TIBBİ FARMAKOLOJİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı ilk olarak 1965-1966 öğretim yılında Tıp Fakültesi Dönem III öğrencilerine ders vermeye başlamış ve fiilen kurulmuştur. İlk öğretim üyeleri Prof. Dr. Şükrü Kaymakçalan ve Doç. Dr. S. Oğuz Kayaalp?tir. Aynı yıl mezuniyet sonrası (doktora) eğitimine de başlanmıştır. Ana Bilim Dallarında in vitro organ banyosu ve perfüzyon sistemleri, in vivo sistemler ve in vitro elektofizyoloji ve hemodinami deneylerine uygun donanımlar, kardiyovasküler, santral sinir sistemi farmakolojisi ve farmakogenetik çalışmalarının yapılabildiği laboratuvarlar, HPLC, Western blot ve PCR sisteminin kurulu olduğu bir kimya laboratuvarı bulunmaktadır.
 

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Tıp Fakültesi  mezunu olmak veya Farmakoloji/Toksikoloji dallarında yüksek lisans derecesi almış Tıp, Diş Hekimliği ya da Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).


D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Tıbbi Farmakoloji doktora programından mezun olmak için öğrencilerin en az 8 yarı yıl süreli eğitim, araştırma ve uygulama etkinliklerini yerine getirmek üzere, program için zorunlu tutulan dersleri içerecek şekilde en az 21 ulusal kredi ve 120 AKTS kredisi değerinde dersleri ve 120 AKTS kredisi değerindeki tez çalışmasını başarı ile tamamlamış olması gerekir. Doğrudan doktoradan başlayan tıp fakültesi mezunu olmayan öğrencilerin Tıp Fakültesi Dönem II ders kurullarındaki fizyoloji derslerinden (eğer yüksek lisans eğitimi sırasında almamış ise) ve Dönem III ders kurullarının uygun görülenlerinden başarılı olmaları gerekmektedir. 120 AKTS kresidinin 90 AKTS'lik kısmının en az %50'sinin alan içi ve dışı seçmeli derslerden kazanılması, kalan 30 AKTS'nin yeterlik sürecine hazırlık (TFR Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık) olarak tamamlanması gerekmektedir. Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre dersleri başarı ile tamamlaması ve en az 3,00 genel akademik ortalamanın sağlanması ile birlikte tez yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra, danışman öğretim üyesinin yönetiminde tez çalışmasını ve savunmasını başarı ile sonuçlandırması gereklidir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, programa kaydolmadan önceki son üç yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği madde 22'de tanımlamış olan esaslar çerçevesinde, danışmanın görüşü, anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin programına transfer edilir ve diploma ekine (transkriptine) işlenir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Biyolojik aktiviteyi molekül, hücre, doku, sistem ve tüm organizma düzeyinde değerlendirip bağımsız, bilimsel araştırma yapabilen, hipotez geliştirip sorgulayan ve elde ettiği sonuçları evrensel bilim dünyasına sunabilen araştırıcı insan gücü yetiştirmek.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Farmakoloji Doktora Programının mezunlarının büyük çoğunlukla yurt içi ya da yurt dışında farklı üniversitelerde uzman araştırmacı veya akademisyen olarak çalışmaktadır. Diğer mezunlarımız ise ilaç endüstrisinin farklı birimlerinde, araştırma-geliştirme merkezlerinde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluşlarında, ilaç danışmanlık şirketleri ve meslek örgütlerinde görev alır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Farmakoloji Doktora programı en az sekiz eğitim yarıyılında gerçekleştirilmek üzere planlanmıştır. Program ders dönemi ve tez dönemi olmak üzere en az dört yarıyıldan oluşan iki bölümden oluşmuştur. Öğrenciler ders dönemi içinde zorunlu ve seçmeli dersleri birlikte alacaklardır. Ders döneminin ilk kısımlarında zorunlu dersler ağırlık sahibi iken üçüncü ve dördüncü ders dönemlerinde seçmeli dersler ağırlık kazanmaktadır. Programın ilk iki yarıyıllarındaki dersler öğrenciye alan ile ilgili temel bilgileri verir iken üçüncü ve dördüncü yarıyıldaki dersler adaya ileride yönelmek isteyebileceği özel alanlara ait bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir. Ders dönemi içinde adayın 21 kredi ve 90 AKTS karşılığı ders alması ve bunlardan başarılı olması beklenmektedir. AKTS kredilerinin % 50'si zorunlu derslerden % 50'si seçmeli derslerden kazanılacaktır. Seçmeli derslerin en az % 60'ı farmakoloji programı derslerinden seçilmelidir. Alınması gereken 21 kredilik ders yükü dışında TFR 770, TFR 771, TFR 772 ve TFR 773 derslerinin alınması da beklenmektedir. Ders döneminin sonunda adaylar doktora yeterlilik sınavına girip başarılı olmak zorundadır. Tez döneminde adaylar belirlenen tez konusu üzerine, danışmanları ile araştırma çalışması yaparlar. Tez dönemi dört yarıyıldan oluşur. Bu dönem sonunda elde edilen veriler tez ve araştırma makalesi haline getirilir ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzunda belirtilen kurallara göre yayımlanır. Yeterlilikleri yerine getiren aday tezini alanında yetkin öğretim üyelerinden oluşmuş jüriye karşı savunur. Tez savunmasında başarılı olan adayın doktora eğitimi başarı ile tamamlanmış olur.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Farmakoloji yüksek lisans programında sınavlar; ara sınavlar, genel sınavlar, bütünleme sınavları ve mazeret sınavlarından oluşmaktadır. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersten 100 üzerinden en az 70 başarı puanı alan öğrenci o dersi geçmiş sayılır. Ders başarı notu, öğrencinin ders içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve benzeri) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi en az % 50 olabilir. Genel sınava girmeyen öğrenci o derste başarısız sayılır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Farmakoloji doktora programından mezun olmak için öğrencilerin toplam 240 AKTS kredi miktarını tamamlaması gereklidir. Bunun 90 AKTS kredisi programın öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersler tarafından tamamladıktan sonra öğrenci doktora yeterlilik sınavına girmeye hak kazanır. Yeterlilik sınavına hazırlık dönemi 30 AKTS kredisine karşılık gelen teorik ve laboratuvar çalışmasını kapsar. Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenciler 4 yarıyıl boyunca tez çalışması yaparlar. Tez çalışması dönemi toplam 120 AKTS kredisine karşılık gelmektedir. Tez eserini tamamlamlayan öğrenciler Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün yazım kurallarına uygun şekilde yayımlarlar ve tez savunma sınavını verirler. Öğrencinin Farmakoloji Doktora derecesini kazanabilmesi için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerini sağlaması, tez savunma sınavını başarı ile tamamlanması ve en az 3,00/4,00 genel akademik ortalamayı sağlaması gereklidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Alper B. İskit

 Telefon: +90 (312) 305 10 86-87

Faks: +90 (312) 310 53 12

Eposta: pharmacology@hacettepe.edu.tr