TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Türkiye'nin en büyük ve donanımlı tıp ve diş hekimliği fakültelerini barındıran Hacettepe Üniversitesi, kurulduğu günden itibaren sadece yetiştirdiği nitelikli elemanlar ve iyi hekimlik uygulamalarıyla değil, yürüttüğü toplum sağlığı çalışmalarıyla da öncü olmuştur.  Toplum Ağız Diş Sağlığı, diş hekimliği yeterliklerinin, halk sağlığı felsefesi ve yöntemleriyle bütünleşmesini  gerektiren özel ve ayrıcalıklı bir alandır.

 Toplum Ağız Diş Sağlığı doktora programı Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde ve ilgili yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir. Doktora programının amacı; toplum ağız diş sağlığı programlarını yürütmek ve değerlendirmek için gerekli bilgi ve beceri kazanmış; bilgi ve becerilerini yetişmekte olan bilim insanlarına aktarabilecek eğitim becerileriyle donanmış; en az bir araştırma konusuyla ilgili literatür bilgisi ve uygulama becerisi evrensel düzeye ulaşmış; toplum ağız diş sağlığı alanında mevcut toplum sorunlarına ışık tutacak bilimsel araştırmalar planlayıp, gerçekleştirebilecek ve elde ettiği verileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, yeni bilgi üretebilen; evrensel bilim insanının etik ve sosyal niteliklerini taşıyan toplum ağız diş sağlığı doktoru yetiştirmektir.

Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Öğrenim süresi 4 yıldır. Öğrenciler mezun olmak için en az 21yerel kredi/ 240AKTS kredisi almalıdırlar. Eğitim programında belirtilen zorunlu ve seçmeli dersler, multidisipliner yapıdaki Ağız Diş Sağlığı Araştırmaları Anabilim dalının öğretim üyeleri tarafından verilecektir. Seçmeli dersler, ayrıca HÜ SBE bünyesinde var olan seçmeli dersler havuzundan da alınabilir. Programın dili Türkçedir. Tez çalışmasının dili program dilidir; ancak Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile farklı bir dilde yapılabilir.

Mezunlar, üniversitelerde, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarında, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinde toplum ağız diş sağlığı alanı ile ilgili bölümlerde görev yapabilirler, kamu kurumları veya özel sektörde sağlık alanındaki projeleri yürütebilirler.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Toplum Ağız Diş Sağlığı Doktora programına kabul edilmek için:

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.


D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Toplum Ağız Diş Sağlığı Doktora Programından mezun olabilmek için programa yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, Yeterlilik Sınavına Hazırlık dersi hariç, en az 21 ulusal kredi ve 90 AKTS'den az olmamak koşuluyla, en az yedi ders, bir seminer dersi, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere, doktora öğrenimleri boyunca en az 240 AKTS'yi tamamlamak durumundadır. Derslerini başarı ile tamamlayan, akademik ortalaması en az 3.00 olan öğrenci doktora yeterlik sınavına girebilir. Yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen öğrenci tez izleme komitesi gözetiminde doktora tezini hazırlar. Elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak, tezini jüri önünde sunmak ve sözlü olarak savunmak zorundadır. Programın her aşaması için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile belirlenmiş ilgili kurallar geçerlidir (26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı resmi gazete).

(http.//www.saglikbilmleri.hacettepe.edu.tr/yönetmelik.html)

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır (26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı resmi gazete).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bu program, toplum ağız diş sağlığı felsefesi ve uygulamaları konusunda bilgi ve beceri ile donatılmış bilim insanları yetiştirmeyi ve mezunlarına toplumun ağız diş sağlığı düzeyini ve yaşam kalitesini geliştirmeye yönelik bağımsız araştırma yapma, toplum ağız diş sağlığını ilgilendiren olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmayı amaçlar.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programdan mezun olanlar, üniversitelerde, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarında, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinde toplum ağız diş sağlığı alanı ile ilgili bölümlerde görev yapabilir; kamu kurumları veya özel sektörde sağlık alanındaki projeleri yürütebilirler. Ayrıca, yurtdışında çeşitli üniversite veya araştırma birimlerinde çalışmalarına devam edebilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bu doktora programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Program ilk 4 yarıyılda en az 30'ar AKTS'lik ders, son 4 yarıyılda ise toplam 120 AKTS'lik tez dönemi olmak üzere en az 240 AKTS krediden oluşmaktadır.

Öğrenciler ilk iki yılda (dört yarıyılda) zorunlu dersleri tamamlamak durumundadırlar. Gerekli kredi, seçmeli derslerden sağlanmaktadır. Öğrenciler ilgi alanları ve tez çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Toplum Ağız Diş Sağlığı Programlarında yer almayan diğer programlara ait dersleri de alabilirler. En az 120 AKTS kredisini tamamlayan öğrenci, danışmanının onayı doğrultusunda ilave seçmeli ders alabilmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır (26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı resmi gazete).

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Doktora Programının bütün gereklerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddelerini sağlaması gerekir (26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı resmi gazete).

Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Programın her aşaması için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile belirlenmiş ilgili kurallar geçerlidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. A. Rüya Yazıcı

Prof. Dr. Bahar Güçiz Doğan

Prof. Dr. Meryem Tekçiçek

Prof. Dr. Murat Özbek

Prof. Dr. Alper Aktaş

Prof. Dr. Esra Ergin

Doç. Dr. Uzay Koç Vural

Dr. Öğr. Üyesi Yağmur Deniz Yıldırım

İletişim: Prof. Dr. Esra Ergin (0312 305 22 70, esra.ergin@hacettepe.edu.tr)