SAĞLIK BİLİMLERİNDE SİMÜLASYON TEZSİZ(İNG.)U.E.YÜKSEK LİSANS
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Simülasyonun sağlık bilimleri alanındaki yaygın kullanımına karşın sağlık bilimleri alanında eğitim alarak akademik ve mesleki yaşamlarını sürdüren meslek mensupları, simülasyonun kullanım alanları, simülasyon yöntemlerinin özellikleri, bilgisayar destekli simülatörler ile sanal uygulamalar gibi teknoloji ağırlıklı simülasyonlar konusunda yeterli donanım ve deneyime sahip değillerdir. Kendi alanları için geliştirilen simülasyona dayalı eğitim programlarını ya da sağlık hizmetlerini gereğince yerine getirememektedirler. Bu gerekçelerle sağlık bilimleri alanında simülasyon kullanımı konusunda herhangi bir akademik kaygı taşımaksızın bilgi ve becerilerini geliştirme gereksinimi duymaktadırlar. Bu alanda ulaşılabilir eğitim programları çok sınırlıdır. Varolan uluslararası eğitim programları kurslar, sertifika ya da diploma programları şeklinde kısa süreli, belirli konulara odaklı programlardır. Alana bütünlüklü bir bakış sağlayan sınırlı sayıda yükseklisans programları bulunurken, programlara ulaşımın güç ve maliyetin yüksek olması sorun yaratmaktadır. Özellikle sosyoekonomik açıdan sınırlılıkları olan ülkelerde bu gereksinimi duyan kişiler çaresiz kalmaktadır. Bu alanda yükseklisans düzeyinde bir donanım kazandıran, bunu uluslararası kabul gören bir dilde (İngilizce) sunan, eğitim maliyetlerinin kabul edilebilir sınırlarda olduğu ve uzaktan eğitimin ulaşılabilirliği artırdığı programlar, alanda yaşanan açmazlar için kapsayıcı bir çözüm üretmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

  • En az dört yıllık lisans diplomasına sahip olmak.
  • Yurt dışında bulunup Yükseköğretim Kurulunca tanınan bir kurumdan mezun yabancı uyruklu kişiler için Yükseköğretim Kurulu?ndan tanınma belgesi getirmek.
  • HÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Başvuru Koşullarının sağlamak.
  • Yabancı Dil Sınavı'ndan (KPDS, ÜDS,YDS) 70 puan (ya da bir başka uluslararası sınav eşdeğeri) ve üzeri almış olmak (başvurularda ALES puanı aranmamaktadır).http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/alesdil_puanlari-183
  • Sağlık Bilimlerinde Simülasyon Anabilim Dalı öğretim üyelerinden oluşan komisyonun yapacağı değerlendirmede başarılı olmak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Sağlık Bilimlerinde Simülasyon Tezsiz Yüksek Lisans Programı üç yarı yıl sürmektedir. Program, lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 30 krediden (60 AKTS) az olmamak kaydıyla en az on ders ile Dönem Projesi dersinden oluşur. Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda eşdeğer bir öğrenim gören ve en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrencilerin yatay geçiş yapması ya da daha önce farklı yükseköğretim kurumlarda alınan bu programda bulunan derslerin eşdeğerlerinin tanınması olanaklıdır. Başvuruların kabul edilebilmesi için anabilim dalında yüksek lisans öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden C1 başarı notlarını almış olması gerekir. Yatay geçiş ve derslerin tanınması Sağlık Bilimlerinde Simülasyon AD Akademik Kurulunda görüşülerek kabul edilir ve enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Sağlık Bilimlerinde Simülasyon Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı, simülasyon tekniklerinin donanım, yazılım ve eğitim bağlamında özelliklerini tanımlayabilecek, hasta güvenliğini öncelikleyen simülasyona dayalı mesleki ya da mesleklerarası eğitim programlarını yürütebilecek, farklı simülasyon tekniklerinin kullanıldığı sağlık hizmet sunum olanaklarını kullanabilecek mezunlar yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Dünya örneklerine bakıldığında “sağlık bilimlerinde simülasyon” ile ilgili benzer düzeydeki programlardan mezun olan kişiler, sağlık bilimleri alanında eğitim veren okullarda simülasyon kullanılan her türlü eğitim ve hizmet ortamında çalışmaktadır. Asıl uzmanlık alanlarında beceri eğitimlerinin verildiği laboratuvar ortamları ya da simülasyon merkezleri en yaygın çalışma alanlarıdır. Birçok ülkede sağlık bilimleri eğitimine yönelik ölçme ve değerlendirme hizmeti sunan merkezlerde eğitim ve değerlendirmeye yönelik olarak uzmanlık alanları başta olmak üzere simülasyon kullanılan uygulamalarda çalışabilirler. Türkiyedeki özellikle kendi uzmanlık alanlarında/mesleklerinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarında hızla artan simülasyon kullanımının doğurduğu insan gücü gereksinimini karşılayacak donanıma sahip olacaklardır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programda bulunan dersler dönemlik derslerdir. Programın ilk yılı kuramsal ağırlıklıdır. Programın tamamlanması için en az 60 AKTS alınması gereklidir. 1 AKTS 30 saat öğrenci işyüküne karşılık gelmektedir.

Programın birinci yılında dersler simülasyon alanındaki çalışmaların alt yapısını oluşturacak temel kuramsal çalışmalara yöneliktir. Bu yıl içinde bulunan dersler öğrenciyi bir sonraki yıl yapacağı dönem projesine hazırlamak üzere tasarlanmıştır. Programın ilk iki döneminde derslerin %60'ı seçmeli derslerden oluşmaktadır. Seçmeli dersler öğrencinin ilgi duyacağı çalışma alanına yönelebilmesi için iki dönem içinde yer almaktadır. 

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planı?nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğretim programında belirlenmiş ders ve kredileri ilk iki yarıyılda başarı ile tamamlayan öğrenciler üçüncü yarıyılda Dönem Projesi dersini almak zorundadır. Öğrenci, Dönem Projesi dersinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Bu gereklilikleri yerine getiren öğrenciler ?sağlık bilimlerinde simülasyon tezsiz yüksek lisans? unvanı alarak mezun olabilirler.

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Uzaktan Eğitim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. Zafer ERDEN