FARMAKOLOJİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Farmakoloji lisansüstü eğitim programı 1965-1966 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 1979 yılında Gül Ayanoğlu-Dülger tarafından kurulmuştur. Lisansüstü eğitimi günümüze kadar Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri ile birlikte “Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji Yüksek Lisans ve Doktora programı” altında ortaklaşa yürütülmüştür. 2015-2016 güz döneminden itibaren Farmakoloji yüksek lisans programı, Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde ayrı bir program olarak yürütülmeye başlanmıştır.

Eğitim dili Türkçe'dir. Anabilim Dalımızda yürütülmekte olan 4 yıllık doktora programı için Tıp Fakültesi Dönem 2 Fizyoloji ders kurullarından başarılı olunması, 240 AKTS program kredisinin tamamlanması ve doktora tezinin hazırlanarak, tez savunmasının başarı ile yapılması gerekmektedir.

Eğitim programında teorik derslerin yanı sıra uygulamalı laboratuvar dersleri de yer almaktadır. Programda belirtilen zorunlu ve seçmeli dersler anabilim dalımız öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Bunun yanı sıra Hacettepe Üniversitesi bünyesinde bulunan enstitülerden de seçmeli dersler alınabilmektedir. Uygulamalı laboratuvar dersleri anabilim dalımız araştırma laboratuvarında yürütülmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Eczacılık, Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik Fakültelerinden mezun olmak, 4 yıllık Fakültelerin Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik ya da Kimya lisans programlarından mezun olup Farmakolojide yüksek lisans derecesine sahip olmak.

Farmakoloji doktora programında eğitime başlayacak öğrencilerden Akademik Kurul tarafından gerekli görülenler için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile tanımlanan Bilimsel Hazırlık Programı kapsamında Tıp Fakültesi Dönem II seçilmiş kurul derslerini almak ve sınavlarını başarıyla vermiş olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Bu doktora programından mezun olmak için öğrencilerin en az 8 yarı yıl süreli eğitim, araştırma ve uygulama etkinliklerini yerine getirmek üzere, program için zorunlu tutulan dersleri içerecek şekilde en az 120 AKTS kredisi değerinde dersleri ve 120 AKTS kredisi değerindeki tez çalışmasını başarı ile tamamlamış olması gerekir. Direkt doktoradan başlayan kimya lisans mezunlarının Tıp Fakültesi Dönem II ders kurullarının tümünden (eğer yüksek lisans eğitimi sırasında almamış ise), diğer tıp doktoru olmayan öğrencilerin ise Tıp Fakültesi Dönem II ders kurullarındaki fizyoloji derslerinden (eğer yüksek lisans eğitimi sırasında almamış ise) başarılı olmaları gerekmektedir. Eğer öğrencinin deney hayvanı kullanım sertifikası yok ise, program sırasında TFR790 Laboratuvar Hayvanları ve Deneysel Girişim İlkeleri dersini tamamlaması ve Hacettepe Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu?ndan deney hayvanı kullanım sertifikası alması gerekmektedir. 120 AKTS kresidinin 90 AKTS?lik kısmının en az %50?sinin alan içi ve dışı seçmeli derslerden kazanılması, kalan 30 AKTS?nin yeterlik sürecine hazırlık (EFR Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık) olarak tamamlanması gerekmektedir. Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre dersleri başarı ile tamamlaması ve en az 3,00 genel akademik ortalamanın sağlanması ile birlikte tez yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra, danışman öğretim üyesinin yönetiminde tez çalışmasını ve savunmasını başarı ile sonuçlandırması gereklidir. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219


D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği madde 22'de tanımlamış olan esaslar çerçevesinde, danışmanın görüşü, anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin programına transfer edilir ve diploma ekine (transkriptine) işlenir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Eczacılık Farmakoloji doktora programının amacı; öğrencilere farmakoloji alanında bağımsız bilimsel araştırma yapma, hipotez geliştirip sorgulama ve elde ettiği sonuçları uluslararası düzeyde sunma becerisi kazandırmaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Farmakoloji Doktora Programının mezunları çoğunlukla yurt içi ya da yurt dışında farklı üniversitelerde uzman araştırmacı veya akademisyen olarak çalışmaktadır. Araştırmayı tercih etmeyen mezunlarımız ise ilaç endüstrisinin farklı birimlerinde, araştırma-geliştirme merkezlerinde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluşlarında, ilaç danışmanlık şirketleri ve meslek örgütlerinde görev alır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Farmakoloji Doktora programı en az sekiz eğitim yarıyılında gerçekleştirilmek üzere planlanmıştır. Program ders dönemi ve tez dönemi olmak üzere en az dört yarıyıldan oluşan iki bölümden oluşmuştur. Öğrenciler ders dönemi içinde zorunlu ve seçmeli dersleri birlikte alacaklardır. Programın ilk iki yarıyıllarındaki dersler öğrenciye alan ile ilgili temel bilgileri verirken üçüncü ve dördüncü yarıyıldaki dersler adaya ileride yönelmek isteyebileceği özel alanlara ait bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir. Öğrenciler program içindeki diğer dönemlerden ya da Sağlık Bilimleri Enstitüsü dahilindeki başka programlardan ders alabilir ve buna teşvik edilirler. Ders dönemi içinde adayın 120 AKTS karşılığı ders alması ve bunlardan başarılı olması beklenmektedir. AKTS kredilerinin % 50'si zorunlu derslerden, % 50'si seçmeli derslerden kazanılacaktır. Seçmeli derslerin en az % 60'ı farmakoloji programı derslerinden seçilmelidir. Ders döneminin sonunda adaylar doktora yeterlilik sınavına girip başarılı olmak zorundadır. Tez döneminde adaylar belirlenen tez konusu üzerine, danışmanları nezaretinde, araştırma çalışması yaparlar. Tez dönemi dört yarıyıldan oluşur. Bu dönem sonunda elde edilen veriler tez ve araştırma makalesi haline getirilir ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu'nda belirtilen kurallara göre yazılır. Yeterlilikleri yerine getiren aday tezini alanında yetkin öğretim üyelerinden oluşmuş jüriye karşı savunur. Tez savunmasında başarılı olan adayın doktora eğitimi başarı ile tamamlanmış olur.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Farmakoloji doktora programında sınavlar; ara sınavlar, genel sınavlar ve mazeret sınavlarından oluşmaktadır. Bir dersten en az B3 (100 üzerinden 70-74) notunu alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ders başarı notu, öğrencinin ders içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve benzeri) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi en az % 50 olabilir. Genel sınava girmeyen öğrenci o derste başarısız sayılır http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Farmakoloji doktora programından mezun olmak için öğrencilerin toplam 240 AKTS kredi miktarını tamamlaması gereklidir. Bunun 90 AKTS kredisi programın öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersler tarafından tamamladıktan sonra öğrenci doktora yeterlilik sınavına girmeye hak kazanır. Kalan 30 kredinin yeterlilik sürecine hazırlık olarak tamamlanması gerekmektedir. Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler 4 yarıyıl boyunca tez çalışması yaparlar. Tez çalışması dönemi toplam 120 AKTS kredisine karşılık gelmektedir. Tez eserini tamamlayan öğrenciler Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün yazım kurallarına uygun şekilde yazarlar ve tez savunma sınavını verirler. Öğrencinin Farmakoloji Doktora derecesini kazanabilmesi için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerini sağlaması, tez savunma sınavını başarı ile tamamlanması ve en az 3,00/4,00 genel akademik ortalamayı sağlaması gereklidir http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. N. Tuğba Kandilci

Telefon: +90 (312) 305 21 31

Eposta: ndurlu@hacettepe.edu.tr