ÇOCUK ORTOPEDİSİ ve ÇOCUK OMURGA CERRAHİSİ PROGRAMI(TEZSİZ)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalı kurulduğu günden itibaren sadece iyi hekimlik uygulamalarıyla değil, yetiştirdiği nitelikli elemanlar aracılığıyla da Türkiye Ortopedisinin öncü ve lider kurumu olmuştur. Türkiye'nin en büyük ve donanımlı çocuk hastanesini barındıran Hacettepe Üniversitesinin bir parçası olmak, özellikle çocukların kas ve iskelet sistemi sorunlarında uzmanlaşmayı mecbur kılmış, akademik olarak üretkenliği kolaylaştırmıştır.

Çocuk ortopedisi ve çocuk omurga cerrahisi, genel ortopedi ve travmatoloji eğitimi sonrası özel olarak uzmanlaşmayı gerektiren ayrıcalıklı bir alandır. Gelişmiş ülkelerde, son 30 yıl içinde bu alanda çok önemli gelişmeler yaşanmış; güçlü, üretken uzmanlık dernekleri kurulmuş, bilhassa ABD'de standartları iyi belirlenmiş çocuk ortopedi uzmanlık eğitimi (fellowship) programları hızla oluşturularak yaygınlık kazanmıştır.

Nüfusunun büyük çoğunluğunu 18 yaş altı bireylerin oluşturduğu ülkemizde, çocuk ortopedisi konusunda faaliyet gösteren bir uzmanlık derneği 15 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor olsa da bu alanda yetişmiş işgücü, ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır. Az sayıda meslektaşımız yurtdışında eğitimlerini tamamlayıp ülkemize dönerek hizmet vermeye devam etmektedir. Halen uzmanlık eğitimi veren Üniversite ve Devlet hastanelerimizin büyük çoğunluğunda çocuk ortopedi alanında yetkinleşmiş öğretim üyesi yoktur. Bu nedenle çocuklarımız çağdaş tıbbın imkanlarından hakkettikleri düzeyde yararlanamamaktadırlar.

Genel olarak Hacettepe'mizin, özelde Anabilim Dalı'mızın öncü kimliğinin bir sonucu olarak, bu eksikliği gidermek hem kurumumuzun hem de Ülkemizin gelecekteki vasıflı, yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla bu programı açılmasına karar verilmiştir. Bu programın ileride diğer Üniversitelerimize de örnek olması halinde Ülkemizin önemli bir sorununun çözümüne değerli bir katkı sunulmuş olacaktır.

Programın dili Türkçedir. Öğrenciler mezun olmak için toplam 30 krediden ve 60 AKTS'den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersini tamamlamış olmalıdır. Eğitim programı teorik derslerin yanı sıra hasta değerlendirme/ izleme gibi klinik beceriler; alçı/korse vb pratik uygulamalar; cerrahi tedavilere aktif katılımı da içermektedir. Programda belirtilen temel ve mesleki derslerle ilgili seçmeli dersler, Anabilim dalımızın ilgili uzman öğretim üyeleri dışında HÜ SBE bünyesinde bulunan ilgili Bölümler tarafından verilecektir. Uygulamalı dersler HÜTF Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı klinik, poliklinik ve ameliyathanelerinde yürütülecektir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Çocuk ortopedisi ve çocuk omurga cerrahisi yüksek lisans programına kabul edilmek için Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olmak, Yabancı Dil Sınavı'ndan (YDS) en az 70 puan almış olmak, HÜ SBE lisansüstü program öğrenci başvuru koşullarını yerine getirmek gerekmektedir. 

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

 Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programdan mezun olmak için öğrencilerin 60 AKTS kredi miktarını seçmeli ve zorunlu dersler ile birlikte dönem projesini tamamlaması gerekmektedir. Toplam ders kredilerinin en az % 40?ının alan içi ve dışe seçmeli derslerden kazanılması, derslerin HÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre dersleri ve dönem projesini başarı ile tamamlaması ve en az 2.50 genel akademik ortalamanın sağlanması gereklidir.http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219


D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yurtiçinde benzeri bir program mevcut değildir. Yurtdışındaki başka bir merkezde eşdeğer bir öğrenim gören ve en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrencilerin yatay geçiş yapması olanaklıdır. Başvuruların kabul edilebilmesi için anabilim dalında tezsiz yüksek lisans öğrenci kontenjanın olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden C1 başarı notlarını almış olması gerekir. Yatay geçiş ve derslerin tanınması Çocuk Ortopedisi ve Çocuk Omurga Cerrahisi tezsiz yüksek lisans programı Akademik Kurulunda görüşülerek kabul edilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Çocuk ortopedisi ve çocuk omurga cerrahisi tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrencilerin çocukluk çağı kas ve iskelet sistemi sorunlarının tanı ve tedavisi konusunda yetkinlik kazanması; iyi pratik uygulama yanında araştırma ve bilimsel üretime yönelik yetenek ve istekliliğin geliştirilmesi; ülkemizin bu alanda yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik bir katkı sağlanmasıdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programdan mezun olan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları, eğitim kurumlarında eğitici olarak görevlendirilerek Ortopedi ve Travmatoloji alanındaki eğitimlere; Devlet ve Özel hastanelerde Çocuk Ortopedisi ve Çocuk Omurga Cerrahisi alanlarında görev almak suretiyle çocuklarımızın bilimsel ilkeler ışığında daha etkin ve doğru tedavisine katkıda bulunabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program, teorik ve uygulamalı dersler (alçı, atel, korse uygulamaları, kalça USG ve cerrahi işlemler, vb) ve dönem projesinden (1 adet bilmsel makale yazımı ve yayınlanmak üzere hakemli bir dergiye yollanması) oluşmaktadır. Derslerin %60'ı zorunlu, %40'ı seçmelidir. Seçmeli dersler, alan için ve alan dışı (epidemiyoloji, istatistik vb) derslerden oluşmakta ve eğitimin ilk yarıyılından itibaren başlamaktadır. Uygulamalı dersler, Ortopedi ve Travmatoloji klinik, poliklinik ve ameliyathanelerinde yapılmaktadır. Programda yer alan zorunlu dersler dönemlik olup, seçmeli dersler her iki dönemde açılabilmektedir. Programdaki dersler, ilk yarıyıldan itibaren öğrenciye alan ile ilgili temel bilgileri sağlarken, uygulamalı derslerde öğrenilen bilginin beceri ve yetkinliğe dönüştürülmesi hedeflenir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Programdan mezun olmak için öğrencilerin toplam 30 krediden az olmamak şartıyla toplam 60 AKTS ders ve dönem projesini tamamlaması, bu toplam kredinin en az %40 ?ının alan içi ve dışı seçmeli derslerden kazanması, programın öngördüğü bütün ders, uygulama ve dönem projesi çalışmasını HÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarı ile tamamlaması ve en az 2.50 genel akademik ortalamayı sağlaması gereklidir.  http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS'den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğretim programında belirlenmiş ders ve kredileri ilk iki yarıyılda başarı ile tamamlayan öğrenciler üçüncü yarıyılda Dönem Projesi dersini almak zorundadır. Öğrenci, Dönem Projesi dersinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Bu gereklilikleri yerine getiren öğrenciler ?Çocuk Ortopedisi ve Çocuk Omurga Cerrahisi Bilim Uzmanı? unvanı alarak mezun olabilirler.http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

HÜTF Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Öğretim Üyeleri