebilirlik odaklı bir eğitim sunulmakla birlikte çok çeşitli alt uzmanlık alanlarından kuramsal ve uygulamalı bilgiler içeren dersler bulunmaktadır.

Bölümümüzde çevresel problemlerin tespitine ve çözümüne ve yeni teknolojilerin geliştirilmesine olanak sağlayacak ölçekte bir ileri araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Bölümümüz öğretim dili Fen Bilimleri Enstitüsü'nün tüm programları gibi Türkçe olmakla birlikte program mezunlarının İngilizce etkin, yeterli sözlü ve yazılı iletişim yetkinliklerini kazanmalarını veya geliştirmelerini sağlamak amacıyla dersler İngilizce kitaplar ve literatür ile desteklenmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Başvuru, kabul ve kayıt işlemleri ‘Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre yürütülür (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf). Yüksek Lisans programına ulusal ve uluslararası üniversitelerin Çevre, Kimya, Jeoloji, Hidrojeoloji, Maden, İnşaat, Fizik, Gıda, Makina, Ziraat, Orman, Endüstri ve Elektrik Mühendisliği bölümlerinin yanı sıra, Şehir ve Bölge Planlama, Kimya, Fizik, İstatistik, Matematik, Biyoloji, Ekonomi, Kamu Yönetimi, Hukuk ve İşletme bölümlerinden lisans derecesine sahip olanlar başvurabilir.

Programa kabul edilen öğrenciler için gerekirse Anabilim Dalı Başkanının önerisi, Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nun ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun kararıyla en çok iki yarıyıl süreli Bilimsel Hazırlık programı düzenlenebilir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı öğrencileri Anabilim Dalı Başkanlığı'nın gözetimi ve ders danışmanının onayı ile yedi dersten az olmamak koşuluyla 60 AKTS'lik iş yüküne karşılık gelen toplam 21 ulusal kredilik ders yükü ile 3 ulusal kredili olarak alınan bir seminer dersini başarıyla tamamlamakla yükümlüdür.

Öğrenciler 60 AKTS'lik Yüksek Lisans tezi ile toplamda ise 120 AKTS'lik iş yüklerini tamamlamak zorundadırlar.

Öğrenciler belirlenen ders programında yer alan dersleri alabilecekleri gibi, danışmanları tarafından gerekli görülmesi halinde üniversite içi veya diğer üniversitelerin ilgili anabilim dallarında açılan Lisans ve Lisansüstü derslerden de alarak kredi tamamlayabilirler.

Kredili dersleri ve seminer dersini başarıyla tamamlayan öğrenci, danışmanı yönetiminde bir tez hazırlamak zorundadır. Tez konusu önerisi Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nun onayına sunulur. Anabilim Dalı tarafından uygun görülen tez konusu önerisi Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bildirilir ve Enstitü onayıyla kesinleşir. Tezin yazılması ve savunulması dahil olmak üzere tüm program, ‘Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre yürütülür.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Kredi transferi ve yatay geçişle öğrenci kabülü ‘Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre yürütülür.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın amacı mesleki kuramsal ve uygulama bilgi düzeyi yüksek, alanlarında daha yetkin, etkili, ve bilimsel camiada daha aktif rol alan, ve yerel, bölgesel, ve/veya küresel çevre sorunlarının belirlenmesinde ve çözümünde öncü rol oynayan, sürdürülebilirliğe ulaşmada araştırmaları ile yeni fikirler ve çözümler geliştirerek katkı sağlayan, etkili iletişim kurabilen, mesleki etik ilkelerine sahip seçkin mezunlar yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Lisansüstü programını tamamlayan öğrenciler çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel kuruluşlarda tam zamanlı olarak çevre mühendisliği ve yönetimi konularında çalışabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Yüksek Lisans öğrencilerinin kazanmaları gereken en az ulusal kredi miktarı 24 olup, 120 AKTS'ye karşılık gelmektedir. Programda AKTS değerlendirmesine göre zorunlu ders oranı %71 ve seçmeli ders oranı ise %29 olarak sunulmaktadır. Programa kabul edilen öğrenciler Çevre Mühendisliği Uygulamalarında Hesaplama Yöntemleri ve Sürdürülebilirlik derslerini almak zorundadırlar. Bunlara ek olarak seçmeli dersler havuzundan ve bölüm dışından en az beş ders ve seminer dersini almak zorundadırlar. Yüksek Lisans öğrencileri derslerini, doktora programındaki dersler arasından da seçebilirler. Program tezli yüksek lisans şeklinde olup, öğrenciler 3. ve 4. dönemlerde tez çalışmasına yönlendirilmektedirler. Öğrencinin gerçekleştireceği tez çalışması gözönünde bulundurularak danışmanının önerisi ile öğrenci seçmeli derslerini alır. Tez çalışmaları endüstride karşılaşılan bir probleme dayalı olarak çözüm önerisi getirme amacıyla kurgulanabileceği gibi, teknolojik gelişmeler , eğilimler ve yenilikçi yaklaşımlara bağlı olarak da belirlenebilir. Tez çalışmaları deneysel ve bilgisayar destekli çalışmalar şeklinde olabilmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma sistemi Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtildiği gibidir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet koşulları “Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar” bölümünde belirtildiği gibidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ

Hacettepe Üniversitesi

Çevre Mühendisliği Bölümü

06800 Beytepe Ankara-Türkiye

E-mail: ggullu@hacettepe.edu.tr

Web Adresi: http://www.cevre.hacettepe.edu.tr/

Telefon: +90 312 297 7800

Fax: 0090 312 299 2053