YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü altında yürütülmekte olan iki yıllık (4 yarıyıl) tezli bir programdır. Program yurt dışında bulunan Türk çocuklarına Türkçe öğretimi konusunda mesleki bilgi ve beceriye sahip bilim uzmanları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Program bünyesinde yetişecek bilim uzmanları, alandaki nitelikli öğretmen ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, farklı ülkelerde Türkçe öğretimi ile ilgili bilgi birikimine katkı sağlayacaktır. Türkçe Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından yürütülen programı tamamlayan bilim uzmanları sahada öncülük edebilecek donanıma sahip olacaklardır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Bu programa aşağıdaki şartları taşıyan adaylar başvurabilir:

- Dört yıllık lisans mezunu olmak (Türkiye'de eğitim bilimleri fakültelerinin (okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, yabancı dil öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği) fen-edebiyat ve diğer fakültelerin (dil ve edebiyat, mütercim-tercümanlık, çeviri ve dilbilim) bölümlerinin birinden mezunu olmak).

-Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ndeki koşulları yerine getirmek.

-YDS ya da Yüksek Öğretim Kurulu tarafından eşdeğer sayılan sınavlardan 70 ya da üzerinde puan almış olmak.

-ALES ya da Yüksek Öğretim Kurulu tarafından eşdeğer sayılan eşdeğer sınavlardan sözel puan türünde 55 ya da üzeri puan almış olmak.

-Yapılacak Giriş Sınavı'ndan başarılı olmak.

-YTB tarafından Yurt Dışı Vatandaş Bursları kapsamında programa getirilen öğrencilerde Yabancı Dil ve ALES şartı aranmaz.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yüksek Lisans Programı öğrencileri seminer ve etik dahil en az toplam 60 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Ana Bilim Dalı tarafından atanan bir danışmanın yönetiminde bir yüksek lisans tezi hazırlayıp tez sınavında başarılı olmaları gerekir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu ilgili yönetmelikler kapsamında gerçekleştirilmektedir. Yönetmelikte belirtilen şartlara uyulduğu takdirde sınırlı sayıda ders kredileri bölümler arası transfer edilebilmekte veya bir öğrencinin öğrenimine farklı bir bölümde devam etmesi mümkün olmaktadır. Türkiye'de yüksek öğretimde formal olmayan tipte öğrenimin tanınması henüz çok erken bir safhada olduğundan bu formal öğrenim dışında kalan öğrenim tecrübelerinin YÖK tarafından tanınması henüz mümkün olmamaktadır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı'nın temel amacı yurt dışında iki dilli olarak yetişen Türk çocuklarına Türkçe öğretimi alanındaki uzman ihtiyacını karşılamaktır. Bu yolla, iki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretimi alanındaki bilgi birikimini artırmak, alanda üniversitelere bilim insanı yetiştirilmek, resmi ve özel kurum ve kuruluşların nitelikli uzman öğretmen ihtiyacını karşılamak hedeflenmektedir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı mezunları, “Bilim Uzmanı” unvanı ile mezun olmaktadırlar. Programı tamamlayanlar yaşadıkları ülkelerde Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin yürütülmesinde görev alabileceklerdir. Bunun yanında, program mezunları yurt dışında Türk girişimciler tarafından açılan ve Türkiye Maarif Vakfı tarafından açılması planlanan okullarda verilecek Türkçe dersleri ile sivil toplum kuruluşları bünyesinde açılan Türkçe derslerinin yürütülmesinde görev alabilirler. Mezunlar üniversitelerin öğretim ve araştırma kadrolarında, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın çeşitli birimlerinde araştırma, program, denetim ve yönetim görevlerinde bilim uzmanı unvanı ile yer alabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı Yüksek Öğretim Kurumunun, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında hazırlanmış Ulusal Müfredatı takip eden bir programdır. Programa devam eden öğretmen adayları, kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, hem Bilim Dalımızdan hem de farklı bilim dallarından seçmeli dersler alabilecektir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” tablolarında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Daha ayrıntılı bilgiye http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html linkinden ulaşılabilir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencilerin yüksek lisans mezuniyet koşullarını sağlayabilmeleri için, bilim dalı tarafından önerilen ÖYE kodlu derslerden seminer dâhil en az 60 AKTS kredilik ders almaları ve tezi başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/dosyalar/Yonetmelikler/HU_LisansUstu_Yonetmelik_2013.html http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/dosyalar/Yonetmelikler/YOK_LU-Yonetmelik_20.04.2016-29690.pdf

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Program Başkanı: Prof. Dr. Özay KARADAĞ

Adres: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Beytepe / Ankara / Türkiye

Tel:     +090 (312) 780 72 56

Fax:    +090 (312) 299 85 66

E-Posta: ozaykaradag@hacettepe.edu.tr, ozaykaradag@gmail.com