TÜRKÇE EĞİTİMİ DOKTORA PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Türkçe Eğitimi Doktora Programı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü altında yürütülmekte olan dört yıllık (8 yarıyıl) tezli bir programdır. Program, Türkçe Eğitimi alanına yönelik mesleki bilgi ve beceriye sahip araştırmacıları ve uzmanları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Program bünyesinde yetişecek uzmanların ve araştırmacıların alandaki nitelikli öğretmen ihtiyacını karşılamanın yanı sıra ilgili bilgi birikimine katkı sağlamaları beklenmektedir. Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü tarafından yürütülen programı tamamlayan mezunlar alanda öncülük edebilecek donanıma sahip olacaklardır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Bu programa aşağıdaki şartları taşıyan adaylar başvurabilir:

-Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı, Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı, Dilbilim Türkçenin Eğitimi Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olmak,

-Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı, Çağdaş Türk Lehçeleri Tezli Yüksek Lisans Programı, Türk Halk Bilimi Tezli Yüksek Lisans Programı ve Eğitim Bilimleri Enstitüleri dışındaki enstitüler bünyesinde yer alan Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programlarından başvuran adayların programa kabulünde bilimsel hazırlık derslerini tamamlaması şartı aranır.

-Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ndeki koşulları yerine getirmek.

-4 üzerinden 3.00 ya da daha fazla yüksek lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmak.

-YDS ya da Yüksek Öğretim Kurulu tarafından eşdeğer sayılan sınavlardan 60 ya da üzerinde puan almış olmak.

-ALES ya da Yüksek Öğretim Kurulu tarafından eşdeğer sayılan eşdeğer sınavlardan sözel puan türünde 70 ya da üzeri puan almış olmak.

-Yapılacak Giriş Sınavı?ndan başarılı olmak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Doktora Programı öğrencileri seminer dâhil en az toplam 240 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Anabilim Dalı tarafından atanan bir danışmanın yönetiminde bir doktora tezi hazırlayıp tez sınavında başarılı olmaları gerekir

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu ilgili yönetmelikler kapsamında gerçekleştirilmektedir. Yönetmelikte belirtilen şartlara uyulduğu takdirde sınırlı sayıda ders kredileri bölümler arası transfer edilebilmekte veya bir öğrencinin öğrenimine farklı bir bölümde devam etmesi mümkün olmaktadır. Türkiye'de yüksek öğretimde formal olmayan tipte öğrenimin tanınması henüz çok erken bir safhada olduğundan bu formal öğrenim dışında kalan öğrenim tecrübelerinin YÖK tarafından tanınması henüz mümkün olmamaktadır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Türkçe Eğitimi Doktora Programının amacı; Türkçe eğitimi alanında bilimsel konularda ulusal ve uluslararası güncel kaynakları takip edebilen, araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneği ile Türkçe eğitiminde yaşanan sorunlara çözüm önerileri bulabilen, tüm dünyada geçerli çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri ile ilgili bilgi sahibi, yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş bilim doktorları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Türkçe Eğitimi Doktora Programı mezunları, “Bilim Doktoru” unvanı ile mezun olmaktadırlar. Programı tamamlayanlar üniversitelerin öğretim ve araştırma kadrolarında, özel okullarda, devlet okullarında, özel eğitim merkezlerinde ve Millî Eğitim Bakanlığının çeşitli birimlerinde araştırma, program, denetim ve yönetim görevlerinde bilim doktoru unvanı ile yer alabilmektedirler.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Türkçe Eğitimi Doktora Programı Yüksek Öğretim Kurumunun, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında hazırlanmış Ulusal Müfredatı takip eden bir programdır. Programa devam eden öğretmen adayları, kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, hem Bilim Dalımızdan hem de farklı bilim dallarından seçmeli dersler alabilecektir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” tablolarında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Daha ayrıntılı bilgiye http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html linkinden ulaşılabilir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencilerin doktora mezuniyet koşullarını sağlayabilmeleri için, bilim dalı tarafından önerilen TRO kodlu doktora derslerinden seminer dâhil en az 240 AKTS kredilik ders almaları ve tezi başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/dosyalar/Yonetmelikler/HU_LisansUstu_Yonetmelik_2013.html http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/dosyalar/Yonetmelikler/YOK_LU-Yonetmelik_20.04.2016-29690.pdf

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Program Başkanı: Prof. Dr. Özay KARADAĞ

Adres: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü

Beytepe / Ankara / Türkiye

Tel:     +090 (312) 297 63 15

Fax:    +090 (312) 780 63 14

E-Posta:ozaykaradag@hacettepe.edu.tr, ozaykaradag@gmail.com