EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI(TEZSİZ/U.E)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Eğitimde Bilişim Teknolojileri Ana Bilim Dalı, öğretim teknolojileri ve uzaktan eğitim alanında yetişmiş insan gücü gereksiniminin bir kısmını karşılayabilmek, özel ve kamu sektörüne eğitimde bilişim teknolojileri alanında uzman yetiştirmek ve alanın bilimsel gelişimi için yayın ve araştırmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. Programın temel araştırma konuları, e-öğrenme, bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitimde yayılımı ve entegrasyonu, yapılandırmacı öğretim tasarım ve değerlendirme modelleri, eğitsel bilgisayar oyunları, çevrimiçi öğrenme, teknoloji politikaları, çoklu ortam tasarımları, kullanılabilirlik ve insan bilgisayar etkileşimi, bilişsel süreçler ve e-öğrenme ortamlarına yansımalarıdır.

Bilişim Enstitüsü altında 1,5 yıllık (3 yarıyıl) uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programına, 2017-2018 öğretim yılından itibaren üniversitemiz Bilişim Enstitüsüne bağlı Eğitimde Bilişim Teknolojileri tezsiz yüksek lisans programına öğrenci alınmaya başlanacaktır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Yönergesindeki koşulların sağlanması gerekmektedir. Ayrıca bu programa başvuracak kişilerin ileri düzeyde bilgisayar kullanıcısı olması ve başvuruda bulunduğunda iş ortamında bilişim teknolojilerinden en az iki yıldır yaygın biçimde yararlanıyor olması tercih nedeni olacaktır. 

Yüksek lisans programına, eğitim fakültelerinin lisans programlarının birinden mezun olanlar, öğretmenler, aday öğretmenler ve bilişim teknolojileri sektöründe çalışanlar başvurabilir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Eğitimde Bilişim Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programının normal süresi 1.5 yıldır (3 yarıyıldır). Bu süreyi aşan öğrencilere Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili  maddesinde belirtilen Tezsiz Yüksek Lisans Programı esasları uygulanır. Eğitimde Bilişim Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programı toplam ulusal 30 kredi ve 90 AKTS'den az olmamak koşuluyla en az 10 ders ile bir dönem projesi dersinden oluşur. Öğrencinin alacağı toplam AKTS miktarı yarıyıllara bölünmüş olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Üniversite içinden veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ana bilim dalının uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapabilmek mümkündür. Bunun için gereken koşullar, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?nde belirtilmiştir. Ayrıca, bir yükseköğretim kurumunda lisans ya da lisansüstü öğrenim gören ya da bu öğrenimlerini tamamlayarak belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak isteyenler, ders sorumlusu ve ilgili anabilim dalı başkanının uygun görüşleri ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilerek belirlenen derslere devam edebilirler. 

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Öğretim/Öğrenme Teknolojileri son yıllarda çoklu-ortam teknolojileri ve web teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte daha da önem kazanmıştır. Ayrıca, Türkiye ilk, orta ve lise okullarında bilgisayar ve internete dayalı eğitimin uygulanması için büyük bir hedef belirlemiştir. Öte yandan Yüksek Öğretim Kurumu internete dayalı eğitim konusunda üniversiteler için yayınladığı bir yönetmelikle de bu konuda önemli adımlardan birini atmıştır. Özel sektör ise eğitimde içerik sağlama ve bu içeriğin bilgisayar ve internet ortamlarında gösterimi konusunda büyük yatırımlara girmektedir. Gerek dünyanın çeşitli ülkelerinde ve gerekse Türkiye'de gitgide önemini artıran Öğretim Teknolojileri ve uzaktan eğitim alanında yetişmiş insan gücüne gereksinim kendini hissettirmektedir. Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin amacı, bilgisayara dayalı teknolojilerin öğrenme-öğretme süreçlerinde kullanımı, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve uzaktan eğitim konularında kuramsal ve uygulamalı bilgi edinmelerini ve bu alanda çalışmak için gerekli temel eğitimi almalarını sağlamaktır.

Eğitimde Bilişim Teknolojileri Tezsiz Yüksek Lisans Programında eğitim uzaktan eğitim yoluyla verilecektir. Uzaktan eğitim ile bireylerin zaman ve mekan açısından karşılaştıkları çeşitli sınırlamalar giderilebilecek olup daha geniş bir öğrenci kitlesinin bu eğitim hizmetinden yararlanması hedeflenmektedir. Ülkemizde de yükseköğretim düzeyinde uzaktan eğitim yoluyla sunulan lisansüstü programlar gittikçe yaygınlaşmaktadır. Ulaşım ve erişim sorunu olmadan istenilen yerde ve zamanda derse erişim sağlanıp konulara ilişkin alıştırmalar yapılabilir. Benzer şekilde eşzamanlı ve eşzamanlı olmayan metin, ses ve görüntü tabanlı etkileşim ortamları ile öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci arasındaki iletişim sürdürülebilir. Farklı bilgisayar uygulamaları ile desteklenen ders içerikleri de öğrenenler için konuların anlaşılması ve programın hedeflerine ulaşması kapsamında işe koşulabilir. Bu sayede farklı nedenlerle bu tarz eğitimlere erişimi olmayan bireylerin uzaktan eğitim ile sistem içerisinde gelişimlerine destek olunup, uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı ile ülkemizdeki hem öğretmenlerin mesleki gelişim süreçlerine, hem de farklı sektörlerde bilişim teknolojilerine dayalı eğitim veren kurum ve kuruluşlarda görev yapan eğitmenlere katkıda bulunulabileceği düşünülmektedir. 

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu program mezunları kamu ya da özel sektörde yetkin eğitimde bilişim teknolojileri uzmanları olarak çalışabilirler. Mezunlar, özel sektörde görev alabilecekleri gibi, çeşitli uzaktan eğitim kurumlarında e-öğrenme uzmanı olarak da çalışabilirler. Bunların yanı sıra TRT, TÜBİTAK gibi kurum ve kuruluşlarda da yayımcı, uzman ya da uzman yardımcısı gibi kadrolarda istihdam edilebilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Eğitimde Bilişim Teknolojileri Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı 3 yarıyıllık bir programdır. Programda yer alan derslerin %33?ü zorunlu, %67?si seçmeli ders statüsünde yer almaktadır. Öğrenciler toplam 90 AKTS?yi tamamlamakla yükümlüdürler.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planı?nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve YÖK Uzaktan Eğitim Yönetmeliğinde belirtilen değerlendirme süreçleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ninhükümleri uygulanır. Programakabul edilen öğrenciler en az 30 ulusal kredilik ders almak ve Dönem Projesini başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise öğrenciler, dönem projesiyle birlikte en az 90 AKTS?si başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırır ve yarıyıl sonunda danışmanına yazılı bir proje raporu sunar. 

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Uzaktan Eğitim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Ahmet İlhan Şen

Tel: 0312 297 8601

E-posta: ailhan@hacettepe.edu.tr