AFET YÖNETİM MÜHENDİSLİĞİ (TEZSİZ) PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Afet Yönetim Mühendisliği Anabilim Dalı bünyesinde yürütülmekte olan Afet Yönetim Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı, afet yönetimi alanında uzmanlaşmak isteyenler için sistematik olarak tasarlanmış ve bütünlük teşkil eden multidisipliner bir yüksek lisans programıdır.

Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Afet Yönetim Mühendisliği Anabilim Dalı 19 Haziran 2014 tarihinde Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında alınan kararla kurulmuştur. Afet Yönetim Mühendisliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2014 -2015 Güz yarıyılında eğitim öğretim'e başlaması planlanmıştır.

Özellikle kamu kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan bu yüksek lisans programı ile çalışanların Afet Yönetim Mühendisliği alanında uzmanlaşmalarına imkan sağlayacak teknik bilgi ve yöntemlerin öğretilmesi, çeşitli uygulamalarla yetkinlik kazandırılması amaçlanmıştır. Bu multidisipliner program kapsamında; afete hazırlık, afet yönetimi ve afet sonrası planlama ve toplumun afetin yıkıcı etkilerinden korunması alanlarında fen ve mühendislik bilimlerinin kullanımına dayalı olarak hazırlanan dersler ile multidisipliner teorik ve uygulamalı eğitim verilecektir. Programın hedef öğrenci kitlesi kamu ve özel sektör kurumlarında çalışan ve afet yönetimi konusunda uzmanlaşmak isteyen fen ya da mühendislik alanlarında üniversite lisans derecesine sahip mezunlardır

Programın eğitim dili Türkçe'dir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Afet Yönetim Mühendisliği Yüksek Lisans Programı?na, Fen ve Mühendislik alanlarında lisans derecesine sahip olanlar başvurabilirler. Yüksek lisans programına alınacak öğrenci kontenjanları Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından önerilir, başvuru için gerekli belgeler, yapılacak sınav ve tarihi ile diğer koşullar Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  ilgili madde hükümleri gereğince belirlenir ve uygulanır. Programa öğrenci kabulü ve başvuru koşulları akademik dönem başlamadan önce Fen Bilimleri Enstitüsü internet adresinde yayınlanmaktadır. Ayrıca, bir yükseköğretim kurumunda lisans ya da lisansüstü öğrenim gören ya da bu öğrenimlerini tamamlamış fakat belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak isteyenler, ders sorumlusu ve anabilim dalı başkanının uygun görüşleri ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilerek ilgili derslere Özel Öğrenci konumuyla devam edebilirler.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Afet Yönetim Mühendisliği Yüksek Lisans derecesine hak kazanabilmek için Anabilim Dalı Başkanlığının gözetimi ve ders danışmanının onayı ile toplam 90 krediden az olmamak koşuluyla, uygulamalı Dönem Projesi dersi dahil 12 zorunlu dersin ve 6 seçmeli dersin başarılı olarak tamamlanması gereklidir. ?Dönem Projesi? dersi, zorunlu dersler başarılı olarak tamamlandıktan sonra Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından öğrenciye atanacak bir danışman yönetiminde derslerin son döneminde bir dönem boyunca yürütülür, dönem sonunda hazırlanan rapor ve sunum başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Afet Yönetim Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 3 yarıyıl (1.5 yıl) süreli olup zorunlu ve seçmeli derslerin listesi öğretim programında verilmektedir. Seçmeli derslerin en fazla yarısı ders danışmanı onayı ile HÜ içerisindeki diğer programlardan alınabilir. Afet Yönetim Mühendisliği Yüksek Lisans Programı kapsamındaki derslerin ayrıntılarına ilişkin bilgiler Hacettepe Üniversitesi Bologna Koordinatörlüğü web sayfasında (http://www.hubologna.hacettepe.edu.tr) sunulmaktadır. Her yarıyıl açılacak dersler ve ders sorumluları Anabilim Dalı Akademik Kurulu?nca Enstitüye önerilir. Afet Yönetim Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?nin ilgili maddelerine göre yürütülür. Programın yükümlülüklerini başarıyla tamamlayan öğrenciye Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından ?Afet Yönetim Mühendisliği Yüksek Lisans? derecesi verilir.


D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Üniversite içinden veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından anabilim dalının tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapabilmek mümkündür. Bunun için gereken koşullar, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilmiştir. Yatay geçiş yapmak için başvuran öğrencilerin başvuruları Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından ilgili yönetmeliklere göre değerlendirilir; yatay geçiş için uygun görülen öğrencilerin kabulü, kredi ve not transferleri Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programının amacı, dört yıllık fen ya da mühendislik lisans diplomasına sahip üniversite mezunlarının, Afet Yönetim Mühendisliği?nin afete hazırlık, afet sırası ve sonrası planlama ve toplumun afetin yıkıcı etkilerinden korunması gibi alanlarında uzmanlaşmalarına imkan sağlayacak teknik bilgi ve yöntemlerin öğretilmesi, çeşitli uygulamalarla yetkinlik kazanmalarının sağlanmasıdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu program mezunları kamu ya da özel sektörde Afet Yönetim uzmanı olarak çalışmaktadırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Afet Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 3 yarıyılda alınması gereken toplam 90 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Yüksek lisans programında, zorunlu dersler için 60 AKTS, seçmeli dersler için 30 AKTS kredisi belirlenmiştir. Zorunlu dersler için ayrılan 60 AKTS kredisinin 5 AKTS kredisi Dönem Projesi çalışmasına aittir. Yüksek lisans programında 30 AKTS kredisi ayrılan seçmeli dersler ise Afet Yönetiminin çeşitli uzmanlık alanlarındaki beceri ve yetkinliklere yöneliktir ve program içinde ikinci yarıyıldan itibaren alınabilmektedir. Seçmeli derslerin en fazla yarısı ders danışmanının onayıyla Afet Yönetim Mühendisliği Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen diğer programlara ait dersler arasından seçilebilir. 

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ders bilgi paketlerinde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanmaktadır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet için öğrenciler en az 30 ulusal kredilik ders ve dönem projesi alarak bu derslerin hepsinden başarılı olmak zorundadır. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise öğrenciler, dönem projesiyle birlikte toplamda 90 AKTS kredilik ders almak ve başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Öğretim programında belirlenmiş ders ve kredileri ilk iki yarıyılda başarı ile tamamlayan öğrenciler üçüncü yarıyılda Dönem Projesi dersini almak zorundadır. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Bu gereklilikleri yerine getiren öğrenciler Afet Yönetim Mühendisliği Yüksek Lisans programından mezun olabilirler.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Afet Yönetim Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Mustafa ŞAHMARAN

E-posta: sahmaran@hacettepe.edu.tr

Disiplinlerarası Lisansüstü Program Koordinatörü: Prof. Dr. Süleyman Ali TUNCEL

Program AKTS Koordinatörü: Prof. Dr. Fatma SEVİN DÜZ


Web Adresi: http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/

Tel: +90 312 297 68 65 (3 hat)

Faks: +90 312 299 21 57

Adres: Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 06800 Beytepe ANKARA