ORAL BİYOLOJİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1963 yılında Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı Diş Hekimliği Yüksekokulu olarak kurulmuştur. Diş Hekimliği Yüksek Okulu, 1971 yılında alınan bir kararla bağımsız olarak Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne dönüştürülmüştür. Hacettepe Üniversitesi aynı kampüste Türkiye'nin en büyük ve donanımlı tıp ve diş hekimliği fakültelerini barındırmaktadır ve bu avantajını kullanarak yıllardır diş hekimliğinin farklı dalları ile temel tıp bilimleri ortak multidisipliner alanda çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Oral biyoloji doktora eğitimine diş hekimliğinde uzmanlık eğitimlerini tamamlayıp “uzman” ünvanını kazanmış kişiler doktora öğrencisi olarak kabul edilmektedir. Oral biyoloji doktora eğitimi; bilimsel araştırma, sağlık, eğitim gibi alanlarda araştırmacı ve eğitimci konumda görev alabilecek donanıma sahip, Oral biyoloji alanında araştırmacılar ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçlar.

Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Öğrenim süresi 4 yıldır. Öğrenciler mezun olmak için en az 21 yerel kredi / 240 AKTS ders kredisi almalıdırlar. Eğitim programında belirtilen zorunlu ve seçmeli dersler, multidisipliner yapıdaki Ağız Diş Sağlığı Araştırmaları Anabilim dalının öğretim üyeleri tarafından verilecektir. Seçmeli dersler, ayrıca HÜ SBE bünyesinde var olan seçmeli dersler havuzundan da alınabilir. Programın dili Türkçedir. Tez çalışmasının dili program dilidir; ancak Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile farklı bir dilde yapılabilir.

Mezunlar oral biyoloji alanında multidisipliner çalışmalar ile oral bölge ile ilgili problemleri araştırarak, tedavi yöntemleri oluşturabilecek bilimsel araştırmalar planlayıp, gerçekleştirebilecek araştırmacı ve akademisyenler olabileceklerdir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Diş hekimliğinde uzmanlık eğitimlerini tamamlayıp ?uzman? ünvanını kazanmış kişiler bu programa kabul edilir.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Oral Biyoloji Doktora Programından mezun olabilmek için programa yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, Yeterlilik Sınavına Hazırlık dersi hariç, en az 21 ulusal kredi ve 90 AKTS'den az olmamak koşuluyla, en az yedi ders, bir seminer dersi, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere, doktora öğrenimleri boyunca en az 240 AKTS'yi tamamlamak durumundadır. Derslerini başarı ile tamamlayan, akademik ortalaması en az 3.00 olan öğrenci doktora yeterlik sınavına girebilir. Yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen öğrenci tez izleme komitesi gözetiminde doktora tezini hazırlar. Elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak, tezini jüri önünde sunmak ve sözlü olarak savunmak zorundadır. Programın her aşaması için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile belirlenmiş ilgili kurallar geçerlidir (26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı resmi gazete) (http.//www.saglikbilmleri.hacettepe.edu.tr/yönetmelik.html).

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır (26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı resmi gazete).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Oral Biyoloji doktora programının ana amacı Oral biyoloji alanında temel ve klinik bilgilere sahip, etik kurallara bağlı olan, gelişen teknolojiyi yakından izleyen ve bu gelişmeye katkıda bulunan, analitik, sorun çözücü, bilgiye ulaşabilen ve paylaşan, yeniliklere ve gelişmelere açık olan ve özellikle ağız sağlığı ile ilgili disiplinler arası alanlarda araştırma ve eğitim alanında kariyer yapacak donanıma sahip Oral biyoloji bilim doktorları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Oral biyoloji doktorasına sahip bireyler akademik kariyerlerini sürdürebilirler. Ayrıca, yurtdışında çeşitli üniversite veya araştırma birimlerinde de çalışmalarına devam edebilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bu doktora programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Program ilk 4 yarıyılda en az 30'ar AKTS'lik ders, son 4 yarıyılda ise toplam 120 AKTS'lik tez dönemi olmak üzere en az 240 AKTS krediden oluşmaktadır. Öğrenciler ilk iki yılda (dört yarıyılda) zorunlu dersleri tamamlamak durumundadırlar. Gerekli kredi, seçmeli derslerden sağlanmaktadır. En az 120 AKTS kredisini tamamlayan öğrenci, danışmanının onayı doğrultusunda ilgi alanı, ön çalışmalarını yapacağı tez konusuna yönelik seçmeli ders alabilmektedir. Öğrenciler ilgi alanları ve tez çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Oral Biyoloji Programlarında yer almayan diğer programlara ait dersleri de alabilirler. En az 120 AKTS kredisini tamamlayan öğrenci, danışmanının onayı doğrultusunda ilave seçmeli ders alabilmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır (26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı resmi gazete).

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Doktora Programının bütün gereklerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddelerini sağlaması gerekir (26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı resmi gazete).

Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Programın her aşaması için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile belirlenmiş ilgili kurallar geçerlidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Rahime M. NOHUTCU

Prof. Dr. Pergin ATİLLA

Prof. Dr. Yakut AKYÖN YILMAZ

Porf. Dr. Nermin YAMALIK

Prof. Dr. Hatice DOĞAN BUZOĞLU