YAPI İŞLERİ TEKNOLOJİLERİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

 Program dili Türkçe'dir.  Dersler İnternet üzerinden çevrimiçi ve/veya çevrimdışı uzaktan öğretim teknikleri kullanılarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülecektir. Öğrencilerin sadece dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavları gözetimli olarak canlı olarak bölümde yapılacaktır. Programa başvuru tarihleri Güz ve Bahar Dönemleri olarak Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Web Sayfası üzerinden ilan edilecektir. Program, Hacettepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin https://blackboard.hacettepe.edu.tr web Sayfası üzerinden yürütülecektir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Üniversitelerin Mühendislik, Mimarlık ya da Teknoloji Fakültelerinden alınmış 4 yıllık lisans diplomasına sahip olmak.

Yurt dışında bulunup Yükseköğretim Kurulunca tanınan bir kurumdan mezun yabancı uyruklu kişiler için Yükseköğretim Kurulu?ndan tanınma belgesi sahip olmak. 

Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda Yabancı Dil ve ALES puanı aranmamaktadır. 

Kayıt için gerekli belgeler Hacettepe Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Web Sayfası (http://www.ce.hacettepe.edu.tr/) üzerinden duyurulacak, programı kazanan adaylara kesin kayıt için mail ile bilgilendirme sağlanacaktır. 

Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans başvurularında tek ön koşul yukarıda belirtilen bölümlerden lisans mezuniyetidir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yapı İşleri Teknolojisi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı üç yarı yıl sürmektedir. Program, lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 30 krediyi (90 AKTS) sağlayacak şekilde dört adet zorunlu, altı adet de seçmeli dersten oluşan toplam on ders ile bu derslere ilave olarak bir adet dönem projesi dersinden oluşur. Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir. 

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda eşdeğer bir öğrenim gören ve en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrencilerin yatay geçiş yapması ya da daha önce farklı yükseköğretim kurumlarda alınan bu programda bulunan derslerin eşdeğerlerinin tanınması olanaklıdır. Başvuruların kabul edilebilmesi için anabilim dalında yüksek lisans öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden başarılı olmuş olması gerekir. Yatay geçiş ve derslerin tanınması Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı Akademik Kurulunda görüşülerek kabul edilir ve Enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Yapı İşleri Teknolojisi Bölümü çevre ve her türlü yapı alanlarındaki mevzuat, hakediş ve maliyet hesapları, sürdürülebilirlik, iş sağlığı ve güvenliği, proje hazırlanması ve yönetimi, yapı denetimi, yapı tekniği ve hukuku, kentsel düzenlemeler, coğrafi sistemler, afet yönetimi, kentsel dönüşüm, yapılarda hasar değerlendirmesi ve performans analizi, restorasyon, ulaşım sistemleri, geoteknik uygulamalar ve laboratuvar deneyleri, kamu yönetmelikleri gibi pek çok konuda mühendis, mimar ve teknik personelin ihtiyaç duyduğu güncel eğitim ve öğretimi veren, İnşaat Mühendisliği alt koludur. Yapı İşleri Teknolojisi tezsiz yüksek lisans programı Türkçe yürütülecektir. 

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programdan mezun olan öğrenciler alanlarında uzmanlaşmış mühendis, mimar, teknik eleman gibi kişiler olacaktır. Türkiye?de yapı işleri konusundaki özel şirketlerde ve kamu sektöründe  çalışabilecek mezunlar özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Devlet Su İşleri, TCDD, Karayolları Genel Müdürlüğü, AFAD gibi kurumların yapı dairelerinde, Belediyelerde ve yerel yönetim birimlerinde ihtiyaç duyulan yetişmiş uzman eleman ihtiyacını karşılayacaktır. 

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Yapı İşleri Teknolojisi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programı 3 yarıyıllık bir programdır. Programda her biri 3 kredi ve 6 AKTS olan zorunlu ve seçmeli dersler bulunmaktadır. Programın tamamlanması için en az 90 AKTS alınması gereklidir. 1 AKTS 30 saat öğrenci iş yüküne karşılık gelmektedir.

Öğrenciler birinci ve ikinci yarı yılda ikişer tane zorunlu üçer tane de seçmeli ders alıp üçüncü yarı yılda dönem projesini alarak toplam 90 AKTS kredilerini tamamlayacaklardır. Program içerisindeki seçmeli dersler öğrencinin uzmanlaşmak istediği çalışma alanına yönelebilmesi için ilk iki döneme pay edilmiştir. 

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve derslere ait bilgi paketlerinde mevcut bulunan Ders Öğretim Planında tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet için öğrenciler en az 30 ulusal kredilik ders ve dönem projesi alarak bu derslerin hepsinden başarılı olmak zorundadır. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise öğrenciler, dönem projesiyle birlikte toplamda 90 AKTS kredilik ders almak ve başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Öğretim programında belirlenmiş ders ve kredileri ilk iki yarıyılda başarı ile tamamlayan öğrenciler üçüncü yarıyılda Dönem Projesi dersini almak zorundadır. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Bu gereklilikleri yerine getiren öğrenciler Yapı İşleri Teknolojisi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans programından mezun olabilirler.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Uzaktan Eğitim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr.Berna Unutma, Anabilim Dalı Başkanı

e-mail: berna.unutmaz@hacettepe.edu.tr