DİL ve KONUŞMA TERAPİSİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Bu programı tamamlayan mezunlar, dil ve konuşma terapisi alanında özgün bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilir, özgün sonuçlara ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği ve becerisini kazanır.

Dil ve Konuşma Terapisi doktora programı mezunları ?bilim doktoru? unvanı alarak mezun olmaktadır. Bu çerçevede dil ve konuşma bozukluklarının değerlendirilmesi ve terapi tekniklerinin uygulanması konusunda donanımlı, akademik düzeyde çalışma planlayabilen ve yürütebilen bilim uzmanları yetiştirilmektedir. Dil ve Konuşma Terapisi doktora programı mezunları, dil ve konuşma bozuklukları ve terapi uygulamaları ile ilgili klinik ve akademik çalışmalarında uzman seviyesinde derinleştirdiği ve geliştirdiği yeterlilikleri kullanabilir ve ileri düzeyde mesleki uygulama ve araştırma yapabilir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Dil ve Konuşma Terapisi, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları veya Eğitim Odyolojisi alanında yüksek lisans diplomasına sahip olmak.

Anabilim Dalı Akademik Kurulunca kabul edilecek yakın alanlardaki bir yüksek lisans programından mezun olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/alesdil_puanlari-183

 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde öngörülen şartları yerine getirmek.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yeterlilik Sınavına hazırlık dersleri hariç, en az 21 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi, tez önerisi ve tez çaalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisini başarı ile tamamlamış olmak veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak. H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Doktora Programı ile ilgili maddelerinde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Dil ve Konuşma Terapisi veya Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanlarında yüksek lisans eğitimi veya uluslararası eşdeğer eğitimler geçerlidir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Dil ve Konuşma Terapisi alanında öğretim, araştırma ve uygulama konularında evrensel düzeyde bilim insanı niteliklerini taşıyan, özgün bir araştırmayı bağımsız planlayıp yürütebilen, elde ettiği yeni bilgileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, konusunda ulusal ve uluslar arası politikalara katkı sağlayan, bilgili, aydın, yeterli ve yetkin bilim doktoru yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Dil ve konuşma terapisi uzmanları üniversite/fakülte/yüksekokullarda öğretim elemanı olarak, devlet hastanesi ve üniversite hastanelerinde uzman dil ve konuşma terapisti olarak, yeni doğan ünitelerinde, özel hastane kliniklerinde, özel konuşma bozuklukları merkezlerinde, endüstriyel kurumlarda ve özel eğitim merkezleri olmak üzere geliş çalışma alanlarına sahip bulunmaktadırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program en az 4 yıl süren, en az 8 dönemden oluşan bir programdır. Öğrencilerin bir dönemde (yarıyıl) 30 AKTS kredilik etkinlik gerçekleştirmesi gerekir.

Program ilk 4 yarıyılda en az 30'ar AKTS'lik ders, son 4 yarıyılda ise toplam 120 AKTS'lik tez dönemi olmak üzere en az 240 AKTS krediden oluşmaktadır.

Öğrenciler ilk iki yılda (dört yarıyılda) zorunlu dersleri tamamlamak durumundadırlar. Gerekli kredi, seçmeli derslerden sağlanmaktadır. En az 120 AKTS kredisini tamamlayan öğrenci, danışmanının onayı doğrultusunda ilave seçmeli ders alabilmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Öğretim Planında tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

https://saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr//tr/hacettepe_universitesi_lisansustu_egitimogretim_ve-511

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencinin ilk iki senede teorik ve pratik derslerini tamamlamasını takiben doktora yeterlik sınavında başarılı olması gerekir. Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenciler, tez çalışması gerçekleştirerek dordüncü senenin sonunda tez savunma sınavına alınırlar. Mezuniyet için 21 kredi (240 AKTS kredisi) tamamlanmalıdır

Ayrıca Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfasında  yer alan H.Ü.Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin mezuniyet için gerekli koşulları uygulanacaktır. 

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç. Dr. Fatma ESEN AYDINLI

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı

Sıhhiye, 06500, Ankara

Tel: 0312 305 1093

http://www.dilkonusmaterapisi.hacettepe.edu.tr/