BARIŞ ve ÇATIŞMA ÇALIŞMALARI PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

2012 yılında YÖK Başkanlığınca açılması uygun görülen Programımız, 2012 yılı Eylül ayında eğitim-öğretimine başlamıştır. Programımız Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak ve Uluslararası İlişkiler Anabilim dalı altında faaliyet göstermektedir. Programımızın öğretim dili İngilizcedir.

Yüksek lisans programımız, öğrencilerin eleştirel düşünce yeteneklerini geliştirmekte ve uyuşmazlıkları, bunların altında yatan sebepleri ve bunların nasıl barışçıl ve etik yollarla dönüştürülüp, idare edileceğini öğretmektedir. Barışı yüceltme ve küresel bir adalet ve barış toplumu oluşturma motivasyonunu yoğun bir barış kültürü üzerinden geliştirir.

Yüksek lisans programımız, Barış Çalışmaları ve Çatışma Çözümü alanındaki bilimsel literatürü ve güncel kaynakları takip ederek mevcut bölgesel ve küresel çatışmaların tanımlanması, analiz edilmesi, ve bu analizlere dayalı barışçıl ve etik çözüm önerileri üretilmesini benimsemiştir. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile de yapılan protokol çerçevesinde destek alınmaktadır. Öğrencilerimizin de Barış ve Çatışma Çalışmaları alanında edindikleri interdisipliner bilgileri eleştirel düşünce sistemi içinde değerlendirmeleri, buradan hareketle oluşturdukları birikimi akademik çalışmalara dökmeleri ve pratik anlamda Programımızca yürütülen bireysel ve ekip çalışmalarına dahil olmaları sağlanmaktadır.

Yüksek lisans programımızca yürütülen bu tür çalışmaların yapılmasında ileri düzeyde akademik İngilizce kullanılmakta, teknolojik araçlardan ve konusunun uzmanı uluslararası uzmanlardan etkin bir biçimde faydalanılmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

2017- 2018 Akademik yılı Güz döneminden itibaren öğrenci alımı yapılmayacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Öğrenciler programda yer alan derslerden toplam 36 kredi ile uzmanlık alanı derslerini, toplamda 120 AKTS almak zorundadır (bakınız: Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Madde 30 (3)).

Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin en az C3 notu almış olması gerekir (bakınız: Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Madde 26 (3)).

Programın zorunlu derslerini başarı ile tamamlamış olan ve akademik ortalaması en az 2.75 olan öğrenci ikinci yarıyılın bitiminden sonra tez/sanat çalışması önerisi sunabilir (bakınız: Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Madde 31 (1)).

Derslerini tamamlayan öğrenciler Anabilim Dalı'nın belirleyeceği tez danışmanları yönetiminde İngilizce dilinde bir tez hazırlamak ve tez sınavında başarılı olmak durumundadır (bakınız: Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Madde 32-33).

İlgili yönetmelik için bkz: http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Programımıza ulusal ya da uluslararası eşdeğer programlardan en az bir yarıyılı tamamlamış, başarılı öğrencilerin yatay geçiş yoluyla geçiş yapmaları Üniversiteler Arası Kurul Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği 5. Maddesi uyarınca mümkündür. Yatay geçiş ile ilgili kabul koşulları Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği 18. Maddesi uyarınca belirlenir.

http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programımızın amacı öğrencilerin eleştirel düşünce yeteneklerini geliştirmek ve uyuşmazlıkları, bunların altında yatan sebepleri ve bunların nasıl barışçıl ve etik yollarla dönüştürülüp, idare edileceğini öğretmektir. Barışı yüceltme ve küresel bir adalet ve barış toplumu oluşturma motivasyonunun yoğun bir barış kültürü üzerinden geliştirilmesi de amaçlanmaktadır.

Programın interdisipliner doğası, Barış Çalışmalarıyla ilgili analitik bilgileri öğrenirken aynı zamanda akademik tutum içinde çalışabilme becerisini geliştirmeyi amaçlar. Öğrencilerin, Barış Çalışmaları içindeki şu alanlarda bilgilerinin derinleşmesi amaçlanır: Psikoloji, medya, sivil toplum, eğitim ve insan hakları. Temel amaç gerek akademik gerekse pratik(saha) anlamda uluslararası barış toplumuna en yüksek standartları getirecek barış profesyonelleri yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Programımız 2012 yılında faaliyete geçtiği için henüz mezun vermemiştir. Mezunlarımızın başta ülkelerin Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Uluslararası Af Örgütü gibi uluslararası kuruluşlar ve bu kuruluşların alt birimlerinde, ayrıca ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında istihdam edilmeleri beklenmektedir. Bununla beraber çatışma bölgelerinde(saha) bireysel ve/veya kurumsal olarak iş imkanları bulunmaktadır. Ayrıca Programımız mezunlarının, yurtiçinde ve yurtdışındaki saygın eğitim kurumlarında doktora ve/veya çeşitli akademik çalışmalara devam edebilme seçenekleri bulunmaktadır. Aynı zamanda, ülkemizde de son zamanlarda yaygınlık kazanan düşünce kuruluşlarında program mezunlarımız araştırmacı ve uzman araştırmacı kadrolarında çalışabilirler. Bunlara ek olarak program mezunlarımız uluslararası şirketlerde, medya sektöründe, uluslararası danışmanlık ve arabuluculuk gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmalar nezdinde istihdam edilebilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Tezli yüksek lisans programımızın dersleri %50 Zorunlu ve %50 Seçmeli derslerden oluşmaktadır.

Program dersleri dönemliktir ve çoğunlukla teorik derslerden oluşmaktadır, ancak öğrencilere pratik beceriler kazandıracak uygulamalar da dersler içinde önemli bir yer tutar. Ayrıca ön koşullu ders bulunmamaktadır.

Ders Dönemi AKTS Tez ve ders dönemi AKTS

Genel Toplam

60

120

Zorunlu Ders Kredisi

30

90

Seçmeli Ders Kredisi

30

30

Zorunlu Ders Kredi Yüzdesi

%50

%75

Seçmeli Ders Kredi Yüzdesi

%50

%25

Gerekli hallerde anabilim dalı başkanlığının ve danışmanın ortak kararı ile öğrenci başarısız olduğu seçmeli bir dersin yerine başka bir seçmeli dersi alabilir.

Programın zorunlu derslerini başarı ile tamamlamış olan ve akademik ortalaması en az 2.75 olan öğrenci ikinci yarıyılın bitiminden sonra tez çalışması önerisi sunabilir.

Program öğrencilerinin çeşitli kurum ve kuruluşlarda staj yapmaları mümkündür, program dâhilinde zorunlu staj bulunmamaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencinin bu programdan mezun olabilmesi için Seminer dersinden başarılı olması, en az 36 krediyi (AKTS'ye göre 120 krediyi) tamamlamış olması ve hazırlamış olduğu tez çalışmasını başarıyla sunmuş olması gerekmektedir. Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde belirtilen mezuniyetle ilgili şartları yerine getiren öğrenciler bu programdan mezun olmaya hak kazanırlar.

İlgili yönetmelik için bkz: http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Barış ve Çatışma Çalışmaları Yüksek Lisans Programı Akademik Direktörü -

Doç. Dr. Havva Kök Arslan

Tel: +90 (312) 2978111 / +90 (312) 2977399

Fax: +90 (312) 2976710 / +90 (312) 2976740

E-Posta: hkok@hacettepe.edu.tr