HASTANE ECZACILIĞI PROGRAMI (TEZSİZ)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Eczacılık lisans eğitiminde; eczacılık mesleği için sağlanan bilgi ve beceri, çoğu zaman hastanedeki eczacılık hizmetleri açısından değerlendirildiğinde, ihtiyaca tam olarak cevap verememektedir. Lisans  eğitimi süresince mesleki bilginin, özellikle hastanedeki eczacılık uygulamalarına dönüştürülmesinde yetersiz kalması; kurumsal hizmet anlayışının olduğu hastanelerde, eczacı istihdamı sırasında sorunlara yol açabilmektedir. Bu program ile; hastane hizmetlerinde gerek hasta bakımında, gerekse hastanede yürütülen eczacılık hizmetlerinin tümünde; güncel bilgi ve beceri ile donatılmış eczacıların yetiştirilmesi, mesleki pratiklerine katkı sağlanması ve hastanelerin ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda yetkin eczacıların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Programın eğitim dili Türkçe'dir. Öğrenciler mezun olmak için en az 32 yerel kredi / 90 AKTS ders kredisi almalıdır. Eğitim programında teorik derslerin yanı sıra uygulamalı dersler de yer almaktadır. Programda belirtilen temel ve mesleki dersler ile ilgili seçmeli dersler, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Klinik Eczacılık, Biyokimya, Farmakoloji, Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalları ile Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Bilim Dalları ve Üniversitemiz bünyesindeki ilgili Bölümler tarafından verilmektedir. Uygulamalı dersler, hastane eczaneleri ile birlikte, gerektiğinde de yatan hasta klinikleri ve polikliniklerde de yürütülebilmektedir. 

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Eczacı olmak.

ALES ve Yabancı Dil puan koşulu aranmamaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programdan mezun olmak için öğrencilerin 3 dönem (yarı yıl) içinde 60 AKTS kredi miktarını seçmeli ve zorunlu dersler ile birlikte dönem projesini (30 AKTS) tamamlaması gerekmektedir. Toplam ders kredilerinin en az %25'inin alan içi ve dışı seçmeli derslerden kazanılması, derslerin Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre dersleri ve dönem projesini başarı ile tamamlanması ve en az 2,50 genel akademik ortalamanın sağlanması gereklidir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının hastane eczacılığı veya klinik eczacılık (tezsiz) lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, Üniversitede yürütülen Hastane Eczacılığı lisansüstü programına yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; ilgili anabilim/dalında yüksek lisans, öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden en az 65 (C1) notlarını almış olması gerekir.

 Anabilim dalı kurulu tarafından yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin kabulü ve intibakları enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hastane Eczacılığı lisansüstü eğitim programının amacı, öğrencilerin akılcı ilaç kullanım ilkeleri doğrultusunda, ilaçlar ve tedavisine yönelik olarak belirli bir bilgi birikimi kazanması; multidisipliner, araştırıcı, sorgulayıcı ve kanıta dayalı uygulama becerisi edinerek, üretilen bilginin hastanelerde yenilikçi ve kaliteli bir hizmete dönüştürülmek suretiyle kullanılmasını sağlamaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programdan mezun olan eczacılar hastane eczanesinde veya hastanede yatan hasta servislerinde veya polikliniklerde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluşlarında, ilaç ve zehir bilgi merkezlerinde ve meslek örgütlerinde görev alabilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program, teorik ve uygulamalı dersler ve dönem projesinden oluşmaktadır. Derslerin %40'ı zorunlu, %60'ı seçmelidir. Seçmeli dersler, alan içi ve alan dışı derslerden oluşmakta ve eğitimin ilk yarıyılından itibaren başlamaktadır. Uygulamalı dersler, hastane eczaneleri ile hastanede yatan hasta servisleri, poliklinikler ve ilgili ünitelerde yapılmaktadır. Programda yer alan zorunlu dersler dönemlik olup, seçmeli dersler her iki dönemde de açılabilmektedir. Sadece Hastane Eczacılığı-II ve Hastane Eczacılığı Uygulamalar-II Dersi için ön koşul bulunmaktadır. Programdaki dersler, ilk yarıyıldan itibaren öğrenciye alan ile ilgili temel bilgileri sağlarken, uygulamalı dersler de öğrenilen bilginin beceri ve yetkinliğe dönüştürülmesine yöneliktir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınavlar, ara sınavlar, genel sınavları, bütünleme sınavları ve mazeret sınavlarından oluşmaktadır. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersten en az C1 (100 üzerinden 65-69) notunu alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve benzeri) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Yarıyıl içi değerlendirmelerin ders başarı notuna etkisi %50'dir. Genel sınava girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 kredi ve 60 AKTS'den az olmamak kaydıyla derslerden ve 30 AKTS olan dönem projesi dersinden oluşur. H.Ü.Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin  Mezuniyet Koşullarını yerine  getiren tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.


D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr.Aygin Ekincioğlu

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 

Klinik Eczacılık Anabilim Dalı

e-posta: aygin@hacettepe.edu.tr