ÜROONKOLOJİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, kurulduğu günden itibaren sadece iyi hekimlik uygulamalarıyla değil, yetiştirdiği nitelikli elemanlar aracılığıyla da Türk Üroloji camiasının öncü ve lider kurumu olmuştur.  Üroonkoloji, genel üroloji eğitimi sonrası özel olarak uzmanlaşmayı gerektiren ayrıcalıklı bir alandır. Ürolojik kanserlerde cerrahi tedavi teknik olarak zor olmakla birlikte iyi bir cerrahi, sağkalıma etkin çözüm sağlar ve hastanın yaşam kalitesini direkt olarak etkiler. Bu nedenle üroonkoloji ile uğraşan hekimin multidisipliner, düzenli ve standardize edilmiş teorik ve pratik bir eğitim sürecinden geçmiş olması gerekmektedir. Gelişmiş ülkelerde son 30 yıl içinde bu alanda çok önemli gelişmeler yaşanmış; güçlü, üretken uzmanlık dernekleri kurulmuş, bilhassa ABD?de standartları iyi belirlenmiş üroonkoloji uzmanlık eğitimi (fellowship) programları hızla oluşturularak yaygınlık kazanmıştır. Ülkemizde ise uzmanlık eğitimi veren Üniversite ve Devlet hastanelerimizin büyük çoğunluğunda üroonkoloji alanında yetkinleşmiş öğretim üyesi sınırlı sayıdadır. Bununla birlikte ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar, kongreler düzenlemek, üroonkoloji eğitiminde kullanılacak dergi, kitap gibi yayınları hazırlamak, fakülte ve uzmanlık sonrası akademik geliştirme çalışmalarını sürdürmek, araştırmalar yapmak, üyelerinin mesleki çalışmalarında yetişme ve gelişmelerini sağlamak, haklarını korumak ve arttırmak, gerektiğinde devlet organları ve tüzel kuruluşlarla amaçları yönünde ilişki kurarak güç birliği ve yararlık sağlamak amacıyla 1999 yılında Üroonkoloji Derneği kurulmuştur.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, üroonkoloji alanındaki öncü kliniklerden biri olması nedeniyle bu alanda vasıflı, yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla bu programın açılmasına karar verilmiştir. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski Başkanı Prof. Dr. Haluk Özen, Üroonkoloji Derneği kurucu üyesidir. Üroonkoloji Derneğinin en önemli bilimsel organizasyonu olan Üroonkoloji Kongresi?nin kökeni 1992 yılında ilk defa Dr. Haluk Özen tarafından düzenlenen uluslararası katılımlı Ankara Üroonkoloji Kursu?na dayanmaktadır. Ayrıca Anabilim Dalımız bünyesinde şimdiye kadar Dr. Haluk Özen?in önderliğinde 8 uzman üroonkoloji alanında eğitim almıştır. 

Önerdiğimiz ?üroonkoloji? yüksek lisans programı üroonkolojiyi yıllardır üstlenmiş ve bir referans merkezi haline gelmiş olan Anabilim Dalımızda yürütülecektir. Lisans öğrencisinin üroonkoloji alanında temel bilimsel bir araştırmayı iki yıl içinde tamamlaması hedeflenecektir. Bu programın başlamasının konu ile ilgili hassasiyeti arttıracağı ve ülke çapında bir eğitimin de başlangıcı olacağı kanısındayız. 

 Programın dili Türkçedir. Öğrenciler mezun olmak için toplam 30 krediden ve 60 AKTS?den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersini tamamlamış olmalıdır. Eğitim programı teorik derslerin yanı sıra hasta değerlendirme/izleme gibi klinik beceriler; prostat biyopsisi, fleksible sistoskopi vb. pratik uygulamalar; cerrahi tedavilere aktif katılımı içermektedir. Programda belirtilen temel ve mesleki derslerle ilgili seçmeli dersler, Anabilim Dalımızın ilgili uzman öğretim üyeleri dışında HÜ SBE bünyesinde bulunan ilgili bölümler tarafından verilecektir. Uygulamalı dersler HÜTF Üroloji Anabilim Dalı klinik, poliklinik ve ameliyathanelerinde yürütülecektir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Üroonkoloji tezsiz yüksek lisans programına kabul edilmek için Üroloji Uzmanı olmak, Merkezi yabancı dil sınavından ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından anabilim dalı başkanlıklarınca belirlenen ve Senato tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından en az 80 puan almış olmak, HÜ SBE lisansüstü program öğrenci başvuru koşullarını yerine getirmek gerekmektedir. (http.//www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/yönetmelik.html). Öğrencinin Avrupa Üroloji Kurulu (EBU) veya Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları (TÜYK) başarı belgesine sahip olmasına başvuruların değerlendirilmesinde önem verilecektir.

Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan Yabancı Dil taban puanına sahip olmak http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/alesdil_puanlari-183

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programdan mezun olmak için öğrencilerin 60 AKTS kredi miktarını seçmeli ve zorunlu dersler ile birlikte dönem projesini tamamlaması gerekmektedir. Toplam ders kredilerinin en az % 40?ının alan içi ve dışı seçmeli derslerden kazanılması, derslerin HÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre dersleri ve dönem projesini başarı ile tamamlaması ve en az 2.50 genel akademik ortalamanın sağlanması gereklidir. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yurt içinde benzeri bir program mevcut değildir. Yurt dışındaki başka bir merkezde eş değer bir öğrenim gören ve en az bir yarı yılı tamamlamış olan başarılı öğrencilerin yatay geçiş yapması olanaklıdır. Başvuruların kabul edilebilmesi için anabilim dalında tezsiz yüksek lisans öğrenci kontenjanın olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarı yıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden en az C1 notu ile geçmiş olması gerekir. Yatay geçiş ve derslerin tanınması Üroonkoloji tezsiz yüksek lisans programı Akademik Kurulda görüşülerek kabul edilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Üroonkoloji yüksek lisans programının hedefleri şunlardır:

  1. Ürolojik kanserlerde tanı ve ayırıcı tanı yapabilme yeteneğinin geliştirilmesi.
  2. Tedavi ve hasta izlem süreçlerinin planlanması yeteneğinin geliştirilmesi.
  3. Üroonkolojik cerrahi yeteneğinin geliştirilmesi.
  4. Akademik bilgiye ulaşım ve bilgiyi kullanma yeteneğinin geliştirilmesi.
  5. Klinik araştırmaları planlamak, proje hazırlamak ve üretilen bilgiyi bilimsel toplantılarda sunmak.
  6. Sürekli eğitim programları geliştirmek.
  7. Eğitimde kaliteyi arttırmak için interaktif toplantı, seminer, olgu ve literatür sunumları, araştırma planlama ve uygulama toplantıları gibi aktivitelerde aktif görev almak. 

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programdan mezun olan Üroloji Uzmanları, eğitim kurumlarında eğitici olarak görevlendirilerek üroloji uzmanlık eğitimine; Devlet ve Özel hastanelerde Üroonkoloji uzmanı olarak görev almak suretiyle hastaların bilimsel ilkeler ışığında daha etkin ve doğru tedavisine katkıda bulunabilirler. 

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program, teorik ve uygulamalı dersler ve dönem projesinden (1 adet bilmsel makale yazımı ve yayınlanmak üzere hakemli bir dergiye yollanması) oluşmaktadır. Derslerin %60?ı zorunlu, %40?ı seçmelidir. Seçmeli dersler, alan içi ve alan dışı (epidemiyoloji, istatistik vb) derslerden oluşmakta ve eğitimin ilk yarı yılından itibaren başlamaktadır. Uygulamalı dersler, Üroloji klinik, poliklinik ve ameliyathanelerinde yapılmaktadır. Programda yer alan zorunlu dersler dönemlik olup, seçmeli dersler her iki dönemde de açılabilmektedir. Programdaki dersler, ilk yarı yıldan itibaren öğrenciye alan ile ilgili temel bilgileri sağlarken, uygulamalı derslerde öğrenilen bilginin beceri ve yetkinliğe dönüştürülmesi hedeflenir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Programdan mezun olmak için öğrencilerin toplam 30 krediden az olmamak şartıyla toplam 60AKTS ders ve dönem projesini tamamlaması, bu toplam kredinin en az %40 ?ının alan içi ve dışı seçmeli derslerden kazanması, programın öngördüğü bütün ders, uygulama ve dönem projesi çalışmasını HÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarı ile tamamlaması ve en az 2.50 genel akademik ortalamayı sağlaması gereklidir.

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS'den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. H.Ü.Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin  Mezuniyet Koşullarını yerine  getiren tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219?

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Cenk Yücel BİLEN

e-mail: cybilen@yahoo.com

Prof. Dr. Mustafa Sertaç YAZICI

e-mail: syazici@hacettepe.edu.tr