KLİNİK ARAŞTIRMALAR (TEZSİZ)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

İnsanlar üzerinde kullanılmak istenen herhangi bir ürünün ilaç ve tıbbi cihaz haline gelebilmesi için uluslararası tıbbi bakım standartlarına göre kullanılabilmesi ve ülkelerin yetkili sağlık mercileri tarafından ruhsatlandırılabilmesi gerekir. Bu kriterlerin sağlanması için yapılan araştırmalarla yüksek üretim kalitesine getirilen bu ürünlerin yan etkilerinin düşük olduğu ve tedavi edici etkilerinin yüksek olduğunun da gösterilmesi gerekir. Bu amaçla gerçekleştirilen tüm araştırmalara klinik araştırmalar denir ve gönüllü insanlar üzerinde uluslararası belirlenmiş standartlara göre gerçekleştirilir.

Avrupa Birliği (AB) tarafından klinik araştırma ?gönüllü insan denekler üzerinde araştırılmakta olan tıbbi araştırma ürünün klinik, farmakolojik ve/veya diğer farmakodinamik etkilerini belirlemek, doğrulamak, istenmeyen etkilerini tanımlamak ve/veya bu ürünlerin etkinlik ve güvenirliliği ile ilgili olarak emilimini, dağılımını, metabolizmasını ve atılımını araştırmak amacıyla yapılan her türlü araştırma? olarak tanımlanmaktadır.

Klinik araştırmaların nitelik ve niceliklerinin artırılması için sürekli girişimlerde bulunulmaktadır. Bu girişimler için yapılandırılmış eğitim programlarının gerekliliği ise tartışılamaz bir gerçektir. Ayrıca, klinik araştırmalar ile yerli ürünlerin geliştirilmesinin ülkemiz için de stratejik önemi bulunmaktadır. Bu amaçla gerçekleştirilecek çalışmalar için ise deneyimli ve eğitimli bir işgücüne ihtiyaç vardır. Bugüne kadar bu eğitimli iş gücü araştırma sponsorları tarafından karşılanırken, oluşturulan bu tezsiz yüksek lisans programı ile eğitim faaliyetlerinin akademi bünyesine taşınması hedeflenmiştir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Klinik Araştırmalar tezsiz yüksek lisans programına Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Biyoloji, Fizyoterapi, Beslenme ve Diyetetik ve Ergoterapi lisans mezunları ile Dahili ve Cerrahi Araştırmalar Ana Bilim Dalı Akademik Kurulunca kabul edilen en az 4 yıllık lisans programı mezunları başvurabilir.

  • ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu)
  • Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak
  • Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe yeterlilik derecesi H.Ü. Senatosu?nun kabul ettiği sınavlardan alınacak puana göre değerlendirilir

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programdan mezun olmak için öğrencilerin 3 yarıyıl süreli eğitim ve uygulama etkinliklerini yerine getirmek üzere, program için zorunlu tutulan dersleri içerecek şekilde en az 60 AKTS (30 yerel kredi) kredisi değerinde dersleri ve 30 AKTS kredi değerindeki dönem projesini tamamlaması gerekmektedir. 

Derslerin ve dönem projesinin Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarı ile tamamlanması ve en az 2,50 genel akademik ortalamanın sağlanması gereklidir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bu programda, öğrencilere yeni tedavi seçeneklerinin keşif sürecinin temel bileşenlerinden biri olan klinik araştırmaların planlanma ve tasarım aşamalarından, araştırma sonuçlarının bilim çevrelerinin kullanımına sunumuna dek geçen tüm süreçleri hakkında güncel ve üst düzey bilgilerin sunulması hedeflenmiştir. 

Bu eğitim programının hedef kitlesi olarak sağlık, ilaç, biyoteknoloji ve veri yönetimi gibi farklı disiplinlerde çalışmakta olan kişiler belirlenmiştir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program, klinik araştırma süreçlerinde yer alan ya da ilgili endüstri ve iş kollarında çalışan bu kişilerin nitelikli bilgi ile donanmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Klinik Araştırmalar Tezsiz Yüksek Lisans Programı üç eğitim yarıyılında gerçekleştirilmek üzere planlanmıştır. Program ders dönemi (2 yarıyıl) ve dönem projesi dönemi (1 yarıyıl) olmak üzere iki bölümden oluşmuştur. 

Ders dönemi boyunca adayın 30 AKTS'lik zorunlu ve 30 AKTS'lik seçmeli ders olmak üzere 60 AKTS karşılığı ders alması ve bunlardan başarılı olması beklenmektedir. 

Dönem Projesi döneminde adaylar danışmanları nezaretinde ve Hacettepe Üniversitesi Klinik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKAM) bünyesinde uygulama/staj çalışmalarına dayalı proje konusu üzerinde araştırma çalışması yaparlar. 

Bu dönem sonunda elde edilen veriler Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu'nda belirlenen kurallara göre yazılır ve proje olarak sunulur. Projesini başarıyla savunan aday yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlamış olur.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Klinik Araştırmalar Tezsiz Yüksek Lisans programında sınavlar; ara sınavlar ve genel sınavlardan oluşmaktadır. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersten en az C1 (65-69/100) notunu alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. 

Ders başarı notu, öğrencinin ders içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve benzeri) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Genel sınava girmeyen öğrenci o derste başarısız sayılır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Derya KARAKOÇ

e-posta: karakoc@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 305 10 80