SAĞLIK BİLİMLERİNDE SİMÜLASYON TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Uluslararası alanda 1960'lı yıllardan başlayarak gelişen sağlık bilimleri alanında simülasyon uygulamalarının kullanımı, 2000'li yıllardan itibaren de ülkemizde yaygınlaşarak gelişmektedir. Önceleri insan anatomisine karşılık gelen basit maket ve modellerin farklı alanlarda kullanımı ile sınırlı iken günümüzde sadece kullanılan teknolojinin gelişmesi ile sınırlı kalmayıp çok daha yapılandırılmış bir eğitim tekniği, yaklaşımı haline gelmiştir. Birçok eğitim kurumunda özel tasarlanmış simülasyon merkezleri açılmaktadır. Bu merkezler sağlık bilimleri alanındaki meslek gruplarına kendi mesleki eğitimleri için olanaklar sunmanın yanında çokmeslekli ya da mesleklerarası eğitimlerin geliştirilmesine öncülük etmektedir. Bu merkezler sağlık alanında her geçen gün önemi daha çok vurgulanan hasta güvenliği kavramının meslek mensuplarına kazandırılması açısından da özellikli eğitim ortamları olmaktadır. Simülasyonun donanım ve yazılım destekli bu gelişimi, onu kullanacak eğitimli bir insan gücüne gereksinimi de beraberinde getirmiştir. Simülasyonlara dayalı eğitim programlarını geliştirecek, bu eğitimleri donanım, yazılım ve eğitim bağlamında yürütebilecek ve yönetebilecek, bu teknikleri hizmet sunumuna ve araştırmaya aktarabilecek donanıma sahip bir bilimsel alan uzmanı tanımlanır olmuştur. Sağlık bilimlerinin geniş yelpazesinde simülasyon alanında donanım ve deneyime sahip, bu alanda akademik çalışmalar ve araştırmalar yapacak insan gücünün yetiştirilmesine yönelik programlara gereksinim vardır. Bu programlar, sağlık bilimleri alanındaki eğitim ve değerlendirmenin özel ve özgün gereksinimlerini karşılayabilecek bir bilimsel alan olarak her geçen gün daha çok kabul gören simülasyona dayalı uygulamaların sağlam temeller üzerinde yükselmesi için mutlak öneme sahiptir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön  • En az dört yıllık lisans diplomasına sahip olmak.
  • ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).
  • Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.
  • Sağlık Bilimlerinde Simülasyon Anabilim Dalı öğretim üyelerinden oluşan komisyonun yapacağı sınavda başarılı olmak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Sağlık Bilimlerinde Simülasyon Yüksek Lisans Programı iki öğretim yılı (dört yarı yıl) sürmektedir. Program, lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden (120 AKTS) az olmamak koşuluyla, seminer ve özel konular dersleri ile tez çalışmasından oluşur. Derslerden başarılı olmak için en az C1 düzeyinde not alınmalıdır.

Programın zorunlu derslerini başarı ile tamamlamış olan öğrenci ikinci yarıyılın bitiminden sonra tez çalışması önerisi sunabilir. Tez çalışması önerisi, öğrenci ve danışmanı tarafından belirlenir. Öneri ilgili anabilim dalında açık olarak tartışılır. Öğrenci, tez çalışması ile ilgili elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak, tezini ve raporunu jüri önünde sunmak ve sözlü olarak savunmak zorundadır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda eşdeğer bir öğrenim gören ve en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrencilerin yatay geçiş yapması ya da daha önce farklı yükseköğretim kurumlarda alınan bu programda bulunan derslerin eşdeğerlerinin tanınması olanaklıdır. Başvuruların kabul edilebilmesi için anabilim dalında yüksek lisans öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden B3 başarı notlarını almış olması gerekir.

Yatay geçiş ve derslerin tanınması Sağlık Bilimlerinde Simülasyon AD Akademik Kurulunda görüşülerek kabul edilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Sağlık Bilimlerinde Simülasyon Yüksek Lisans Programının amacı, simülasyon tekniklerinin donanım, yazılım ve eğitim bağlamında özelliklerini tanımlayabilecek, hasta güvenliğini öncelikleyen mesleki ya da mesleklerarası eğitim programlarını farklı simülasyon tekniklerini kullanarak geliştirebilecek, bu alanda etik ilkeler çerçevesinde bir araştırma yürütebilecek, farklı simülasyon tekniklerinin kullanıldığı sağlık hizmet sunum olanaklarını kullanabilecek mezunlar yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Dünya örneklerine bakıldığında “sağlık bilimlerinde simülasyon” ile ilgili programlardan mezun olan öğrenciler sağlık bilimleri alanında eğitim veren okullarda simülasyon kullanılan her türlü eğitim, hizmet ve araştırma ortamlarında çalışmaktadır. Öncellikle beceri eğitimlerinin verildiği laboratuvar ortamları en yaygın çalışma alanlarıdır. Son 20 yıldır her ülkede kurulmakta olan simülasyon merkezlerinin çalışanı olabilmek için gerekli bir uzmanlık derecesidir. Bunun yanısıra eğitim kurumlarının eğitim araştırmalarını sürdürdüğü laboratuvarlar, simülasyona dayalı eğitimler için kurulan AR-GE laboratuvarları alan uzmanlarının en özellikli çalışma alanlarıdır. Birçok ülkede sağlık bilimleri eğitimine yönelik ölçme ve değerlendirme hizmeti sunan merkezlerde eğitim, araştırma ve değerlendirmeye yönelik olarak uzman olarak çalışabilirler. Eğitimini yurtdışında tamamlamış az sayıda kişi, ülkemizde benzer koşullarda çalışma olanağı bulmuştur. Son 10 yılda Türkiyedeki sağlık bilimleri alanında eğitim veren yükseköğretim kurumlarında hızla simülasyon kullanımı artmaktadır; yetişmiş, donanımlı insan gücüne olan gereksinim çok fazladır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programda bulunan dersler dönemlik derslerdir. Programın ilk yılı kuramsal ağırlıklı, tez çalışmasını oluşturan son yılı uygulama ve kuramsal çalışmalar eşit ağırlıklıdır. Programın tamamlanması için en az 120 AKTS alınması gereklidir. 1 AKTS 30 saat öğrenci işyüküne karşılık gelmektedir.

Programın birinci yılında dersler simülasyon alanındaki çalışmaların alt yapısını oluşturacak temel kuramsal çalışmalara yöneliktir. Bu yıl içinde bulunan dersler öğrenciyi bir sonraki yıl başlayacağı tez çalışmasına hazırlamak üzere tasarlanmıştır. Programın ilk iki döneminde derslerin %50'si seçmeli derslerden oluşmaktadır. Seçmeli dersler öğrencinin ilgi duyacağı çalışma alanına yönelebilmesi için iki dönem içinde yer almaktadır. Öğrenci çalışma yapacağı alana yönelik olarak ilgi duyarsa Üniversite'nin ya da diğer üniversitelerin yüksek lisans düzeyi için açılmış derslerinden danışmanı ile belirleyerek seçmeli statüsünde ders alabilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğretim programında belirlenmiş ders ve kredileri ilk yılda başarı ile tamamlayan öğrenciler ikinci yıl yüksek lisans tezini hazırlamalıdır. Yüksek lisans tezi ikinci yılın sonunda yüksek lisans tez jürisinin önünde sunulur ve savunulur. Bu savunmayı başarı ile tamamlayan öğrenciler “sağlık bilimlerinde simülasyon yüksek lisans” unvanı alarak mezun olabilirler.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. Zafer ERDEN