TIBBİ ÜRÜNLERDE RUHSATLANDIRMA ESASLARI PROGRAMI (TEZSİZ)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Tıbbi Ürünlerde Ruhsatlandırma Esasları Programı (Tezsiz) Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2007 yılında kurulmuştur. Medya ve internet üzerinden yapılan bilgi kirliliği de göz önüne alındığında beşeri ilaçlar ve ilaç dışı ürünler hakkında temel bilgilere sahip olmaları zorunlu hale gelmiştir. Bunun bilincinde olarak profesyonel olarak ilaç ve ilaç dışı sağlık ürünleri ile ilgilenen çeşitli meslek gruplarının beşeri ilaç ve ilaç dışı ürünler ile ilgili ruhsat dosyası hazırlayabilmesi veya hazırlanmış başvuru dosyalarının bilimsel verilere uygun olarak inceleyebilmesi için bu program açılmıştır. Ayrıca bu programa ilaç ve ilaç dışı ürünlerde mesleki yeterliliklerinin artırmak isteyen eczacılar da başvurabilmektedir. Ders içerikleri incelendiğinde programın yürümesi için 8 farklı disiplinden ruhsatlandırma konusunda bilgi ve deneyime sahip öğretim üyeleri görev aldığı görülmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak veya diğer fakülte mezunlarından Anabilim Dalı Akademik Kurulunca uygun görülmek.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Program toplam 30 yerel krediden en az on ders (60 AKTS kredisi) az olmamak koşulu ile zorunlu ve seçmeli derslerden ve dönem projesinden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 90'dır. 1 AKTS 30 saat iş yüküne eşdeğerdir. Öğrenci, kredi transferi yapılan dersleri olsa bile, bağlı bulunduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını, kendi programından almak zorundadır.  Danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde diğer programlardan ders de seçilebilir. Öğrencilerin dönem projesi dersi ile ilgili çalışmasını, `Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu?na uygun olarak yazılı hale getirmesi gerekir. Öğrencilerin ders başarı durumlarının değerlendirilmesinde `H. Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınır.

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; ilgili anabilim/dalında yüksek lisans öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden en az 65 (C1) notunu almış olması gerekir.

Anabilim dalı kurulu tarafından yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin kabulü ve intibakları enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. (Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219???????

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Tıbbi Ürünlerde Ruhsatlandırma tezsiz yüksek lisans programından mezun olanların aldıkları teorik ve uygulamalı eğitim sonucu beşeri ve biyolojik ilaç, radyofarmasötikler, akılcı ve güvenli ilaç kullanımı, farmakoekonomi, ilaç dışı ürünler hakkında temel bilgiye sahip olacaklar, beşeri ilaçlar ve ilaç dışı ürünler ile ilgili ruhsat dosyası hazırlama ve inceleme konularında yeterli altyapıyı kazanacaklardır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programın mezunları Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve ilaç endüstrisi başta olmak üzere ruhsatlandırma alanı ile ilgili tüm kamu ve özel kurum veya kuruluşlarda görev alabilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programdaki tüm dersler güz ve bahar dönemlerinde açılmaktadır. Öğrenci, mezun olması için gerekli olan 90 AKTS kredisinin %55'ini (50 AKTS) zorunlu derslerden (dönem projesi dersi dahil olmak üzere) kalan %45'ini (40 AKTS) seçmeli derslerden almak zorundadır. Öğrencinin alacağı zorunlu ve seçmeli ders kredileri Öğretim Programı başlığı altında listelenmiştir. Ancak öğrenci gerek duyulduğu takdirde toplam kredi gereklerini sağlamak koşuluyla bu dönemlerde değişiklik yapılabilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, programda yer alan her bir ders için hazırlanan ders bilgi paketlerinde tanımlanmıştır. Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin en az C1 (65) notu almış olmaları gerekir Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. 

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar bölümünde açıklandığı şekilde toplam 60 AKTS kredisinden az olmamak koşulu ile (en az 10 ders) zorunlu ve seçmeli dersleri ile 30 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla dönem projesi dersini alması ve başarı ile tamamlaması gereklidir. 

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Program Koordinatörü

Prof. Dr. Erhan Palaska

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

 e-posta: epalaska@hacettepe.edu.tr