TIBBİ FARMAKOLOJİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı ilk olarak 1965-1966 öğretim yılında Tıp Fakültesi Dönem III öğrencilerine ders vermeye başlamış ve fiilen kurulmuştur. İlk öğretim üyeleri Prof. Dr. Şükrü Kaymakçalan ve Doç. Dr. S. Oğuz Kayaalp?tir. Aynı yıl yüksek lisans eğitimine de başlanmıştır.  Ana Bilim Dallarında in vitro organ banyosu ve perfüzyon sistemleri, in vivo ve in vitro elektofizyoloji ve hemodinami deneylerine uygun donanımlar, kardiyovasküler ve santral sinir sistemi farmakolojisi ve farmakogenetik  çalışmalarının yapılabildiği laboratuvarlar, HPLC, Western blot ve PCR sisteminin kurulu olduğu bir kimya laboratuvarı bulunmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık Fakülteleri ve diğer 4 yıllık Fakültelerin Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Kimya lisans/mühendislik programlarından mezun olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yüksek lisans programı en az 4 yarıyıl süreli eğitim, araştırma ve uygulama etkinliklerini kapsar. Öğrencilerin yüksek lisans programı için zorunlu tutulan dersleri içerecek şekilde toplam en az 21 ulusal kredi ve 120 AKTS kredisi değerinde dersi ve çalışmayı başarı ile tamamlamış olması gerekir.  Tıp doktoru olmayan öğrencilerin Tıp Fakültesi Dönem II ders kurulları derslerinden başarılı olmaları gerekmektedir (bilimsel hazırlık dönemi; yaklaşık bir yıl). Öğrenciler danışmanları nezaretinde bir araştırma projesini tamamlayıp tez haline getirirler ve bu tez savunmalarını verirler.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, programa kaydolmadan önceki son üç yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği madde 22'de tanımlamış olan esaslar çerçevesinde, danışmanın görüşü, anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin programına transfer edilir ve diploma ekine (transkriptine) işlenir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Biyolojik aktiviteyi molekül, hücre, doku, sistem ve tüm organizma düzeyinde değerlendirip, hipotezler kurabilen ve elde ettiği sonuçları bir rapor haline getirip sunabilen insan gücü yetiştirmek.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Farmakoloji Yüksek Lisans Programı'nın mezunları çoğunlukla doktora programına devam ederek, yurt içi ya da yurt dışında farklı üniversitelerde uzman araştırmacı veya akademisyen olarak çalışmaktadır. Araştırmayı tercih etmeyen mezunlarımız ise ilaç endüstrisinin farklı birimlerinde, araştırma–geliştirme merkezlerinde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu gibi kamu kurum ve kuruluşlarında, ilaç danışmanlık şirketleri ve meslek örgütlerinde görev alır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Farmakoloji Yüksek Lisans Programı en az dört eğitim yarıyılında gerçekleştirilmek üzere planlanmıştır. Program ders dönemi ve tez dönemi olmak üzere en az iki yarıyıldan oluşan iki bölümden oluşmuştur. Öğrenciler ders dönemi içinde zorunlu ve seçmeli dersleri birlikte alacaklardır. Programın ilk yarıyılındaki dersler öğrenciye alan ile ilgili temel bilgileri verir ikinci yarıyıldaki dersler daha çok adaya ileride yönelmek isteyebileceği özel alanlara ait bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir. Öğrenciler program içindeki diğer dönemlerin seçmeli derslerinden ya da Sağlık Bilimleri Enstitüsü dahilindeki başka programlardan ders alabilir ve buna teşvik edilirler. Ders dönemi içinde adayın 21 kredi veya 60 AKTS karşılığı ders alması ve bunlardan başarılı olması beklenmektedir. AKTS kredilerinin %50'si zorunlu dersler %50'si seçmeli derslerden kazanılacaktır. Seçmeli derslerin en az %60'ı farmakoloji programı derslerinden seçilmelidir. Tez döneminde adaylar belirlenen tez konusu üzerine, danışmanları nezaretinde, araştırma çalışması yaparlar. Tez dönemi en az iki yarıyıldan oluşur. Bu dönem sonunda elde edilen veriler tez ve araştırma makalesi haline getirilir. Yeterlilikleri yerine getiren aday tezini alanında yetkin öğretim üyelerinden oluşmuş jüriye karşı savunur. Tez savunmasında başarılı olan adayın yüksek lisans eğitimi başarı ile tamamlanmış olur.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Farmakoloji yüksek lisans programında sınavlar; ara sınavlar, genel sınavlar, mazeret sınavlarından oluşmaktadır. Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Bir dersten 100 üzerinden en az 65 başarı puanı alan öğrenci o dersi geçmiş sayılır. Ders başarı notu, öğrencinin ders içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler, uygulamalı çalışmalar ve benzeri) ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Genel sınavın ders başarı notuna etkisi en az % 50 olabilir. Genel sınava girmeyen öğrenci o derste başarısız sayılır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Farmakoloji yüksek lisans programından mezun olmak için öğrencilerin toplam 120 AKTS kredisi karşılığını başarıyla tamamlaması gereklidir. Bu kredinin 60'ı programın öngördüğü zorunlu ve seçmeli dersler tarafından tamamladıktan sonra 2 dönem tez çalışması yaparlar. Tez çalışması dönemi toplam 60 AKTS kredisine karşılık gelmektedir. Tez eserini tamamlayan öğrenciler Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün yazım kurallarına uygun şekilde yayımlarlar ve tez savunma sınavını verirler. Öğrencinin Farmakoloji Yüksek Lisans derecesini kazanabilmesi için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerini sağlaması, tez savunma sınavını başarı ile tamamlanması ve en az 2,75/4,00 genel akademik ortalamayı sağlaması gereklidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Alper B. İskit

Telefon: +90 (312) 305 10 86-87

Faks: +90 (312) 310 53 12

Eposta: pharmacology@hacettepe.edu.tr