FARMAKOLOJİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Farmakoloji lisansüstü eğitim programı 1965-1966 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı 1979 yılında Gül Ayanoğlu-Dülger tarafından kurulmuştur. Lisansüstü eğitimi günümüze kadar Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri ile birlikte “Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmakoloji Yüksek Lisans ve Doktora programı” altında ortaklaşa yürütülmüştür. 2015-2016 güz döneminden itibaren Farmakoloji Yüksek Lisans programı, Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde ayrı bir program olarak yürütülmeye başlanmıştır.

Eğitim dili Türkçe'dir. Anabilim Dalımızda yürütülmekte olan 2 yıllık yüksek lisans programı için Tıp Fakültesi Dönem 2 Fizyoloji ders kurullarından başarılı olunması, 120 AKTS program kredisinin tamamlanması ve yüksek lisans tezinin hazırlanarak, tez savunmasının başarı ile yapılması gerekmektedir.

Eğitim programında teorik derslerin yanı sıra uygulamalı laboratuvar dersleri de yer almaktadır. Programda belirtilen zorunlu ve seçmeli dersler anabilim dalımız öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Bunun yanı sıra Hacettepe Üniversitesi bünyesinde bulunan enstitülerden de seçmeli dersler alınabilmektedir. Uygulamalı laboratuvar dersleri anabilim dalımız araştırma laboratuvarında yürütülmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Eczacılık, Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik Fakültelerinden veya 4 yıllık fakültelerin Biyoloji, Moleküler Biyoloji ,Genetik ve Kimya lisans programlarından mezunu olmak.

Farmakoloji yüksek lisans programında eğitime başlayacak öğrencilerden Akademik Kurul tarafından gerekli görülenler için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile tanımlanan Bilimsel Hazırlık Programı kapsamında Tıp Fakültesi Dönem II seçilmiş kurul derslerini almak ve sınavlarını başarıyla vermiş olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programdan mezun olmak için öğrencilerin en az 4 yarı yıl süreli eğitim, araştırma ve uygulama etkinliklerini yerine getirmek üzere, program için zorunlu tutulan dersleri içerecek şekilde en az 60 AKTS kredisi değerinde dersleri ve 60 AKTS kredi değerindeki tez çalışmasını tamamlaması gerekmektedir. Tıp doktoru olmayan öğrencilerin Tıp Fakültesi Dönem II ders kurullarındaki Fizyoloji derslerinden başarılı olmaları gerekmektedir. Eğer öğrencinin deney hayvanı kullanım sertifikası yok ise, program sırasında FAR790 Laboratuvar Hayvanları ve Deneysel Girişim İlkeleri dersini tamamlaması ve Hacettepe Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu'ndan deney hayvanı kullanım sertifikasını alması gerekmektedir. Toplam ders kredilerinin en az %50?sinin alan içi veya dışı seçmeli derslerden kazanılması, derslerin Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarı ile tamamlanması ve en az 2,75 genel akademik ortalamanın sağlanması ve danışman öğretim üyesinin yönetiminde tez çalışmasını ve savunmasını başarı ile sonuçlandırması gereklidir http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği madde 22'de tanımlanmış olan esaslar çerçevesinde, danışmanın görüşü, anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin programına transfer edilir ve diploma ekine (transkriptine) işlenir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Farmakoloji Yüksek Lisans programının amacı; öğrencilere lisansüstü düzeyde temel farmakoloji eğitimi vermek ve farmakolojik araştırmalara yönelik teorik ve pratik temel bilgileri aktarmak; bilimsel araştırma yapabilen ve elde ettiği sonuçları uluslararası düzeyde sunabilen araştırıcı insan gücü yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Farmakoloji Yüksek Lisans Programı'nın mezunları çoğunlukla doktora programına devam ederek, yurt içi ya da yurt dışında farklı üniversitelerde uzman araştırmacı veya akademisyen olarak çalışmaktadır. Araştırmayı tercih etmeyen mezunlarımız ise ilaç endüstrisinin farklı birimlerinde, araştırma–geliştirme merkezlerinde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluşlarında, ilaç danışmanlık şirketleri ve meslek örgütlerinde görev alır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Farmakoloji Yüksek Lisans Programı en az dört eğitim yarıyılında gerçekleştirilmek üzere planlanmıştır. Program ders dönemi ve tez dönemi olmak üzere en az iki yarıyıldan oluşan iki bölümden oluşmuştur. Öğrenciler ders dönemi içinde zorunlu ve seçmeli dersleri birlikte alacaklardır. Programın ilk yarıyılındaki dersler öğrenciye alan ile ilgili temel bilgileri verirken ikinci yarıyıldaki dersler daha çok yönelmek isteyebileceği özel alanlara ait bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir. Öğrenciler program içindeki diğer dönemlerin seçmeli derslerinden ya da Sağlık Bilimleri Enstitüsü dahilindeki başka programlardan ders alabilir ve buna teşvik edilirler. Ders dönemi boyunca adayın 60 AKTS karşılığı ders alması ve bunlardan başarılı olması beklenmektedir. AKTS kredilerinin %50'si zorunlu dersler %50'si seçmeli derslerden kazanılacaktır. Seçmeli derslerin en az %60'ı farmakoloji programı seçmeli derslerinden seçilmelidir. Tez döneminde adaylar belirlenen tez konusu üzerine, danışmanları nezaretinde, araştırma çalışması yaparlar. Tez dönemi en az iki yarıyıldan oluşur. Bu dönem sonunda elde edilen veriler tez ve araştırma makalesi haline getirilir ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu'nda belirlenen kurallara göre yazılır. Yeterlilikleri yerine getiren aday tezini alanında yetkin öğretim üyelerinden oluşmuş jüriye karşı savunur. Tez savunmasında başarılı olan adayın yüksek lisans eğitimi başarı ile tamamlanmış olur.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Farmakoloji yüksek lisans programında sınavlar; ara sınavlar, genel sınavlar ve mazeret sınavlarından oluşmaktadır. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersten en az C1 (65-69/100) notunu alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ders başarı notu, öğrencinin ders içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve benzeri) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi en az % 50 olabilir. Genel sınava girmeyen öğrenci o derste başarısız sayılır. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Farmakoloji Yüksek Lisans programından mezun olmak için öğrencilerin toplam 120 AKTS kredisi karşılığını başarıyla tamamlaması gereklidir. Bu kredinin 60'ı programın öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersler ile tamamlandıktan sonra 2 dönem tez çalışması yapılır. Tez çalışması dönemi toplam 60 AKTS kredisine karşılık gelmektedir. Tez çalışmalarını tamamlayan öğrenciler tezlerini Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün yazım kurallarına uygun şekilde yazarlar ve tez savunma sınavını verirler. Öğrencinin Farmakoloji Yüksek Lisans derecesini kazanabilmesi için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerini sağlaması, tez savunma sınavını başarı ile tamamlanması ve en az 2,75/4,00 genel akademik ortalamayı sağlaması gereklidir http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. N. Tuğba Kandilci

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı

Tel: 0 312 305 21 31

ndurlu@hacettepe.edu.tr